Herní grafika

Studium je zaměřeno na získání praktických dovedností pro tvorbu herní grafiky pro počítačové, mobilní a stolní hry. Studenti získají znalosti potřebné pro tvorbu herního prostředí, interaktivních prvků i doprovodných propagačních materiálů. Budou rozvíjet cit pro herní design, animaci a logické myšlení potřebné pro tvorbu her. Pokud tě baví videohry a dokážeš si představit tvořit své vlastní, s vlastním dějem, vizuálem a herním rozhraním, je tento obor právě pro tebe.

Garant oboru

MgA. Zuzana Čermáková

Úvodní slovo garanta oboru

Jmenuji se Zuzana Čermáková a jsem absolventka Fakulty umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

Na ART ECONu jsem garantem oboru Herní grafika. Naším úkolem, společně s mými kolegy, je příprava studentů pro jejich budoucí profesionální činnost. Snažíme se sledovat trendy v oboru i ve společnosti, aby náš vzdělávací program byl vždy aktuální.

Mou motivací je možnost předávat svým studentům dosavadní pracovní zkušenosti a vzdělání. Je mi vždy odměnou své studenty vidět profesně i výtvarně růst.

Úroveň vzdělání
4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Herní grafika
Kód oboru / Název programu
82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
17.500 Kč / pololetí

Pro koho je tento obor

Náš čtyřletý studijní obor Herní grafika je pro tebe skvělou volbou, pokud se chceš prosadit jako samostatný tvůrčí grafik či řídící grafický pracovník v herním či grafickém studiu, jako člen tvůrčího týmu při tvorbě 2D a 3D grafiky pro zábavní průmysl v oblasti počítačových her, vizualizací, virtuální a rozšířené reality, simulátorů, interaktivních aplikací a programů, animací a dalšího zpracování obrazu v oblasti herní grafiky, jako samostatný designer a realizátor grafického designu.

O čem se budeš učit

Náplň školního vzdělávacího programu Herní grafika je zaměřena na vlastní autorskou tvorbu. Budeme rozvíjet tvé výtvarné myšlení a vytvářet předpoklady pro tvou samostatnou tvorbu v oblasti 2D a 3D grafiky zaměřené především na grafiku her. Dále se po absolvování tohoto programu budeš orientovat v herních enginech, programech vhodných pro 2D i 3D grafiku, v digitální a multimediální tvorbě, ve střihu a postprodukci, tiskovinách, budeš ovládat teorii písma a různé výtvarné techniky, práci s fotografií, videozáznamem a získáš znalosti z dějin výtvarné kultury. V hodinách odborných předmětů převažují ve výuce praktické činnosti, při kterých získáš specifické dovednosti pro realizaci počítačových her, multimediálních děl a webových prezentací.

Pod vedením profesionálů budeš pracovat v programech společnosti Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Dimension, InDesign, XD), naučíš se základy herního enginu (typu Unreal nebo Unity) a budeš pracovat ve specializovaných 3D programech dle aktuálního vývoje a trendů.

Naši učitelé díky svým zkušenostem z reálného komerčního prostředí zadávají obdobné úkoly, se kterými se grafici často setkávají při práci v korporacích i na volné noze. Škola pracuje také s reálnými zakázkami od klientů, které studenti plní v rámci výuky.

Průběh studia

Studium je čtyřleté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Pestrost předmětů ti umožní seznámit se s tradičními výtvarnými a řemeslnými postupy a zároveň se budeš od prvního ročníku vzdělávat v oblasti nových technologických postupů a technik.

První dva ročníky jsou zaměřeny na osvojení kresebných a malebných technik v rámci Výtvarné přípravy, která slouží jako základ pro rozvoj výtvarného myšlení. Dále se studium v 1. a 2. ročníku zaměřuje na předměty, které tě naučí ovládat grafické softwary. V dalších ročnících se studium soustředí na předměty, ve kterých se soustředíme na rozvoj znalostí herního enginu a 3D.

V rámci studia zažiješ plenéry, přednášky a řadu dalších akcí. Navštívíš mnoho výstav, které rozšíří tvé obzory. Díky zapojení školy do programu Erasmus, budeš mít možnost vyměnit své zkušenosti s studenty z celé Evropy, dle aktuálně vypsaných a fungujících projektů.

Praxe

Ve 2. a 3. ročníku jsou vždy dva týdny výuky vyhrazeny odborné praxi, která se uskutečňuje na smluvních pracovištích souvisejících s oborem vzdělávání (grafická studia, herní studia, televizní studia, VR studia, tiskárny, redakce tiskovin apod.). Její náplní je seznámit tě s reálným pracovištěm a jeho různými aktivními činnostmi. Pracoviště, na němž se praxe uskuteční, si můžeš vybrat sám/a podle svého plánovaného profesního zaměření a se souhlasem vedení školy. V rámci rozvoje komunikačních dovedností máš jako náš student možnost sám se se zástupci firem dohodnout na uskutečnění a průběhu praxe. Během praxe budeš připravovat fotodokumentaci (pokud to zaměstnavatel dovolí). Až praxi skončíš, vytvoříš prezentaci, ve které stručné popíšeš, jak to probíhalo, zhodnotíš klady a zápory, představíš ukázky prací. Prezentaci pak představíš podle stanovených podmínek (před třídou, studenty školy). Budeš hodnocen také odborníkem z firmy, kde praxe probíhala. Za vykonanou praxi ti bude udělena známka, která se skládá z hodnocení odpovědného pracovníka a z tvé prezentace.

Komisionální zkoušky – klauzury

Podle RVP koná student v 1. a 2. ročníku komisionální zkoušku z odborného předmětu (Grafika médií) v kombinaci s předmětem Výtvarná příprava, ve 3. ročníku z odborného předmětu (Multimediální grafika) a ve 4. ročníku z předmětu 3D grafika. Všechny tyto zkoušky mají podobu obhajoby studentovy klauzurní práce před odbornou komisí.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny – fotoateliér a fotokomora, počítačová učebna speciálně zaměřená na práci v oblasti grafických programů, výtvarný ateliér, pracovna s tiskařským lisem, učebny ICT, učebny se závěsnými dataprojektory. Všechny výukové prostory jsou vybavené dalším různým zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučovaný předmět. Stále více našich učitelů využívá moderních technik k teoretické i praktické výuce. Například v hodinách angličtiny, marketingu nebo dějepisu se naši studenti velmi často učí se smartphonem v ruce.

Učebna zaměřená na práci s grafickými programy má moderní aktualizované softwarové vybavení ideálně zvolené pro výuku daného odborného předmětu, tiskárnu, dataprojektor. V odborných předmětech velmi často využíváme grafické tablety.

ICT učebny jsou zařízené příslušným hardwarem a softwarem (základní uživatelské vybavení, skener, tiskárna apod.). Každý student má své pracovní místo. Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Výtvarná učebna nabízí prostory pro individuální práci studentů, místa pro ukládání výtvarných pomůcek, výkresů, modelů apod. Tyto a další potřeby pro výuku má student v řadě případů k dispozici zdarma pro vlastní tvorbu.

Jako studijní zázemí slouží studentům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou, řadou CD a DVD.

Pro výuku předmětu Tělesná výchova má škola pronajaty prostory HC Sparta Praha v Holešovicích.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní studenti jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné. Tito studenti jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. grafického, literárního, jazykového nebo výtvarného směru.

Umělecky nadaní studenti mají možnost se prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy – výstavy, burzy škol. Jsou svými pedagogy vedeni k dosažení úspěchu ve výuce i mimo ni.

Studentům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. studenty, kteří u maturitní nebo závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním, navrhuje škola na ocenění Hospodářské komory ČR, které je udělováno nejlepším absolventům středních odborných škol.

Vyzdvihováním dosažených úspěchů nadaných studentů škola podporuje rozvoj jejich nadání a samotnou sebedůvěru. Jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní studenty.

Způsob ukončení studia

Studium oboru Herní grafika je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru

NázevVelikostStáhnout
Učební plán - Herní grafika154.43 KB StáhnoutNáhled

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit?

Jsou prázdniny, a připravujeme školu na nový školní rok.

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.7.2024

Probíhají letní prázdniny. Těšíme se na vás zase v září.

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

ART - kreativní svět

Nabídka naší střední školy umožňuje studentům prozkoumat celou řadu oborů, od klasických disciplín jako kresba, malba, přes grafické techniky a grafický design, fotografii a další užitá média až k tvorbě her a aplikací nebo k digitálnímu vyprávění příběhů.
Podívejte se, jak se umělcům a kreativním oborům na Arteconu daří.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.