Podnikání

Nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou – pouze pro absolventy učebních oborů
2letý v denní formě vzdělávání | 3letý v dálkové formě vzdělávání

Obsah studia je koncipován pro všechny absolventy z různých oborů středního vzdělání s výučním listem, kteří chtějí prohloubit vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech zaměřených na ekonomickou sféru.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Podnikání
Kód a název vzdělávacího programu: 64-41-L/51 Podnikání
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: dvouleté denní, tříleté dálkové

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M
Měsíční školné:300,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30 do každé formy vzdělávání
Doložení zdravotní způsobilosti:Není vyžadováno

Charakteristika oboru

V rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti z prostředí ekonomiky, účetnictví, managementu, marketinku a chodu podniku, které jsou nezbytné při profesním řízení firmy. Do výuky jsou dále zařazeny dovednosti při vyhotovování ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky, základy psaní desetiprstovou metodou, zásady psychologie prodeje i komunikativní dovednosti nezbytné při obchodním jednání i vedení firmy.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z písemné praktické zkoušky z předmětů ekonomika, management, marketing, účetnictví, právo a chod podniku a ústní zkoušky z těchto odborných předmětů.

Zaměření

Absolvent tohoto studijního oboru má vytvořeny základní předpoklady pro samostatné podnikání ve firmě nebo v ní může vykonávat ekonomické, obchodní a administrativní činnosti jako řídicí pracovník, asistent marketingu, organizační pracovník apod. Ze své pozice dovede vést obchodní jednání, posoudit výhodnost investic a prezentovat firmu i její výrobky.

Způsob ukončování studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

U dálkového studia probíhá výuka vždy v pondělí a ve středu v čase 14.50 – 18.00 hod. Leden a červen je zkouškové období.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na VŠ s ekonomickým zaměřením.

Dokumenty k oboru