Firemní management

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti, které jsou nezbytné při profesním řízení obchodních a výrobních činností ve firmách, tedy dovednosti z prostředí ekonomiky, managementu, marketinku a účetnictví ve firmách, službách a podnicích.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Firemní management
Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJL a M + prospěch
Měsíční školné:200,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Není vyžadováno

Charakteristika oboru

Do výuky je dále zařazeno studium dvou cizích jazyků, realizace vyhotovování ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky, základy psaní desetiprstovou metodou, zásady psychologie prodeje a komunikativní dovednosti včetně aplikované psychologie nezbytné při obchodním jednání i vedení firmy.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky – samostatně zpracovaného projektu na zvolené téma včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných ekonomických předmětů.

Zaměření

Absolvent tohoto studijního oboru je připraven uplatnit se ve firmách a v podnicích všech právních forem a vykonávat v nich ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako asistent marketingu, organizační pracovník a řídicí pracovník na střední úrovni. Ze své pozice také dovede vést obchodní jednání, posoudit výhodnost investic a prezentovat samotnou firmu a její výrobky. Má vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání v různých odvětvích.

Způsob ukončování studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s ekonomickým zaměřením.

Dokumenty k oboru