Školní poradenské pracoviště

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

K hlavním cílům ŠPP patří poskytování komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, posilováních pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti a poradenské služby ŠPP jsou zaměřené především na tyto oblasti:

 • konzultace s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy, kteří ŠPP vyhledají
 • vyhledávání a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • evidence zpráv z pedagogicko – psychologických a jiných vyšetření
 • krizová intervence žákům v náročných situacích
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s neprospěchem
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • udržování kvalitní spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči a mezi školou a poradenskými zařízeními
 • práce s třídním kolektivem, posilování pozitivní atmosféry
 • předcházení všem formám rizikového chování, zajišťování preventivních programů
 • potlačování sociálně patologických jevů
 • tvorba plánu pedagogické podpory, individuálně vzdělávacího plánu
 • sledování a vyhodnocování účinnosti těchto opatření
 • metodická podpora učitelů
 • podpora motivace žáka, posilování a využívání jeho potenciálu
 • kariérové poradenství

Personální obsazení ŠPP

MgA. Dominika Majerová – Vedoucí ŠPP
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky majerova.d@artecon.cz,
tel.: +420 775 857 974

Hlavní činnosti:

 • individuální péče o žáky,
 • řešení vztahů ve třídě,
 • osobní, rodinné, vztahové problémy.

Ing. Martina Čtvrtníčková – metodik prevence
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky ctvrtnickova.m@artecon.cz,
tel.: +420 775 707 112

Hlavní činnosti:

 • prevence a řešení rizikového chování u žáků (záškoláctví, vandalismus …),
 • intervence v rámci sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana…),
 • péče o žáky s poruchami chování,
 • tvorba preventivních programů.

Mgr. Marketa Loníčková – výchovný poradce
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky lonickova.m@artecon.cz,
tel.: 420 775 857 980

Hlavní činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, neúspěšné a sociálně,
 • znevýhodněné,
  výchovné a vzdělávací problémy žáků,
 • koordinace spolupráce s PPP,
 • kariérové poradenství (volba VŠ).

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.