Close

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných.

K hlavním cílům ŠPP patří poskytování komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, posilováních pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti a poradenské služby ŠPP jsou zaměřené především na tyto oblasti:

 • konzultace s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy, kteří ŠPP vyhledají
 • vyhledávání a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • krizová intervence žákům v náročných situacích
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • udržování kvalitní spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči a mezi školou a poradenskými zařízeními
 • práce s třídním kolektivem, posilování pozitivní atmosféry
 • předcházení všem formám rizikového chování, zajišťování preventivních programů
 • potlačování sociálně patologických jevů
 • tvorba plánu pedagogické podpory, individuálně vzdělávacího plánu
 • sledování a vyhodnocování účinnosti těchto opatření
 • metodická podpora učitelů
 • podpora motivace žáka, posilování a využívání jeho potenciálu
 • kariérové poradenství

 

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Zuzana Písařová – metodik prevence, vedoucí ŠPP
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky z.pisarova@artecon.cz,
tel. 778 070 716

Hlavní činnosti:

 • prevence a řešení rizikového chování u žáků (záškoláctví, vandalismus…),
 • intervence v rámci sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana…),
 • péče o žáky s poruchami chování,
 • tvorba preventivních programů, jejich realizace na škole,
 • řešení vztahů ve třídě.
Mgr. Ellen Fojtíková  – výchovný poradce
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky e.fojtikova@artecon.cz,
tel.
778 070 716

Hlavní činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné,
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků,
 • osobní, rodinné, vztahové problémy,
 • koordinace spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • kariérové poradenství (volba VŠ, pracovní uplatnění).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Metodické dokumenty

Krizový plán
Minimální preventivní program

 

Užitečné odkazy

Linka bezpečí
Modrá linka
Pedagogicko-psychologická poradna
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy