Fotografie v reklamní praxi

4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Fotografie v reklamní praxi
Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na využití fotografie v grafické a propagační tvorbě. Student získává dovednosti v rozmanitých oblastech profesionální fotografie od jejího vzniku až po konečné zpracování v propagačním prostředku (plakát, billboard, katalog, reklama).
Informace o studijním oboru

Název ŠVP: Fotografie v reklamní praxi
Kód a název vzdělávacího programu: 82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Školné: 24.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Aktuální informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška:Pouze talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška)
Měsíční školné:2000,-
Přihlášky do:30. listopadu 2020
Talentová zkouška:11.1. nebo 12.1. 2021
Přijímaných žáků:30
Studium tohoto oboru je možné absolvovat i na škole v jiném městě.
Studium oboru v Prostějově

Charakteristika oboru

Studium rozvíjí jeho zobrazovací dovednosti, správné fotografické vidění a myšlení v oblasti klasické fotografie. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby, také na základní výtvarné techniky, psychologii propagace a reklamy a především na práci v prostředí grafických programů na PC. Žák realizuje grafické návrhy a propagační tvorbu nejen v grafickém programu Adobe Photoshop, ale ovládá i programy Illustrator, InDesign, Flash a další. Ve vyšších ročnících studia je prostor výuky věnován především autorské tvorbě v oblasti digitální fotografie a videotvorby. V odborných předmětech pracuje také v klasickou fotografií ve školní fotokomoře. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, dále pak možnosti tiskové grafiky a studium dějin výtvarné kultury.

Profilová část maturitní zkoušky se v rámci odborných předmětů skládá z praktické zkoušky ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního projektu včetně obhajoby vlastní práce, a ústních zkoušek z odborných předmětů Propagace a reklama a Dějiny výtvarné kultury. 

Zaměření

Absolvent tohoto uměleckého oboru je připraven uplatnit se jako profesionální fotograf, samostatně tvůrčí pracovník v rámci propagace firmy, který ovládá využití digitální fotografie, a může se také uplatnit jako samostatný fotograf – výtvarník ve fotostudiu, grafickém studiu nebo reklamní agentuře. Zvládá tvorbu všech propagačních prostředků od návrhu až po jejich realizaci podle přání zákazníka – leták, plakát, reklamní poutač, vizitka, obal knihy, tiskoviny apod. Své uplatnění najde jak v oblasti navrhování reklamních kampaní, tak např. ve výstavnictví.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Uplatnění absolventů

Po absolvování tohoto studijního programu se může ucházet především o studium na umělecké VŠ se zaměřením na fotografickou a animační tvorbu, grafický design, propagační tvorbu nebo na VŠ s různým výtvarným zaměřením.

Dokumenty k oboru