Sportovní management

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Sportovní management je koncipován jako střední odborná škola sportovně obchodního zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, administrativních a organizačních činností ve všech typech sportovních organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Název ŠVP: Obchodní akademie Rokoska
Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Školné: 24.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Aktuální informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška + motivační pohovor
Měsíční školné:2000,-
Přihlášky do:1. března 2021
Přijímaných žáků:30

Charakteristika oboru

V zaměření sportovního managementu si žáci vytvoří základní představu o managementu a marketingu ve sportu a jeho významu ve smíšeném ekonomickém systému, naučí se pracovat a efektivně využívat marketingové nástroje v praxi. Předmět Management sportu připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat znalosti marketingu při řízení sportovního klubu či organizace. Učivo je zaměřeno na pochopení významu managementu, jeho funkcí a důležitost kvality manažera pro úspěšnou činnost sportovní organizace. V tomto předmětu si žáci prohlubují ekonomické znalosti, které využijí i v jiných předmětech, v dalším studiu, v soukromém a občanském životě.

Žáci se naučí aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tj. orientovat se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů a naučí se s příslušnými právními předpisy efektivně pracovat. Naučí se provádět typické podnikové činnosti, např. zabezpečovat hlavní činnost oběžným majetkem, zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti. Studium vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Po složení maturitní zkoušky mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole.

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Žáci si vybírají z jednoho povinného a jednoho volitelného jazyka. Na výběr jsou Angličtina, Němčina či Ruština.

Vždy je v maximální míře uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. Součástí studia je tzv. individuální sportovní přístup či individuální vzdělávací plán, který pomáhá sportovcům skloubit studium se školou.

Novinkou od školního roku 2017/2018 je zavedení předmětu Multikulturní fiktivní firma, kde žáci propojí své teoretické znalosti s praxí a v týmovém pojetí se pokusí založit vlastní fiktivní firmu se všemi náležitostmi založení a běžného chodu firmy. Svojí firmu poté prezentují na veletrhu fiktivních firem.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Uplatnění absolventů

Žák se bude orientovat v těchto oblastech:

Význam marketingu a managementu ve sportu,
Marketingové nástroje a funkce managementu,
Aplikace marketingových nástrojů do sportovního prostředí,
Marketingovou analýza a výzkum
Marketingový plán sportovního klubu,
Vlastnosti manažera,
Organizační struktura, manažerské plány
Základní rozhodovací metody,
Motivační nástroje

Absolvent se uplatní na trhu práce především ve sportovní ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář/ka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent má vytvořeny předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách ze skupiny ekonomika a administrativa, tělovýchova a sport, ale i obory z oblasti gastronomie, hotelnictví a turismu. Poměrně úspěšní mohou být i při studiu oborů právo, právní a veřejnosprávní činnosti.

 

Dokumenty k oboru

NázevVelikostStáhnout
Učební plán - Sportovní management 584.09 KB Náhled