Otázky a odpovědi

FAQ’s pro zájemce o studium – co vás zajímalo na dnech otevřených dveří.

Studium na vyšší odborné škole

Kde mohu získat formulář přihlášky ke studiu na ART ECON – obor Finanční poradenství?

Formulář lze vyzvednout osobně v kanceláři školy nebo je možné přihlášku stáhnout z webu školy v sekci obory VOŠ Finanční poradenství.

Do kdy mohu podat přihlášku?

Termín pro podání přihlášky je 31. května předchozího školního roku.
Pokud po prvním kole zůstanou ještě volná místa pro další uchazeče, bude vyhlášeno druhé kolo přijímacího řízení. Sleduj proto tento web pro aktuální informace o přijímacím řízení.

Mohu podat přihlášku, i když jsem úspěšně nesložil maturitní zkoušku v jarním termínu?

ANO. Můžete být přijat ke studiu na ART ECON – Vyšší odborná škola, s.r.o. , za předpokladu úspěšného složení maturitní zkoušky v podzimním termínu.

Potřebuji potvrzení lékaře na přihlášce?

Ano, povinnost dodání lékařského potvrzení vyplývá ze Školského zákona. Lze jej dodat při podpisu Smlouvy o vzdělávání.

Mohu na ART ECON vyšší odbornou školu přestoupit z jiné VOŠ?

ANO. Škola posoudí shodu ve studovaných modulech a rozhodne o přijetí do příslušného ročníku, případně o nutnosti složit rozdílové zkoušky atd.

Musím si praxi v průběhu studia zajistit sám?

Praxe je velmi důležitou součástí studia, proto je na ni kladen velký důraz. Škola úzce spolupracuje se studenty při jejich umísťování na praxi. Je možné, aby si student zajistil praxi sám, škola posoudí vhodnost zvolené praxe.

Jak se splácí školné?

Školné je hrazeno ve dvou splátkách. Pro 1. ročník se hradí 1. splátka školného ve výši 15.000 Kč v hotovosti při uzavření smlouvy o vzdělávání a další splátky vždy k 15.1. a 15.6. kalend. roku převodem na účet školy 7718242/0800.
Student, který se ocitl ve finanční tísni, může na dané studijní období zažádat o splátkový kalendář.

Mohu si vybrat cizí jazyk, který budu studovat jako hlavní?
Pro studenty je povinné studium anglického jazyka. Zkouška z tohoto jazyka je také povinnou součástí jejich závěrečné zkoušky – absolutoria.
Je možné studovat ruský jazyk?
Studenti kombinované formy vzdělávání v případě zájmu o výuku ruského jazyka mohou požádat vedení školy o vypsání nepovinného předmětu, který však nebude součástí studia akreditovaného vzdělávacího programu a bude hrazeno nad rámec plateb školného.
Z čeho se skládá závěrečná zkouška?
Závěrečná zkouška – absolutorium se skládá ze zkoušky z cizího jazyka (anglického), zkoušky z odborných předmětů a obhajoby absolventské práce.
Učí se u Vás matematika?
Základy matematiky a finanční matematika je součástí výuky v rámci povinných předmětů. Jedná se o aplikovanou matematiku, jejíž využití je nezbytné pro absolventa oboru Finanční poradenství. je vyučována v rozsahu 10 konzultačních hodin za jednotlivé období a vždy je zakončena pouze klasifikovaným zápočtem.
Zabezpečujete ubytování a stravování?
Ubytování i stravování Vám můžeme pomoci zprostředkovat.
Je možné po skončení studia požádat i o EUROPASS?
ANO. Škola automaticky vydává EUROPASS – dodatek k diplomu po složení absolutoria.
Kdo mi vydá potvrzení o studiu?
Potvrzení lze vyzvednout na sekretariátu školy.
Mohu přerušit studium?
Ano, student může přerušit studium nejdéle na 2 roky.

Máte další otázky? Zkuste se podívat na FAQ SŠ