Grafika v reklamní praxi

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na především na práci v prostředí grafických programů na PC, grafický design, propagační tvorbu, výtvarné techniky, psychologii propagace a reklamy.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Grafika v reklamní praxi
Kód a název vzdělávacího programu: 82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Aktuální informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška:Pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:900,- Kč
Přihlášky do:30. listopadu 2019
Talentová zkouška:7.1. nebo 8.1. 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Je vyžadováno
Studium tohoto oboru je možné absolvovat i na škole v jiném městě.
Studium oboru v Praze | Studium oboru v Přerově

Charakteristika oboru

Cílem studia je dát studentovi předpoklady pro práci grafika – projektanta, který bude schopen pro klienta realizovat nabídku z oblasti grafické tvorby. Žák realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby. Ve vyšších ročnících studia je prostor výuky věnován především autorské tvorbě v oblasti propagace a reklamy, kde student prohlubuje dovednosti a kompetence nezbytné pro budoucí profesi samostatného grafického designéra. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, dále pak základy fotografie, videotvorby, tiskové grafiky a dějin výtvarné kultury.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního projektu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Propagace a reklama a Dějiny výtvarné kultury. Matematika u tohoto oboru není povinnou částí maturitní zkoušky.

Zaměření

Absolvent tohoto uměleckého oboru je připraven uplatnit se jako samostatně tvůrčí pracovník v rámci propagace a reklamy, může pracovat v grafickém studiu, reklamní agentuře nebo vést celkovou propagační image firmy. Zvládá tvorbu všech propagačních prostředků od návrhu až po jejich realizaci podle přání zákazníka – leták, plakát, reklamní poutač, vizitka, obal knihy, tiskoviny apod. Své uplatnění najde v oblasti navrhování reklamních kampaní, grafické tvorbě na zakázku, spolupráci v rámci výstavnictví apod.

Způsob ukončování studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na umělecké VŠ se zaměřením na fotografickou a animační tvorbu, grafický design, propagační tvorbu nebo na VŠ s různým výtvarným zaměřením.

Dokumenty k oboru