Klauzurní práce

 

PŘEHLED ZADÁNÍ KLAUZURNÍCH PRACÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Níže naleznete hlavní pokyny ke klauzurním pracím, které budete zpracovávat ve školním roce 2020/2021. Detailní zadání naleznete v přílohách rozdělených podle ročníků.

Připomínáme, že:

  • klauzurní práce jsou povinné, stejně jako plnění předklauzur (pokud jsou pro příslušný ročník stanoveny). Změna tématu po předklauzuře bez projednání s vyučujícím je nepřípustná,
  • plagiátorství (jakákoliv jeho podoba) je nepřípustné a dle školního řádu za něj může hrozit i vyloučení ze školy,
  • v případě zadání klauzurních prací včetně písemných obhajob zpracují žáci svou obhajobu v elektronické podobě (Word/PDF) a odešlou je na školní e-mail vyučujícího (viz kontakty školy). Pokud bude učitelem vyžadována i její tištěná podoba, přiloží žák svou obhajobu čitelně podepsanou ke své klauzurní práci,
  • odevzdání klauzurních prací může být upraveno podle aktualizovaných podmínek vyplývajících z nejrůznějších vládních nařízení, vyhlášek apod.,
  • odklad termínu pro odevzdání KP je možný jenom z vážních zdravotních důvodů. Musí byt schválen vedením školy a doložitelný lékařskou zprávou.

V případě jakýchkoliv dotazů k zadání vašich klauzurních prací se obraťte na vyučující, kteří měli na starost vypracování zadání pro příslušný ročník – viz text.

Přejeme plnou hlavu nápadů.

1. ročníky

1.-2. pololetí – kresebný úkol bez předklauzury, který budou žáci plnit ve škole nebo doma (podle situace) v průběhu jednoho týdne. Žáci prvních ročníků budou v tomto týdnu navíc rozděleni podle potřeb do skupin příslušným vyučujícím – o tomto rozdělení budou žáci včas informováni. Obhajoba práce u prvních ročníků není vyžadována. Zadání zpracovaly BcA. Dekánková a Bc. Skryjová.

2. ročníky

1. pololetí – plní se zadání v rámci předmětu VPŘ, ve 2. pololetí budou žáci zpracovávat stejné téma, ale realizují jej už ve svém oboru. Je zadána předklauzura a obhajoba práce. Zadání zpracovala Mgr. Preverčíková

3. ročníky POZOR- zadání se liší se podle oborů!!!

FRP zadání klauzurní práce je platné pouze pro první pololetí, na druhé bude jiné; vypracoval jej Mgr. Moudrý.

  • vyhlášení zadání: 26.října 2020; podrobné zadání v příloze
  • předklauzury: 23.11. – 27.11. 2020 (bude upřesněno)
  • konzultace: 7.12. – 11.12.2020 (bude upřesněno)
  • obhajoba: 4.1. – 8.1. 2021 (bude upřesněno)

GM + GPR + HG budou plnit klauzuru v termínu 7. – 11. 12. 2020. Žáci HG plní klauzuru v předmětu Digitální ilustrace, GM + GRP v předmětu Grafický design. S tématem a podrobným zadáním budou žáci obeznámeni nejpozději na začátku tohoto klauzurního týdne, tedy 7. 11. 2020 – pro vás zatím není přiložena příloha s podrobným zadáním. Výuka v této době bude žákům pozastavena, budou intenzivně pracovat pouze na klauzurách. Klauzura bude realizována v ideálním případě ve škole, pokud to situace nedovolí, tak doma. V takové situaci budou žákům HG zapůjčeny podle potřeby grafické tablety. Vzhledem k podobě realizace KP není stanovena oficiální předklauzura a podoba obhajoby práce – vše na dohodě s vyučujícím.

Zadání pro HG zpracovává Mgr. Dekánková. Zadání pro GM a GRP má na starost kolega Marťák.

4. ročníky

Klauzurní práce bude plněna v rámci předmětu RAT s možností realizace své klauzury i v jiných odborných předmětech podle záměru žáka – platí pro všechny obory 4. ročníku.

V 1. pololetí realizace portfolia.

Ve 2. pololetí realizace společné výstavy.

Během první poloviny listopadu budou specifikovány přesné požadavky na portfolio během výuky RAT. Je stanovena předklauzura a obhajoba práce.

Zadání zpracovaly Mgr. Pacltová a Mgr. Leisnerová

 

Dokumenty ke klauzurním pracím