Close

Řízení obchodních a výrobních firem

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti, které jsou nezbytné při profesním řízení obchodních a výrobních činností ve firmách, tedy dovednosti z prostředí ekonomiky, managementu, marketinku a účetnictví ve firmách, službách a podnicích. Do výuky je dále zařazeno studium dvou cizích jazyků, realizace vyhotovování ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky, základy psaní desetiprstovou metodou, zásady psychologie prodeje a komunikativní dovednosti včetně aplikované psychologie nezbytné při obchodním jednání i vedení firmy.
Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky – samostatně zpracovaného projektu na zvolené téma včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných ekonomických předmětů. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven uplatnit se ve firmách a v podnicích všech právních forem a vykonávat v nich ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako asistent marketingu, organizační pracovník a řídicí pracovník na střední úrovni. Ze své pozice také dovede vést obchodní jednání, posoudit výhodnost investic a prezentovat samotnou firmu a její výrobky. Má vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání v různých odvětvích.

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s ekonomickým zaměřením.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M
Měsíční školné:200,- Kč
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Není vyžadováno
Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení