Close

Státní služba a správní řízení

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Vzdělávací program zpracovaný podle oboru: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost

Videoukázka oboru zde

Obsah studia je zaměřen na znalosti a dovednosti, které jsou požadovány při výběrových řízeních na pracovníky státní správy a úředních orgánů, tj. organizace státní správy, proces správního řízení, znalost příslušných zákonů, prováděcích předpisů a vyhlášek nezbytných pro práci referenta úřadu. Do výuky je zařazeno studium dvou cizích jazyků, moderní způsoby vyhotovování úředních a ekonomických písemností, základy psaní na PC desetiprstovou metodou, komunikační dovednosti včetně aplikované psychologie nezbytné při úředním jednání s občany. Důraz je kladen i na rozvoj ekonomického myšlení a porozumění podstatě podnikatelského prostředí.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky – samostatně zpracované odborné dokumentace na zadané téma a ústních zkoušek z odborných předmětů veřejná správa a ekonomika. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Absolvent tohoto studijního programu splňuje kvalifikační předpoklady na odborného pracovníka mnohých oblastí státní správy. Pracovní uplatnění získá jako referent či administrativní pracovník na úseku různých činností státní správy a úředních orgánů. Může pracovat jako právní asistent úřadu, pracovník správy sociálního zabezpečení, zaměstnanec městského úřadu, inspekčního orgánu, úřadu práce, exekutorského úřadu apod. Uplatní se rovněž jako administrativní pracovník v oblasti justice, v kancelářích advokátů a notářů, v realitních kancelářích apod. Získané ekonomické a právní vzdělání umožňuje uplatnit se i v občanském sektoru.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách, především právních, ekonomických, sociálních.

Aktuální informace o přijímacím řízení:

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M
Měsíční školné:700,- Kč
Přihlášky do:1. března 2018
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Lékařské potvrzení:Není vyžadováno

Bližší informace najdete v odkaze Přijímací řízení