Management v reklamě a médiích

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti z prostředí ekonomiky, managementu, marketinku a účetnictví, které jsou nezbytné při profesním řízení firmy zaměřené na tvorbu reklamních a propagačních prostředků.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Management v reklamě a médiích
Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Aktuální informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJL a M + prospěch
Měsíční školné:200,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Není vyžadováno

Charakteristika oboru

Odborná část výuky je zaměřená na propagační tvorbu, obsahuje znalosti základů psychologie propagace a pravidel správné reklamy, základní výtvarné a propagační dovednosti a práci v grafických programech na PC. Do výuky je dále zařazeno studium dvou cizích jazyků, vyhotovování ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky, základy psaní desetiprstovou metodou, zásady psychologie prodeje i komunikativní dovednosti nezbytné při obchodním jednání a vedení firmy.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky – samostatně zpracovaného projektu na zvolené téma včetně obhajoby vlastní práce, a 2 ústních zkoušek z odborných předmětů.

Zaměření

Absolvent tohoto studijního oboru má vytvořeny základní předpoklady pro práci a samostatné podnikání v rámci propagačních a reklamních služeb, může v nich vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako řídicí pracovník, asistent marketingu, organizační pracovník apod. Může se podílet na tvorbě návrhu i konečné realizaci propagačních prostředků pro zákazníka – leták, plakát, reklamní poutač, vizitka apod. Ze své pozice také dovede vést obchodní jednání, posoudit výhodnost investic a prezentovat firmu i její výrobky.

Způsob ukončování studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ se zaměřením na designovou nebo grafickou tvorbu a také VŠ s ekonomickým zaměřením.

Dokumenty k oboru