Žurnalistika a nová média

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Vzdělávací program je koncipován jako tříleté vyšší odborné studium po ukončeném středoškolském studiu maturitní zkouškou a je zaměřen na zvládnutí profese multimediálního žurnalisty, pracovníka multimediálního domu.

Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Žurnalistika a nová média
Kód a název vzdělávacího programu: 72-42-N/03 Žurnalistika a nová média
Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Délka a forma vzdělávání: tříleté denní | tříleté kombinované
Způsob ukončení: absolutorium
Školné – denní forma: 27.680,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.
Školné – kombinovaná forma: 27.680,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Motivační pohovor
Měsíční školné:2.307,-
Přihlášky do:1. 10. 2020
Přijímaných žáků:30

Charakteristika oboru

Vzdělávací program připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra činností spojených s žurnalistickou profesí. Absolvent vzdělávacího programu Žurnalistika a nová média získá uplatnění zejména v mediálním prostředí a trhu, tj v multimediálních domech a korporacích, v redakcích jak nových, tak tradičních médií v jakékoliv formě.

Může se uplatnit jako šéfredaktor, redaktor novinář, technický redaktor, pracovník monitoringu médií, vedoucí vydání, komentátor, moderátor, tiskový mluvčí, copywriter, apod.

Vzdělávání je organizováno modulově, teoretická výuka zahrnuje všeobecné vzdělávání a specifické odborné vzdělávání, které se uskutečňuje formou přednášek, seminářů, diskusí, řešení problémových studií, řešení modelových situací z praxe atp.

Praktická příprava probíhá podle učebního plánu formou odborné praxe v přímé činnosti a za plného provozu v denících, týdenících, měsíčnících a internetových serverech pod dohledem špičkových profesionálů.

Po celou dobu vzdělávání je zařazena intenzivní jazyková příprava studenta, zkouška z odborného anglického jazyka je součástí absolutoria.

Moduly jsou rozděleny do tří skupin – povinné, povinně volitelné a volitelné, názvy modulů, jejich zakončení a kreditové ohodnocení je uvedeno níže v učebním plánu.

Zaměření

Vzdělávací program je zaměřen na zvládnutí profese multimediálního žurnalisty, pracovníka multimediálního domu. Důraz je kladen zejména na profesní žurnalistické dovednosti, znalost redakčních procesů, znalost návazných procesů, společenskou odpovědnost a základy odborností. Absolventi budou schopni kvalifikovaně vykonávat žurnalistickou profesi, poučeně sbírat data, třídit je a zpracovávat. Mezi dovednosti absolventů dále patří multimedia storytellig, organizace a administrace žurnalistických procesů nebo schopnost rozvíjet a upravovat workflow.

Způsob ukončování studia

Absolutorium se skládá:

1.     ze zkoušky z odborných předmětů/modulů: Historie a typologie médií, Tvorba žurnalistických celků, Redakční management a multimediální workflow,
2.     ze zkoušky z anglického jazyka,
3.     z obhajoby absolventské práce.

Způsob studia

Denní studium je organizováno v pětidenním pracovním týdnu, ve škole se vyučuje od 8:00 do 19:55, ale výuka zpravidla probíhá od 8:00 do 16:00.

Kombinovaná forma vzdělávání se uskutečňuje pravidelně každý čtvrtek od 13:40 do 19:55 hod. Dle návaznosti na učební plán lze využít i studijní soustředění.

Odborná praxe je povinná a je součástí VP. 
Studenti denního studia konají průběžnou odbornou praxi v rozsahu určeném učebním plánem pro jednotlivá období a to 2 – 4 hodiny týdně, popř. 4 – 8 hodin 1x za 14 dní. Ve 3. ročníku konají studenti třítýdenní souvislou praxi. 
Studenti kombinovaného studia konají v každém období týdenní odbornou praxi.

Dokumenty k oboru