Stipendium

Kritéria pro udělování prospěchového stipendia žákům školní rok 2023/2024

Prospěchové stipendium bude přiznáno na návrh třídního učitele a ředitele školy jednatelkou společnosti na základě splnění těchto kritérii:

I. Kategorie – 30 % z výše splátky školného

 1. Prospěch – prospěl(a) s vyznamenáním – do studijního průměru 1,0
 2. Příkladné chování bez kázeňských přestupků
 3. Docházka do školy bez neomluvené absence
 4. Omluvená absence 20 % zvyučovacích hodin v hodnotícím období. Rozhodnutím ředitele/jednatele školy lze stipendium udělit i přes vyšší absenci v případech hodných zvláštního zřetele, pokud budou kvalifikovaně odůvodněny (dlouhodobá nemoc, zranění, sportovní reprezentace apod.).
 5. Stipendium může být kdykoliv odebráno ředitelem školy na návrh třídního učitele po projednání pedagogickou radou školy z důvodu porušení školního řádu školy, výrazného poklesu studijních výsledků nebo zvýšené absence.                                                                                                                                                           
 6. Stipendium se uděluje zvlášť na každé pololetí školního roku na základě výsledků pedagogické rady za předchozí pololetí. 
 7. Stipendium se uděluje, pokud bude mít žák/žákyně splněné smluvní závazky vůči škole (uhrazené školné ve smluvní výši na dané pololetí daného školního roku).  

II. kategorie – 20 % z výše splátky školného

 1. Prospěch – prospěl(a) s vyznamenáním – do studijního průměru 1,1
 2. Příkladné chování bez kázeňských přestupků
 3. Docházka do školy bez neomluvené absence
 4. Omluvená absence 20 % z vyučovacích hodin v hodnotícím období. Rozhodnutím ředitele/jednatele školy lze stipendium udělit i přes vyšší absenci v případech hodných zvláštního zřetele, pokud budou kvalifikovaně odůvodněny (dlouhodobá nemoc, zranění, sportovní reprezentace apod.)
 5. Stipendium může být kdykoliv odebráno ředitelem školy na návrh třídního učitele po projednání pedagogickou radou školy z důvodu porušení školního řádu školy, výrazného poklesu studijních výsledků nebo zvýšené absence
 6. Stipendium se uděluje zvlášť na každé pololetí školního roku na základě výsledků pedagogické rady za předchozí pololetí. 
 7. Stipendium se uděluje, pokud bude mít žák/žákyně splněné smluvní závazky vůči škole (uhrazené školné ve smluvní výši na dané pololetí daného školního roku).   

Kritéria pro udělování prospěchových stipendií jsou platná od 1. září 2023 a budou dle této směrnice vyplacena v pěti měsíčních splátkách za příslušné pololetí školního roku 2023/24. Částka prospěchového stipendia bude zasílána bankovním převodem na č. účtu, který žák/žákyně nahlásí vedení školy. Účinnost této směrnice je od 1. září 2023.

Dokumenty