Zápisový lístek

Zápisový lístek je vydáván k potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání v dané střední škole. Zápisový lístek není vydáván na nástavbové, zkrácené, večerní, dálkové, distanční nebo kombinované studium.

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek v této základní škole, u oborů s talentovou zkouškou do 30. listopadu, u ostatních oborů (s jednotnou přijímací zkouškou a učebních oborů) nejpozději do 15. března. V ostatních případech (starší uchazeči) vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný podle místa trvalého pobytu uchazeče, u cizinců podle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Každý uchazeč o vzdělávání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží jeden zápisový lístek.

Zápisový lístek je opatřen otiskem razítka a podpisem pověřeného zaměstnance základní školy nebo krajského úřadu.

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (oznámení o přijetí je zveřejněno na webových stránkách střední školy). Zápisový lístek se považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle výše uvedeného, zanikají posledním dnem lhůty podle výše uvedeného odstavce, právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání. Uchazeč může vzít zpět zápisový lístek uplatněný v přijímacím řízení podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění, podle § 62 nebo 88, pokud byl následně přijat do oboru vzdělání, na který se nevztahuje § 62 nebo 88.

V případě ztráty zápisového lístku, podejte žádost:

Mgr. Renata Velešíková
referent pro trh práce a stipendijní programy
Odbor školství a mládeže
oddělení krajského vzdělávání
tel.: 585 508 559 
e-mail:  r.velesikova@olkraj.cz