Close

Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení – oznámení o přijetí

Výsledky prvního kola přijímacího řízení (talentové zkoušky konány 9. a 10. ledna 2019) na obory:

Grafika v reklamní praxi

Fotografie v reklamní praxi

Grafika médií

Herní grafika

V případě rozhodnutí „nepřijat“ bude uchazeč vyrozuměn písemně. Vydání rozhodnutí dříve legislativa neumožňuje.

Přijatí uchazeči mohou odevzdávat zápisové lístky v Praze nebo zasílat do Prostějova do 10 pracovních dní od doručení rozhodnutí. Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl do tohoto termínu předán k doručení provozovateli poštovních služeb.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo jeho zákonný zástupce odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se na naší škole, zanikají tímto dnem účinky rozhodnutí o přijetí.