Propagace

2letý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou – pouze pro absolventy učebního oboru Aranžér

Obsah studia je koncipován pro absolventy oboru Aranžér, kteří chtějí prohloubit vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech zaměřených na propagační a grafickou tvorbu.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Propagace
Kód a název vzdělávacího programu: 66-42-L/51 Propagace
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: dvouleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJ a M
Měsíční školné:300,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Je vyžadováno

Charakteristika oboru

Studium je v rámci odborného vzdělání zaměřeno na znalosti a praktické dovednosti z prostředí propagační tvorby, grafického designu, využití reklamy a především zkušenosti s tvorbou v oblasti grafických prostředí na PC. Dalšími vyučovanými předměty rozvíjející výtvarné a tvůrčí cítění jsou výtvarná příprava, propagace, dějiny umění a aranžování.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky z oblasti grafické propagační tvorby a z ústní zkoušky z odborných předmětů Propagace a Dějiny umění.

Zaměření

Absolvent tohoto studijního oboru má vytvořeny základní předpoklady pro práci ve firmě zaměřené na propagační, reklamní a grafickou činnost a může po nabytí dalších praktických zkušeností samostatně podnikat v tomto oboru. Ze své pozice dovede vést propagační činnost firmy, navrhnou vhodnou strategii reklamních aktivit, prezentovat firmu i její výrobky, organizovat a realizovat výstavy.

Způsob ukončování studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet např. o studium na VŠ nebo VOŠ se zaměřením na design, grafiku, výtvarnou tvorbu a další.

Dokumenty k oboru