Školní poradenské pracoviště

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

K hlavním cílům ŠPP patří poskytování komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, posilováních pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti a poradenské služby ŠPP jsou zaměřené především na tyto oblasti:

 • konzultace s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy, kteří ŠPP vyhledají
 • vyhledávání a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • evidence zpráv z pedagogicko – psychologických poraden a z jiných vyšetření
 • krizová intervence žákům v náročných situacích
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými nebo vzdělávacími obtížemi
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • udržování spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči a mezi školou a poradenskými zařízeními
 • práce s třídním kolektivem, posilování pozitivní atmosféry školy
 • předcházení všem formám rizikového chování, zajišťování preventivních programů
 • potlačování sociálně patologických jevů
 • tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP), individuálně vzdělávacího plánu (IVP)
 • svolávání a vedení výchovných komisí
 • sledování a vyhodnocování účinnosti těchto opatření
 • metodická podpora učitelů
 • podpora motivace žáků, posilování a využívání jejich potenciálu
 • kariérové poradenství

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Ellen Jirmanová – výchovný poradce, vedoucí ŠPP
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky jirmanova.e@artecon.cz,
tel.: +420 725 196 038 (sekretariát školy, požádejte o přepojení)

Hlavní činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné,
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků,
 • osobní, rodinné, vztahové problémy,
 • koordinace spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • kariérové poradenství (volba VŠ, pracovní uplatnění).

Bc. Šárka Polony Vambera – školní metodik prevence
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky polony.s@artecon.cz,
tel.: +420 725 196 038 (sekretariát školy, požádejte o přepojení)

Hlavní činnosti:

 • prevence a řešení rizikového chování u žáků (záškoláctví, vandalismus…),
 • intervence v rámci sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana…),
 • péče o žáky s poruchami chování,
 • tvorba Minimálního preventivního programu, jeho realizace na škole,
 • řešení vztahů ve třídě,
 • metodická podpora učitelů ve vedení třídnických hodin.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Metodické dokumenty

Užitečné odkazy

Linka bezpečí
Modrá linka
Pedagogicko-psychologická poradna
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy