Klauzurní práce

Obecná pravidla

 

Níže naleznete hlavní pokyny ke klauzurním pracím, které budete zpracovávat ve školním roce 2020/2021. Detailní zadání naleznete v přílohách rozdělených podle ročníků.

Připomínáme, že:

  1. Klauzurní práce jsou povinné, stejně jako plnění předklauzur (pokud jsou pro příslušný ročník stanoveny) viz Článek VI, bod 4 Školního řádu školy. Změna tématu po předklauzuře bez projednání s vyučujícím je nepřípustná; nedostavení se ke schválení předklauzury se odrazí na bodovém hodnocení celé práce (v případě absolutní nespolupráce s vyučujícím může vyučující žáka nepřipustit ke konání celé klauzurní práce – viz bod 7).
  2. Žák dodrží zadání a dílčí postupy při vytváření klauzurní práce podle stanovených pokynů vyučujícího příslušného předmětu, ve kterém je klauzurní práce realizována (tyto pokyny jsou žákům vždy prezentovány vyučujícím, následně jsou zveřejněny na webu školy).
  3. Plagiátorství (jakákoliv jeho podoba) je nepřípustné a dle školního řádu a zásad o autorských právech za něj může hrozit až vyloučení ze školy; plagiát bude automaticky hodnocen známkou 5 (neprospěl)a bude posuzován na výchovné komisi; nebude-li si žák jistý v otázce autorských práv a použití cizího díla/materiálu do své práce, požádá o radu svého vyučujícího.
  4. V případě zadání klauzurních prací s vypracováním písemných obhajob zpracují žáci svou obhajobu v elektronické podobě (Word/PDF) a odešlou je na školní e-mail vyučujícího (viz kontakty školy). Pokud bude učitelem vyžadována i její tištěná podoba, přiloží žák svou obhajobu čitelně podepsanou ke své klauzurní práci; při zpracování písemné obhajoby žák dodrží požadovaný formát a další náležitosti včetně gramatických zásad (za formálně a gramaticky špatně zpracovanou obhajobu budou žákovi sníženy body při hodnocení).
  5. Odevzdání klauzurních prací může být upraveno podle aktualizovaných podmínek vyplývajících z nejrůznějších vládních nařízení, vyhlášek apod.
  6. Odklad termínu pro odevzdání KP (či konání předklauzury) je možný jenom z vážných zdravotních důvodů či jiných závažných okolností – musí byt schválen vedením školy a doložený lékařskou zprávou nebo jiným průkazným dokumentem o nemožnosti plnění předem stanovených termínů. V případě, že žák práci neodevzdá ve stanoveném termínu, k čemuž ho nebude opravňovat uvedená výjimka, bude jeho práce hodnocena známkou 5 (neprospěl).
  7. Nebude-li žák spolupracovat s vyučujícím a plnit stanovené pokyny po celou dobu zpracovávání a odevzdání klauzurní práce, přičemž toto jednání nebude vyplývat z výše uvedené výjimky (viz bod 6), má vyučující nárok hodnotit žáka z předmětu, ve kterém je klauzurní práce realizována, známkou 5 (neprospěl) – tímto jednáním nesplnil žák podmínky vyplývající z Článku VI, bod 4 Školního řádu školy, navíc tímto jednáním žák neplnil své povinnosti stanovené ve školním řádu v Článku 5, bod 1 a) – c) vycházející ze Školského zákona 561/2004 Sb. §22.

V případě jakýchkoliv dotazů k zadání vašich klauzurních prací se obraťte na vyučující, kteří měli na starost vypracování zadání pro příslušný ročník – viz jednotlivá zadání pro jednotlivé ročníky a obory.

Zpracoval: Mgr. Petr Procházka
ředitel školy

 

Dokumenty ke klauzurním pracím