Propagace

Obsah studia je koncipován pro absolventy oboru Aranžér, kteří chtějí prohloubit vzdělání ve všeobecných a odborných předmětech zaměřených na propagační a grafickou tvorbu.

Garant oboru

Mgr. Barbora Květová

Úvodní slovo garanta oboru

Jsi kreativní a tvořivý člověk? Jsi absolvent oboru aranžér? Baví tě grafika a není ti cizí reklama? Pak je tento obor právě pro tebe. Dvouleté nástavbové studium rozšiřuje do hloubky znalosti získané v učebním oboru, obohacuje žáky také po umělecké stránce v klasických i grafických technikách. Absolventi naleznou uplatnění v reklamních agenturách, grafických studiích a dalších institucích zabývajících se reklamou.
Úroveň vzdělání
2letý nástavbový obor vzdělání s maturitní zkouškou – pouze pro absolventy učebního oboru Aranžér
Název školního vzdělávacího programu
Propagace
Kód oboru / Název programu
66-42-L/51 Propagace
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
dvouleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
4800,- / rok

Pro koho je tento obor

Náš dvouletý studijní obor Propagace je určen pro ty uchazeče, kteří již absolvovali učební obor Aranžér, chtějí si rozšířit vzdělání a získat maturitu.

Nástavbové studium se zaměřuje na rozšíření znalostí ve všeobecných předmětech a po odborné stránce se zaměřuje hlavně na propagační a grafickou tvorbu.

Pokud přemýšlíš o budoucím uplatnění v oblasti propagační tvorby, grafického designu nebo reklamy, je tento nástavbový obor určen právě pro tebe.

O čem se budeš učit

Výuka oboru propagace se zaměřuje hlavně na různé formy digitálního zpracování textu a obrazu. Pod vedením zkušených profesionálů se naučíš pracovat se speciálními grafickými programy, jako jsou například Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign nebo Premiere.

Zvládneš zákonitosti digitální grafické tvorby, budeš umět navrhovat a tvořit loga, letáky, poutače, vizitky, reklamní bannery a další materiály. Samozřejmě si ještě více prohloubíš své znalosti a dovednosti z oboru aranžování, které později můžeš využít také v oboru výstavnictví, přípravě muzejních expozic apod. Nezapomeneme ani na teoretický základ, který budou představovat hlavně předměty, zaměřené na Dějiny umění a teoretické principy reklamy a propagace.

Ve všeobecně vzdělávacích předmětech se zaměříš nejvíce na Český jazyk a Matematiku, z nichž na konci tohoto nástavbového studia budeš skládat část maturitní zkoušky. Druhá, profilová část se zaměří na praktické dovednosti z grafické tvorby a teoretické znalosti předmětů Propagace a Dějiny umění.

Kde najdeš jako absolvent oboru Propagace uplatnění?

Studium je dvouleté, s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Pestrost předmětů umožňuje žákům seznámit se s tradičními výtvarnými a řemeslnými postupy a zároveň je dále vzdělává v oblasti nových technologických postupů a technik.

Po ukončení tohoto nástavbového studia můžeš pracovat v jakékoliv firmě, která se zaměřuje na grafickou, propagační a reklamní činnost. Budeš ovládat všechny základní techniky, abys mohl vytvářet grafické materiály nejen v klasické tištěné podobě, ale zvládneš i postupy pro tvorbu digitální. Poté, co získáš trochu více zkušeností, budeš schopen pracovat v tomto oboru zcela samostatně, buď jako freelancer, který se nechá najímat na jednotlivé projekty nebo můžeš své schopnosti dál rozvíjet, podnikat v některém z těchto oborů a budovat vlastní agenturu nebo jinou firmu. V neposlední řadě se uplatníš v kterékoliv firmě, zabývající se výstavnictvím, přípravou veletrhů nebo tvorbou muzejních expozic.

Průběh studia

Kromě výtvarné přípravy, která je zaměřena na osvojení kresebných a malebných technik, se studium zaměřuje na předměty, které tě naučí perfektně ovládat základy grafických programů. Důležitou informací pro tebe může být, že licence ke všem grafickým programům, můžeš po dobu studia využívat zcela zdarma, a to i pro domácí použití.

Dále se studium soustředí na rozvoj tvého cítění v oblasti grafického designu a nezapomínáme ani na teoretický základ v podobě výuky předmětů, zaměřených na dějiny výtvarné kultury a základních principů propagační a reklamní tvorby. Vzhledem k tomu, že se budeš připravovat k maturitě, určitě tě neminou ani všeobecně vzdělávací předměty v čele s českým jazykem a matematikou.

Své studium uzavřeš maturitní zkouškou.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
    • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
    • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
    • ústní zkoušku z oblasti dějin umění a propagace,
    • praktickou zkoušku ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního materiálu včetně obhajoby práce před komisí.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Nedílnou součástí výuky jsou také odborné praxe. Ty vždy souvisejí s konkrétním oborem studia a studenti si je ve velké většině vybírají sami. Škola spolupracuje s mnoha subjekty i jednotlivými odborníky, kteří ti umožní seznámit se s reálnou pracovní náplní tvého oboru. Naši studenti se nechodí na praxe jenom dívat, ale získávají zkušenosti při práci na konkrétních úkolech, projektech a zakázkách.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny na kreativní disciplíny, počítačová učebna s počítači vybavenými pro práci s grafickými programy, výtvarný ateliér, pracovna s tiskařským lisem, učebny se závěsnými dataprojektory. Všechny výukové prostory jsou vybavené dalším různým zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučované předměty. K dispozici je také fotografický ateliér a samozřejmě ateliér pro aranžování, který znáš z předchozího studia. Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou a řadou dalších vzdělávacích materiálů. Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Práce s nadanými žáky

Umělecky nadaní žáci mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy, jak ve škole tak mimo ni. Nejlepší práce mají šanci být vystaveny nejen ve škole, ale i v rámci dalších akcí, pořádaných ve veřejných prostorách města i v jiných lokalitách. Naprostým standardem je dnes účast na nejrůznějších oborových soutěžích. Ti nejlepší pak dostávají možnost zpracovat vlastní projekty na základě komerčních zadání a objednávek. Naši pedagogové jsou připraveni žáky odborné vést a umožnit jim se zlepšovat. Máme řadu úspěšných absolventů, s nimiž nadále spolupracujeme.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Propagace

Základním předpokladem je úspěšné ukončení učebního oboru Umění aranžování / Aranžér.
Měl/a bys mít zkušenosti se základními výtvarnými technikami, cit pro barvy a kompozici, kladný vztah k práci na PC. Předpokládáme, že jsi kreativní, je ti vlastní pečlivost a projevuješ výrazný zájem o daný obor obor a výtvarné umění celkově.

Pro tento obor je také nutné vykonat Jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 9.12.2023

Již brzy vyhlásíme přijímací řízení na obory ECON pro školní rok 2024/25

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.