Close

Přijímací řízení

2. kolo přijímacího řízení

Přihlášky – do 22. května 2019
Talentová zkouška – 11. června 2019
Přihlášky ke stažení najdete u jednotlivých oborů.
Informace k přihláškám a správnímu řízení:
Olga Skládalová, tel. 775 079 686, mail: skladalova.o@artecon.cz

Jak se přihlásit?

 • Vyplňte přihlášku na SŠ do oboru s talentovou zkouškou.
 • Zvolte jeden z nabízených oborů Fotografie v reklamní praxi, Grafika médií a tisku, Grafika v reklamní praxi, nebo Herní grafika a uveďte ho na přihlášku.
 • Nechte si potvrdit zdravotní způsobilost ke studiu od svého lékaře.
 • Vyplňte výsledky vzdělávání z posledních dvou ročníků studia ZŠ na druhé straně přihlášky a nechte je potvrdit svou ZŠ (razítko a podpis).
 • Společně s rodičem – zákonným zástupcem přihlášku podepište.
 • Odešlete vyplněnou přihlášku na adresu:
  ART ECON – Střední škola, s.r.o.
  Husovo nám. 2061/91
  796 01 Prostějov
  Přihlášky zasílejte kdykoliv, třeba hned!
 • Přihlášku můžete samozřejmě přinést i osobně a odevzdat ji v kanceláři školy nebo vhodit do schránky kanceláře školy ve 3. patře, pokud nás nezastihnete.

 

Co se stane dál?

 • Nejpozději 14 dní před konáním talentové zkoušky vám zašleme pozvánku ke zkoušce se všemi podrobnostmi.
 • O výsledku vykonané talentové zkoušky (úspěšně/neúspěšně) bude uchazeč informován písemně a výsledek bude zveřejněn na webu, a to pod číslem, přiděleným na talentových zkouškách. Výsledek přijímacího řízení (přijat/nepřijat) bude zveřejněn na webu školy. Přijatí studenti písemnou informaci nedostávají, písemně informujeme pouze o nepřijetí ke studiu.
 • Pokud jste přijati, je třeba odevzdat co nejdříve (nejpozději do 10 dnů) „Zápisový lístek“, který vám vydá vaše ZŠ.

Přijímací řízení

V rámci přijímacího řízení se koná pouze talentová zkouška.
Zadání talentové zkoušky a více informací najdete u jednotlivých oborů.

Kód a název oboru vzdělávání: Grafický design 82-41-M/05

Vzdělávací program: Fotografie v reklamní praxi
Vzdělávací program: Grafika médií a tisku
Vzdělávací program: Grafika v reklamní praxi
Vzdělávací program: Herní grafika

 

Kritéria přijímacího řízení

 • Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. daného roku.
 • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 • Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že žák – uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
 • Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.

Budete-li chtít s čímkoli pomoci, využijte kontakt:

tel.: 778 070 716
mail: artecon-praha@artecon.cz