Žurnalistika a nová média

4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou

Žurnalistika a nová média jsou koncipována jako střední odborná škola žurnalisticko obchodního zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, administrativních a organizačních činností ve všech typech žurnalistických organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Název ŠVP: Obchodní akademie Rokoska
Kód a název vzdělávacího programu: 63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání: čtyřleté denní
Způsob ukončení: maturitní zkouška
Školné: 24.000,- Kč/rok, splatné ve dvou splátkách.

Aktuální informace o přijímacím řízení

Přijímací zkouška:Jednotná přijímací zkouška + motivační pohovor
Měsíční školné:2000,-
Přihlášky do:1. března 2020
Přijímaných žáků:30

Charakteristika oboru

Obecným cílem zaměření Žurnalistika a nové média je seznámit žáky se základní úlohou médií, vysvětlit rozdíl v komunikaci s jedincem a masovým publikem, rozlišit média podle periodicity, obsahu nebo vlastnictví. Podporovat kritické myšlení. Pochopit velký vliv audiovizuálních médií (TV, rozhlas, film, video) na veřejné mínění. Orientovat se v aktuální politické a ekonomické situaci ve světě. Orientovat se v multikulturní společnosti. Zdůraznit obrovský nástup nových médií (internet, email, vyhledávače, skype, aplikace atd.)

Žáci se naučí aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, tj. orientovat se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů a naučí se s příslušnými právními předpisy efektivně pracovat. Naučí se provádět typické podnikové činnosti, např. zabezpečovat hlavní činnost oběžným majetkem, zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, prodeje a hlavní činnosti. Studium vytváří také předpoklady pro to, aby absolvent byl připraven rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity.

Po složení maturitní zkoušky mohou rovněž absolventi nastoupit do některé z forem terciárního vzdělávání, tj. pokračovat ve studiu na vysoké či vyšší odborné škole.

Velký důraz je v průběhu celého studia věnován jazykovému vzdělávání. Žáci si vybírají z jednoho povinného a jednoho volitelného jazyka. Na výběr jsou Angličtina, Němčina či Ruština.

Vždy je v maximální míře uplatňován individuální přístup k žákům, který respektuje jejich individuální vlohy a potřeby a snaží se o jejich rozvoj. 

Novinkou od školního roku 2017/2018 je zavedení předmětu Multikulturní fiktivní firma, kde žáci propojí své teoretické znalosti s praxí a v týmovém pojetí se pokusí založit vlastní fiktivní firmu se všemi náležitostmi založení a běžného chodu firmy. Svojí firmu poté prezentují na veletrhu fiktivních firem.

Způsob ukončování studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Uplatnění absolventů

Absolvent se uplatní na trhu práce především v žurnalisticko ekonomické sféře jako ekonom, účetní, finanční referent, referent marketingu, asistent, sekretář/ka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník a v dalších ekonomicko-administrativních funkcích a pozicích. Absolvent má vytvořeny předpoklady pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit. Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách nebo na vysokých školách zaměřené na žurnalistiku, ekonomii či obchod.. Poměrně úspěšní mohou být i při studiu oborů právo, právní a veřejnosprávní činnosti.

 

Dokumenty k oboru

NázevVelikostStáhnout
Obchodní akademie - učební plán 761.29 KB Náhled