Podnikání

Obsah studia je koncipován pro všechny absolventy z různých oborů středního vzdělání s výučním listem, kteří chtějí prohloubit vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech zaměřených na ekonomickou sféru.

Garant oboru

Mgr. Hana Pohlová

Úvodní slovo garanta oboru

Jsi absolvent oboru prodavač, či jiného učebního oboru? Baví tě účetnictví, chceš mít povědomí o podnikání? Pak je tento obor právě pro tebe. Dvouleté nástavbové studium rozšiřuje do hloubky znalosti získané v učebním oboru. Absolventi naleznou uplatnění v podnikové sféře, ve firmách, případně mohou začít s vlastním podnikáním.
Úroveň vzdělání
Nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou – pouze pro absolventy učebních oborů.
2letý v denní formě vzdělávání | 3letý v dálkové formě vzdělávání
Název školního vzdělávacího programu
Podnikání
Kód oboru / Název programu
64-41-L/51 Podnikání
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
tříleté dálkové, dvouleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
10.800,- /rok

Pro koho je tento obor

Nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou je určen pro absolventy učebních oborů, kteří získali výuční list a chtějí si doplnit maturitu. Obor je celkově zaměřen na získání širších znalostí z oblasti ekonomiky a běžného chodu podniku.

Podle svých možností si můžeš vybrat buď dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium.
Pokud chceš získat podrobnější znalost a praktické dovednosti z oblasti ekonomiky, ekonomických činností, běžného chodu podniku , managementu, marketingu, vedení účetnictví a práva je tento obor jako dělaný pro tebe. Své znalosti můžeš později využít buď přímo ve své budoucí profesi nebo při dalším studiu.

Podle svých možností si můžeš vybrat buď dvouleté denní nebo tříleté dálkové studium.

O čem se budeš učit

Pokud chceš získat podrobnější znalosti a praktické dovednosti z oblasti ekonomiky, ekonomických činností, běžného chodu podniku , managementu, marketingu, vedení účetnictví a práva, je tento obor jako dělaný pro tebe. Své znalosti můžeš později využít buď přímo ve své budoucí profesi nebo při dalším studiu.

Kde najdeš jako absolvent oboru Podnikání uplatnění?

Jako absolvent/ka tohoto vzdělávacího programu můžeš nalézt uplatnění v podnicích všech právních forem a dalších institucích a vykonávat v nich ekonomické, provozní, obchodní a administrativní činnosti. Po vykonání maturitní zkoušky se můžeš ucházet o přijetí ke studiu na VŠ nebo VOŠ především s ekonomicky zaměřenými studijními programy (třeba některý z oborů na naší vlastní VOŠ). Stejně tak ale budeš mít vytvořeny základní předpoklady k tomu, abys v případě zájmu mohl rozvíjet vlastní podnikatelské aktivity v různých směrech.

Průběh studia

Při studiu oboru Podnikání plynule navážeš na znalosti a vědomosti, které jsi získal při studiu učebního oboru. Tyto znalosti budeš dál rozvíjet a upevňovat. Pokud jsi po vyučení prošel i pracovní praxí, určitě ti tyto zkušenosti pomohou i v dalším studiu. Tvým hlavním cílem bude získání maturity. Proto se výuka zaměřuje hlavně na předměty, které jsou z tohoto pohledu důležité. Kromě českého jazyka a matematiky to bude ještě další cizí jazyk a do určité míry také některé společenskovědní obory.

V rámci odborného vzdělání se podrobněji zaměříš na předměty z prostředí ekonomiky a managementu. Poměrně hodně času se budeš věnovat například disciplínám souvisejícím s účetnictvím nebo s marketingem. Do výuky jsou dále zařazeny zásady psychologie prodeje, abys mohl v budoucnu pracovat například na pozici obchodního zástupce. Nebudou chybět ani další komunikační dovednosti, nezbytné pro obchodní jednání a vedení běžné agendy firmy. Osvojíš si základy obchodní korespondence a principy vyhotovování ekonomických písemností s použitím výpočetní techniky. Také se naučíš se psát na počítači všemi deseti prsty.

Své studium uzavřeš složením maturitní zkoušky

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
    • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
    • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
    • ústní zkoušku z oblasti ekonomiky podniku a účetnictví,
    • praktickou zkoušku.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Nedílnou součástí výuky jsou odborné praxe. Ty vždy souvisejí s konkrétním oborem studia a studenti si je ve velké většině vybírají sami. Škola spolupracuje s mnoha subjekty i jednotlivými odborníky, kteří ti umožní seznámit se s reálnou pracovní náplní tvého oboru. Naši studenti se nechodí na praxe jenom dívat, ale získávají zkušenosti při práci na konkrétních úkolech, projektech a zakázkách.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny - například pro výuku jazyků. Standardem jsou učebny se závěsnými dataprojektory. Všechny výukové prostory školy jsou standardně vybavené dalším různým zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučované předměty. Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou a řadou dalších vzdělávacích materiálů.

Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Podnikání

Pro tento obor je nutné úspěšně vykonat Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce. U dálkového studia probíhá výuka vždy v pondělí a ve středu v čase 14.50 – 18.00 hod. Leden a červen je zkouškové období.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Nejbližší Den otevřených dveří se koná 19. 10. 2023

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 24.9.2023

Zde již brzy vyhlásíme přijímací řízení na obory ART pro školní rok 2024/25

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.