Close

Grafika médií

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 82-41-M/05 Grafický design

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na široké spektrum grafického designu médií a veškerého tiskového materiálu – prezentace, reklama, animace, webdesign, inzerát, reklamní poutač, vizitka, leták, billboard, plakát, obal knihy apod.

Studium tohoto oboru je možné absolvovat i na škole v Praze
Grafika médií v Praze

Cílem studia je dát studentovi předpoklady pro práci grafika – projektanta, který bude schopen nabídnout a zrealizovat pro klienta jakoukoli zakázku z oblasti madiální tvorby. Student digitálně zpracovává text a obraz, realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další. Studium vede žáka od návrhové tvorby pomocí výtvarné techniky až k realizaci konečného grafického materiálu na PC. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby.

Ve vyšších ročnících studia je dán prostor autorské tvorbě v oblasti mediální reklamy, studiu knižní tvorby s důrazem na kreativní kresbu, webdesignu a výrobě tiskových propagačních prostředků. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, psychologie propagace a reklamy, dále pak základy fotografie, videotvorby, tiskové grafiky a dějin výtvarné kultury.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního projektu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Propagace a reklama a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto uměleckého oboru je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí pracovník v rámci návrhové tvorby mediální propagace a tiskovin, může pracovat v grafickém studiu, tiskařském studiu nebo reklamní agentuře. Ovládá tvorbu tiskových a mediálních propagačních prostředků od návrhu až po jejich realizaci podle přání zákazníka – inzerát, reklamní poutač, vizitka, leták, plakát, obal knihy, tiskoviny, poštovní známky apod. Své uplatnění najde v oblasti navrhování tiskovin, v tvorbě multimediálních prezentací, v reklamních kampaních a v propagační sekci podniků a firem. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s uměleckým designovým, grafickým, multimediálním nebo výtvarným zaměřením.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:900,- Kč
Přihlášky do:30. listopadu 2018
Talentová zkouška:8.1. nebo 9.1. 2019
Vydání rozhodnutí o přijetí:5. února 2019
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace o obsahu talentové zkoušky v odkaze Přijímací řízení

Zadání talentové zkoušky:

Kresba zátiší v den zkoušky ve škole – práce formátu A2 v čase 90 minut tužkou, rudkou nebo uhlem (přinese si žák dle vlastního výběru, výkresy dodá škola).

7 domácích prací ke konzultaci, donesených v den zkoušky:

  • 1x kresba zátiší, 1x kresba portrétu, 1x malba zátiší, 1x malba abstrakce  – libovolný materiál, min. formát A2,
  • 1x návrh plakátu  A2,  1x  kresba tuší – geometrický ornament  A3,  1x  kresba tuší – rostlinný ornament  A3.

Práce budou uchazeči následně vráceny.

Zadání zaměření domácích prací může být před vypsáním konkrétního přijímacího řízení upřesněno, sledujte informace v dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9.
  2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že žák – uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
  4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.