Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 20.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Na dalším dni otevřených dveří vás rádi přivítáme v novém školním roce.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 20.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Na dalším dni otevřených dveří vás rádi přivítáme v novém školním roce.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 20.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Od nového školního roku budou dny otevřených dveří i v naší nové pobočce na Praze 4 - Roztyly.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Grafika médií

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na široké spektrum grafického designu médií a veškerého tiskového materiálu – prezentace, reklama, animace, webdesign, inzerát, reklamní poutač, vizitka, leták, billbord, plakát, obal knihy apod.

Garant oboru

Mgr. Ing. arch Vít Votroubek

Úvodní slovo garanta oboru

Grafický design hraje v našich životech významnou roli. Obklopuje nás v exteriérech, v reklamě, navigačních prvcích, urbanismu a architektuře, v interiéru pak prostřednictvím zobrazovacích technologií, obrazovek a jiných multimediálních zařízeních. Je též součástí designu interiéru a užitého umění. Z mého pohledu je grafický design podmnožinou architektury.

V grafické tvorbě vnímám jako důležité tzv. 3 k, tedy Koncept, Komplexnost a Konstrukce. Tedy prvně koncept v  designu je strategický, jakou jít cestou, jak vytvořit životaschopný design apod. Dále komplexnost je zase dána zohledněním velkého množství oborů a to i těch okrajových, které nám při tvorbě pomáhají. Například role geometrie nebo estetiky v grafickém designu. Ve školním prostředí například propojení matematiky s výukou grafických předmětů nebo často aktuální propojení slohové tvorby v českém jazyce s typografií např. při sazbě časopisu. Ve výuce grafických předmětů se snažím vést studenty právě ke koncepčnímu a komplexnímu myšlení, které jsou pro kreativní tvorbu stěžejní. V neposlední řadě třetí ze třech písmen k je konstrukce. Tedy konstrukce ve smyslu funkčnosti, design není jen o výtvarném vyjádření, ale má také svou funkci a technologickou podstatu.

Ve výuce vedu studenty ke koncepčnímu, komplexnímu a konstrukčnímu přístupu. ART ECON je právě v tomto aspektu výjimečná škola, díky propojení teoretických zkušeností s těmi praktickými. Baví mě právě propojování více oborů a mezipředmětové vazby. Mou motivací je vidět studenty rozvíjet jejich talent a skrytý potenciál. Mým cílem je dát studentům všeobecný přehled v problematice grafického designu, užitého umění a architektury, a také je nasměrovat k volbě dalšího vysokoškolského studia. Studenti se mohou uplatnit ve sférách jako ilustrace, DTP, tiskové technologie, tvorba multimediálního obsahu a interaktivní tvorba. Co se týče oborů tak mohou dále pokračovat na fakultách designu, architektury.

Úroveň vzdělání
4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Grafický design zaměření Grafika médií
Kód oboru / Název programu
82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
11.400,- / rok

Pro koho je tento obor

Tento čtyřletý studijní obor je určen pro ty, kteří se chtějí stát profesionálními grafiky v oblasti reklamní grafiky, digitálního zpracování obrazu i textu.

Láká tě práce v reklamní agentuře?
Zajímáš se o grafický design a nejnovější trendy v tomto oboru?
Jsi kreativní a zároveň pečlivý?

Pak je Grafika médií ten správný obor pro tebe.

O čem se budeš učit

Cílem studia je připravit studenta pro práci grafika, který bude schopen nabídnout a realizovat pro klienta zakázky z oblasti reklamní grafiky a mediální tvorby. Jako absolvent oboru Grafika médií zvládneš připravit např. jednotnou vizuální identitu firmy, která obsahuje nejen logo, letáky, plakáty a vizitky, ale i video prezentaci a návrh webových stránek.

Studium se zaměřuje zejména na digitální zpracování textu a obrazu. Naučíš se pracovat s profesionálními aplikacemi od společnosti Adobe (Illustrator, Photoshop, InDesign, Premiere, Animate a dalšími). Důraz klademe na koncepční přístup a kreativní myšlení prostřednictvím praktických úkolů. Postupuje se od teoretického výzkumu a přípravy návrhů, přes hledání nejlepších variant až k realizaci konečného projektu a jeho ústní obhajobě.

Studium zahrnuje úvod do širokého množství výtvarných technik a činností od klasických jako je malba, kresba, tisková grafika, po moderní jako fotografie, digitální kresba, tvorba layoutů publikací, typografie, zpracování videa a animace nebo design webových stránek. Ve vyšších ročnících studia je dán prostor autorské tvorbě především v oblasti videotvorby a grafického designu. Teoretický základ studia tvoří dějiny výtvarné kultury. Nedílnou součástí je také manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů a psychologie propagace a reklamy.

Pracujeme nejen s modelovými úlohami. Naši učitelé předávají studentům i praktické zkušenosti z komerčního prostředí. Jak při odborných praxích, tak ve škole se studenti podílejí i na reálných zakázkách od klientů, s nimiž škola spolupracuje.

Kde najdeš jako absolvent oboru Grafický design zaměření Grafika médií uplatnění?

Obor Grafika médií je moderní umělecký obor s širokým uplatněním. Naši absolventi mají výhodu v tom, že se už během studia setkávají s praktickými úkoly a pracují na reálných zadáních, čímž získávají nejen odborné zkušenosti      a znalosti, ale také cenné profesní kontakty. Zároveň si vytváření vlastní autorské portfolio, které mohou okamžitě nabídnout budoucímu zaměstnavateli.

Absolvent tohoto uměleckého oboru ovládá tvorbu tiskových a mediálních propagačních prostředků od návrhu až po jejich realizaci podle přání zákazníka, je připraven uplatnit se jako tvůrčí pracovník v rámci grafického studia, filmového studia, reklamní agentury nebo propagačních sekcí podniků a firem.

Samozřejmě se snadno uplatní i ve vlastním podnikání. Nespornou výhodou tohoto oboru je, že řada grafiků dnes může pracovat na dálku, komunikovat se zákazníky online, a tím pádem nejsou fixováni na jedno místo výkonu práce, jak tomu bývalo dřív.

Průběh studia

Studium je čtyřleté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Pestrost předmětů umožňuje studentům seznámit se s tradičními výtvarnými a řemeslnými postupy a zároveň je od prvního ročníku vzdělává v oblasti nových technologických postupů a technik.

Na začátku studia se klade důraz zejména na výtvarnou přípravu jako základu rozvoje výtvarného myšlení a cítění. Důležité je i získávání teoretických znalostí. Hodně se věnujeme i fotografii. To všechno je již od 1. ročníku doplňováno výukou grafických programů a předměty, které souvisí se zpracováním grafických podkladů. Postupně se propracuješ ke složitějším zadáním. Pro uplatnění v praxi jsou dále důležité doplňkové předměty jako aplikovaná psychologie          a estetika.

Na ART ECONu se pořád něco děje. Během studia navštívíš řadu výstav a přednášek, pořádáme a účastníme se řady odborných soutěží, zažiješ plenéry a mnoho dalších akcí, které rozšíří tvé obzory.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
    • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
    • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
    • ústní zkoušku z oblasti dějin výtvarné kultury, propagace a média,
    • praktickou zkoušku ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního materiálu včetně obhajoby práce před komisí.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Součástí studia jsou také odborné praxe, během nichž mají studenti příležitost vyzkoušet i spolupráci s lidmi v reálných firmách na konkrétních zakázkách. Cílem je seznámit se s celou problematikou po praktické stránce a využít možnosti konzultovat znalosti nabyté během studia s odborníky z praxe, rozšířit si obzory, a také budovat první profesní kontakty.

Místo, kde bude tvoje praxe probíhat, si můžeš dohodnout individuálně.

 Na hodnocení se podílí i odborník z firmy, kde praxe probíhala, čímž získáš i ty zpětnou vazbu od někoho, kdo je běžně mimo školní prostředí.

Komisionální zkoušky – klauzury

Podle RVP koná student v 1. a 2. ročníku komisionální zkoušku z předmětu Výtvarná příprava, ve 3. ročníku z předmětu Nová media a ve 4. ročníku z předmětu Realizace autorské tvorby. Všechny tyto zkoušky mají podobu obhajoby studentovy klauzurní práce před odbornou komisí.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny, především fotoateliér a fotokomora, počítačová učebna speciálně zaměřená na práci v oblasti grafických programů, výtvarné ateliéry, pracovna s tiskařským lisem. Všechny výukové prostory jsou vybavené dalším různým zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučovaný předmět. Naši učitelé stále více využívají kombinované prezentační a výukové techniky. Snadno se ti může stát, že se budeš i během výuky klasických předmětů jako třeba angličtina nebo dějepis spoléhat na internetové zdroje nebo specializované programy.

ICT učebny jsou zařízené příslušným hardwarem a softwarem (základní uživatelské vybavení, skener, tiskárna apod.). Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi. Vzhledem k celkové povaze oboru by studenti měli mít možnost připravovat svoje práce na PC s kvalitní grafickou kartou.

ART ECON je umělecká škola a jako taková disponuje veškerým zázemím pro výtvarnou tvorbu, studenti u nás mají k  dispozici prostorné a světlé výtvarné ateliéry, ateliér pro tiskařské techniky, fotoateliér a řadu dalších.

Zakládáme si na tom, aby se u nás studenti cítili dobře, a proto je škola vybavena i různými odpočinkovými kouty a automaty s nápoji i občerstvením i knihovnou s odbornou i zábavnou literaturou a čítárnou. Máme tělocvičnu a zrekonstruované hřiště.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní studenti jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné. Tito studenti jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. grafického, literárního, jazykového nebo výtvarného směru.

Umělecky nadaní studenti mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy, jako jsou např. výstavy, vernisáže nebo burzy škol. Jsou svými pedagogy vedeni k dosažení úspěchu ve výuce i mimo ni.

Studentům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. Vyzdvihováním dosažených úspěchů nadaných studentů škola podporuje rozvoj jejich nadání a samotnou sebedůvěru. Jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní studenty.

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru

NázevVelikostStáhnout
Učební plán - Grafika médií390.04 KB StáhnoutNáhled

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Na dalším dni otevřených dveří vás rádi přivítáme v novém školním roce.

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 20.6.2024

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.