Státní služba a správní řízení

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti z prostředí státní služby a správního řízení, které jsou požadovány při výběrových řízeních na pracovníky státní správy a úředních orgánů.
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Státní služba a správní řízení
Kód a název vzdělávacího programu: 68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška z ČJL a M + prospěch
Měsíční školné:700,- Kč
Přihlášky do:1. března 2020
Vydání rozhodnutí o přijetí:
Přijímaných žáků:30
Doložení zdravotní způsobilosti:Není vyžadováno

Charakteristika oboru

Základem výuky jsou znalosti z oblasti organizace státní správy, správního řízení, příslušných zákonů, prováděcích předpisů a vyhlášek nezbytných pro práci referenta úřadu. Do výuky je zařazeno studium dvou cizích jazyků, realizace vyhotovování úředních a ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky, základy psaní desetiprstovou metodou, komunikativní dovednosti včetně aplikované psychologie nezbytné při úředním jednání s občany.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky – samostatně zpracované odborné dokumentace na zadané téma a ústních zkoušek z odborných předmětů veřejná správa a ekonomika.

Zaměření

Absolvent tohoto studijního programu splňuje kvalifikační předpoklady na odborného pracovníka mnohých oblastí státní správy. Zajišťuje odborné činnosti nebo ucelené agendy jednotlivých úseků administrativy úřadu. Jisté pracovní uplatnění získá jako referent či administrativní pracovník na úseku různých činností státní správy a úředních orgánů. Může pracovat jako právní asistent úřadu, pracovník správy sociálního zabezpečení, zaměstnanec městského úřadu, inspekčního orgánu, úřadu práce, exekutorského úřadu apod.

Způsob ukončování studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Uplatnění absolventů

Své profesní znalosti a dovednosti je připraven prohloubit navazujícím studiem na VŠ ekonomického či humanitního zaměření.

Dokumenty k oboru