Close

Grafika v reklamní praxi

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 82-41-M/05 Grafický design

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na především na práci v prostředí grafických programů na PC, grafický design, propagační tvorbu, výtvarné techniky, psychologii propagace a reklamy.

NOVINKA: výběr místa vzdělávání v Prostějově nebo v Přerově!

Připravujeme pro Vás možnost studia tohoto oboru v budově Gymnázia Palackého a SOŠ živnostenské v Přerově, Palackého 1380/19.

Studium tohoto oboru je také možné absolvovat v Praze
Grafika v reklamní praxi v Praze

Cílem studia je dát studentovi předpoklady pro práci grafika – projektanta, který bude schopen pro klienta realizovat nabídku z oblasti grafické tvorby. Žák realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby. Ve vyšších ročnících studia je prostor výuky věnován především autorské tvorbě v oblasti propagace a reklamy, kde student prohlubuje dovednosti a kompetence nezbytné pro budoucí profesi samostatného grafického designéra. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, dále pak základy fotografie, videotvorby, tiskové grafiky a dějin výtvarné kultury.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního projektu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Propagace a reklama a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto uměleckého oboru je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí pracovník v rámci propagace a reklamy, může pracovat v grafickém studiu, reklamní agentuře nebo vést celkovou propgační image firmy. Zvládá tvorbu všech propagačních prostředků od návrhu až po jejich realizaci podle přání zákazníka – leták, plakát, reklamní poutač, vizitka, obal knihy, tiskoviny apod. Své uplatnění najde v oblasti navrhování reklamních kampaní, grafické tvorbě na zakázku, spolupráci v rámci výstavnictví apod.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na umělecké VŠ se zaměřením na grafický design, propagační tvorbu nebo na VŠ s různým výtvarným zaměřením.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:900,- Kč
Přihlášky do:30. listopadu 2018
Talentová zkouška:9.1. nebo 10.1. 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:5. února 2018
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Je vyžadováno
Bližší informace o obsahu talentové zkoušky v odkaze Přijímací řízení

Zadání talentové zkoušky:

Kresba zátiší v den zkoušky ve škole – práce formátu A2 v čase 90 minut tužkou, rudkou nebo uhlem (přinese si žák dle vlastního výběru, výkresy dodá škola).

7 domácích prací ke konzultaci, donesených v den zkoušky:

  • 1x kresba zátiší, 1x kresba portrétu, 1x malba zátiší, 1x malba abstrakce  – libovolný materiál, min. formát A2
  • 1x návrh plakátu  A2,  1x  kresba tuší – geometrický ornament  A3, 1x  kresba tuší – rostlinný ornament  A3.

Práce budou uchazeči následně vráceny.

Zadání zaměření domácích prací může být před vypsáním konkrétního přijímacího řízení upřesněno, sledujte informace v dokumentu Vyhlášení přijímacího řízení.

Kritéria přijímacího řízení:

  1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9.
  2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  3. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že žák – uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
  4. Průměrný prospěch z pololetního a ročníkového vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.