Klauzurní práce

Podmínkou pro hodnocení žáka v odborných předmětech je podle § 69 ods . 4 školského zákona splnění klauzurní práce (komisionální zkoušky) příslušného vyučovacího předmětu. Pokud žák tuto zkoušku nesplní nebo se na ni nedostaví, a to ani v náhradním termínu bez řádné omluvy, žák se za první pololetí nehodnotí. Nelze-li hodnotit žáka z příslušného předmětu kvůli nesplnění nebo nedostavení se na zkoušku ve druhém pololetí, a to ani v náhradním termínu bez řádné omluvy, bude předmět hodnocen známkou „nedostatečně“, čímž žák za druhé pololetí neprospěl a nemůže tak postoupit do vyššího ročníku. Podrobné stanovení podmínek pro klasifikaci klauzurních prací je uvedeno v klasifikačním řádu a v dílčích zadáních pro vypracování klauzurní práce jednotlivých ročníků. Předměty, v nichž se klauzurní práce realizují, stanovuje ŠVP. 

V případě jakýchkoliv dotazů k zadání vašich klauzurních prací se obraťte na vyučující, kteří měli na starost vypracování zadání pro příslušný ročník – viz jednotlivá zadání – zadavatel klauzurní práce.

Dokumenty ke klauzurním pracím