Close

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu Vyhlášky č.72/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných., ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

K hlavním cílům ŠPP patří poskytování komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, posilováních pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti a poradenské služby ŠPP jsou zaměřené především na tyto oblasti:

 • konzultace s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy, kteří ŠPP vyhledají
 • krizová intervence žákům v náročných situacích
 • vyhledávání, podpora integrace ve vzdělávacím procesu
 • podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • udržování kvalitní spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči a mezi školou a poradenskými zařízeními
 • práce s třídním kolektivem, posilování pozitivní atmosféry
 • předcházení všem formám rizikového chování, zajišťování preventivních programů
 • potlačování sociálně patologických jevů
 • tvorba plánu pedagogické podpory, individuálně vzdělávacího plánu
 • sledování a vyhodnocování účinnosti těchto opatření
 • metodická podpora učitelů
 • podpora motivace žáka, posilování a využívání jeho potenciálu
 • kariérové poradenství

 

Personální obsazení ŠPP

MgA. Dominika Majerová – výchovný poradce, působí jako vedoucí ŠPP
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky d.majerova@artecon.cz,
tel. 775 857 974

Hlavní činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, neúspěšné a sociálně
 • znevýhodněné,
 • výchovné a vzdělávací problémy žáků,
 • koordinace spolupráce s PPP,
 • kariérové poradenství (volba VŠ).
Ing. Martina Čtvrtníčková – školní metodik prevence
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky m.ctvrtnickova@artecon.cz,
tel. 775 707 112

Hlavní činnosti:

 • prevence a řešení rizikového chování u žáků (záškoláctví, vandalismus …),
 • intervence v rámci sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana…),
 • péče o žáky s poruchami chování,
 • tvorba preventivních programů.
Mgr. Marketa Loníčková – poradce
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky m.lonickova@artecon.cz,
tel. 775 857 980

Hlavní činnosti:

 • individuální péče o žáky,
 • řešení vztahů ve třídě,
 • osobní, rodinné, vztahové problémy.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

 

Metodické dokumenty

 

Užitečné odkazy

Linka bezpečí
Modrá linka
Pedagogicko-psychologická poradna
Poradna pro rodinu Prostějov