Finanční poradenství

Vzdělávací program je určen pro uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou.

Ve spolupráci se společností ZFP GROUP, a.s. (www.zfpa.cz) vznikne od školního roku 2023 – 2024 unikátní projekt, který má za cíl skloubit praktické dovednosti s teoretickou přípravou a podílet se na sebevzdělávání a kariérním růstu studentů.

Informace o studijním oboru

Název vzdělávacího programu: Finanční poradenství
Kód a název oboru vzdělávání: 63-43-N/.. Finančnictví a bankovnictví
Dosažený stupeň vzdělání: vyšší odborné vzdělání
Délka a forma vzdělávání: tříleté kombinované
Způsob ukončení: absolutorium
Školné: 30.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Aktuální informace o přijímacím řízení
Přijímací zkouška:Motivační pohovor
Roční školné:30. 000
Přihlášky do:31. 5. 2023
Přijímaných studentů:30
Lékařský posudek:Je vyžadováno

Studium příbuzného oboru je možné absolvovat i na škole v jiném městě.
Studium oboru Finanční řízení v Prostějově

Charakteristika oboru

Finanční poradenství je oborem vyššího odborného vzdělávání. Studium je poskytováno v kombinované formě vzdělávání a s tím je spojená možnost skloubit pracovní povinnosti se studiem.

Absolvent získává označení Diplomovaný specialista, titul ve zkratce DiS, uváděné za jménem.

Na základě spolupráce naší školy s European Financial Planning Association CR (EFPA ČR) mohou studenti získat evropské certifikáty pro odborníky na finančním trhu (oblasti odborné způsobilosti pro makléře, investiční, finanční poradce, zprostředkovatele a osoby zajišťující distribuci pojištění). V případě předložení takovýchto certifikátů budou studentovi uznány relevantní moduly.

Cílem vzdělávacího programu Finanční poradenství je studenty seznámit s principy finančního poradenství a dovednosti aplikovat tyto principy v konkrétních případech poradenské praxe. Studenti se naučí orientovat v problematice finančního trhu, znát konkrétní finanční produkty a dokázat je optimálně využívat k uspokojení potřeb potenciálních klientů při předem definované struktuře analýzy. podmínek vedoucích k dosažení finanční nezávislosti. Inovovaný vzdělávací program reflektuje změny související s vývojem v oblasti finančnictví a bankovnictví. Zavedení aktuálních předmětů vychází z požadavků sociálních partnerů, studentů i odborné praxe.

Zaměření

Absolvent tohoto vzdělávacího programu je připraven pro finanční řízení především v malých a středních firmách, družstvech i rodinných firmách, případně v podnicích finančního trhu (banky, pojišťovny, investiční fondy) nebo ve státní správě v oblasti správy daní a sociálního pojištění. Díky důrazu na obsah spojený s legislativními, daňovými, organizačními a manažerskými předměty ve vztahu k samostatnému podnikání, včetně ověření těchto podmínek a funkcionalit ve fiktivní firmě, je absolvent schopen samostatné podnikatelské aktivity.

Vzdělávací program poskytuje široce profilující vyšší odborné vzdělání, a tím vytváří předpoklady pro další celoživotní vzdělávání a seberealizaci absolventů oboru. Absolvent se orientuje v produktech finančního trhu, v daňových zákonech, je schopen komunikace na odborné úrovni v cizím jazyce, ovládá postupy a principy účetnictví, chápe význam a postupy hospodářské politiky. Vzdělávací program zároveň zajišťuje poznatkový základ potřebný pro získání odborné kvalifikace a pracovní uplatnění absolventa. Získané kompetence významně ovlivňují jeho schopnost uplatnit se na trhu práce, přizpůsobovat se jeho změnám a samostatně rozhodovat o své profesní kariéře.

Způsob ukončování studia

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem, které se skládá ze 3 částí:

1.     odborné teoretické zkoušky (bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy, ekonomie a marketing)
2.    zkoušky z odborného cizího jazyka
3.    obhajoby absolventské práce

Způsob studia

Vzdělávání je ukončeno absolutoriem: obhajobou absolventské práce, zkouškou z anglického jazyka a odbornou zkouškou, které je tvořena moduly bankovnictví a pojišťovnictví, kapitálové trhy, ekonomie a marketing. Po úspěšném složení absolutoria mohou absolventi VOŠ dále pokračovat ve studiu na VŠ (např. Vysoké škole ekonomické, Vysoké škole obchodní, Vysoké škole podnikání a práva, Vysoké škole finanční a správní aj.), Studiem na našich partnerských VŠ mohou získat bakalářské vysokoškolské vzdělávání ve zkrácené formě studia za dva semestry.

Máte otázky? Přečtěte si FAQ

Dokumenty k oboru