Přijímací řízení

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání:

 První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání bez talentové zkoušky bude probíhat formou školní přijímací zkoušky dne
14. dubna 2021 

Pokud bude počet přihlášek ke vzdělávání nižší než 30 přijímaných uchazečů do každého oboru vzdělávání, školní přijímací zkouška se nekoná.

Kritéria přijímacího řízení

 1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2021
 2. U oborů bez talentové zkoušky  – úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky. Doložit poslední vysvědčení ze ZŠ. 
 3. U oborů nástavbového studia – úspěšné vykonání školní přijímací zkoušky. Doložit poslední vysvědčení ze SŠ.
 4. U učebních oborů – uchazeči jsou přijímáni bez přijímacích zkoušek. Prospěch z pololetního vysvědčení 8. a 9. třídy ZŠ převedený na body.
Přijímací řízení bez talentové zkoušky
Přijímací řízení učební obory
První kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání s talentovou zkouškou bude probíhat ve dnech
5.–6. ledna 2021

Průběh talentové zkoušky

 • Kresba zátiší (viz ukázka – fotografie) – např. na sochařském stojanu je položena drapérie, láhev a další předměty
 • Výtvarná technika – tužka, rudka, uhel, přírodní uhel (uchazeči si donesou vlastní + gumu)
 • Formát výkresu A2 (dodá škola)
 • Trvání 90 minut

Hodnotí se:

 • Vyvážená kompozice zátiší na výkresu (ani moc nahoře/dole, ani vlevo/vpravo)
 • Perspektiva podstavy a jednotlivých předmětů (správné zachycení tvaru)
 • Zvládnutí techniky (správné použití tužky, rudky, uhlu)
 • Zachycení struktur a povrchů předmětů, drapérie (např. rozdíl mezi sklem a drapérií)
 • Konzultace domácích prací (rozsah a zadání se liší podle oborů – informace na webu školy v příslušných dokumentech)

Kritéria přijímacího řízení

 1. Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2021.
 2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 3. U oborů s talentovou zkouškou – úspěšné vykonání talentové zkoušky. Zadání talentové zkoušky bylo zveřejněno. Zároveň uchazeč o studium donese v den zkoušky 7-8 domácích prací (dle oboru) ke konzultaci – zadání prací bude součástí vyhlášení přijímacího řízení.
 4. Prospěch ze závěrečného vysvědčení 7. třídy a pololetního vysvědčení 8. třídy ZŠ převedený na body.

Vyhlášení přijímacího řízení – 1. kolo

Přijímací řízení s talentovou zkouškou – pro školní rok 2021/2022 budou zveřejněny k 31.10.2020