Obchodní akademie

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Obchodní akademie je koncipována jako střední odborná škola obchodně podnikatelského zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, obchodně podnikatelských, administrativních a organizačních činností ve všech typech organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Název ŠVP: Obchodní akademie Rokoska
Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Školné: 24.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Aktuální informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška + motivační pohovor
Měsíční školné:2000,-
Přihlášky do:1. března 2020
Přijímaných žáků:30

Charakteristika oboru

Žáci se naučí aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tj. orientovat se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů a naučí se s příslušnými právními předpisy efektivně pracovat. Naučí se provádět typické podnikové činnosti, např. zabezpečovat hlavní činnost oběžným majetkem, zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti. Studium vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Po složení maturitní zkoušky mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole.

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Žáci si vybírají z jednoho povinného a jednoho volitelného jazyka. Na výběr jsou Angličtina, Němčina, Ruština, Španělština či Francouzština.

Vždy je v maximální míře uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj.

Novinkou od školního roku 2017/2018 je zavedení předmětu Multikulturní fiktivní firma, kde žáci propojí své teoretické znalosti s praxí a v týmovém pojetí se pokusí založit vlastní fiktivní firmu se všemi náležitostmi založení a běžného chodu firmy. Svojí firmu poté prezentují na veletrhu fiktivních firem

Zaměření

Od třetího ročníku se žáci specializují v oborech:

Cestovní ruch
Management sportu
Žurnalistika a nová média

Tato specializace není realizována, jako je tomu jinde, na úkor znalostí a dovedností všeobecných nebo odborných, nýbrž naopak je prohloubením schopností a vědomostí ve velmi perspektivních oborech. Žák tím výrazně zvyšuje svou budoucí hodnotu na trhu práce a šanci na uplatnění v rychle rostoucích odvětvích podnikání.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent má vytvořeny předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách v oborech pedagogika, učitelství a sociální péče nebo na vysokých školách ze skupiny ekonomika a administrativa, ale i obory z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. Poměrně úspěšní mohou být i při studiu oborů právo, právní a veřejnosprávní činnosti.

Dokumenty k oboru

NázevVelikostStáhnout
Obchodní akademie - učební plán 457.44 KB Náhled