Sportovní management

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Sportovní Management

Sportovní management je koncipován jako střední odborná škola sportovně obchodního zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, administrativních a organizačních činností ve všech typech sportovních organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Navštivte také naši stránku podporujeme sportovce.

Název ŠVP: Obchodní akademie se zaměřením na Sportovní management
Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Školné: 27.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Aktuální informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška + motivační pohovor
Roční školné:27000,-
Přihlášky do:1. března 2023
Přijímaných žáků:25

Charakteristika oboru

Studijní obor Sportovní management vychází z rámcového vzdělávacího programu Obchodní akademie. Tento obor je vytvořen skloubením teoretické výuky a odborné praxe s umožněním zvládnutí sportovní přípravy se studiem. Stěžejními předměty jsou ekonomie a účetnictví, český jazyk a angličtina. Odborné předměty jsou zaměřené na propojení ekonomiky a sportovního trhu jako například marketing a management, právo, teorie a praxe sportu a řadou dalších předmětů s aplikací na sportovní management.

V zaměření sportovního managementu si žáci vytvoří základní představu o managementu a marketingu ve sportu a jeho významu ve smíšeném ekonomickém systému, naučí se pracovat a efektivně využívat marketingové nástroje v praxi. Předmět Management sportu připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat znalosti managementu při řízení sportovního klubu či organizace. Učivo je zaměřeno na pochopení významu managementu, jeho funkcí a důležitost kvality manažera pro úspěšnou činnost sportovní organizace.

Žáci se naučí aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tj. orientovat se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů a naučí se s příslušnými právními předpisy efektivně pracovat. Součástí je i nástin sportovního práva. Studium vytváří také předpoklady pro to, aby byl absolvent připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity. Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Žáci si vybírají z jednoho povinného a jednoho volitelného cizího jazyka. Na výběr jsou angličtina, němčina či ruština.

Po složení maturitní zkoušky mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole např. Vyšší odborné škole České unie sportu, Akademie tělesné výchovy a sportu Palestra VOŠ, FTVS na Univerzitě Karlově, VŠ Palestra respektive Vysoké škole ekonomické, Vysoké školy obchodní. Naše škola již působí na vzdělávacím trhu 30 let a studium úspěšně zvládlo přes 3000 absolventů, mezi kterými jsou i reprezentanti ČR v různých sportovních odvětvích a můžeme se pochlubit i medailisty z ME, MS i profesionálními sportovci. Dlouhodobě spolupracujeme s Českou unií sportu, Pražskou tělovýchovnou unií, HC Sparta Praha a dalšími sportovními svazy a kluby.

 Vždy je v maximální míře uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální předpoklady a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. Součástí studia je tzv. individuální studijní přístup (ISP) či individuální vzdělávací plán (IVP), který pomáhá sportovcům skloubit studium se školou.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Uplatnění absolventů

Žák se bude orientovat v těchto oblastech:

Význam marketingu a managementu ve sportu,
Marketingové nástroje a funkce managementu,
Aplikace marketingových nástrojů do sportovního prostředí,
Marketingovou analýza a výzkum
Marketingový plán sportovního klubu,
Vlastnosti manažera,
Organizační struktura, manažerské plány
Základní rozhodovací metody,
Motivační nástroje

Absolvent se uplatní na trhu práce v oblasti sportu jako trenér, marketingový specialista, marketingový manažer, řídící pracovník managementu sportovního klubu. V oblasti ekonomie se může uplatnit jako ekonom, účetní, finanční referent, sekretář/ka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent má vytvořeny předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách ze skupiny ekonomika a administrativa, tělovýchova a sport či management.

 

Dokumenty k oboru

NázevVelikostStáhnout
Učební plán - Sportovní management 264.67 KB Náhled