Grafika médií

Odborné studium je zaměřeno na grafický design ve všech typech médií. Žák se během studia naučí vytvářet nejen tiskové reklamní a prezentační materiály, ale také se bude věnovat digitální tvorbě včetně animací a webdesignu. Na umělecký rozvoj v hodinách výtvarné přípravy dále navazují předměty s reálnými příklady užití grafiky v praxi, jako jsou billboardy, korporátní identita, inzeráty, knižní, obalová či webová grafika.

Garant oboru

Jana Zochová

učitelka Grafického designu

Úvodní slovo garanta oboru

Jmenuji se Jana Zochová a jsem garantkou oboru Grafika Médií. Při studiu na ARTu rozvineš svůj grafický talent, získáš znalosti z historie i současnosti oboru a budeš kreativně tvořit v počítačové učebně, v ateliéru i v grafické dílně. Se svými kolegy do výuky vedle klasické přípravy zahrnujeme moderní postupy a trendy a naučíme Tě tak vytvářet kvalitní díla pro svět tištěných a digitálních médií. Po maturitě budeš moci odstartovat svou kariéru jako samostatný grafický designer nebo grafik v agentuře, ve studiu, nakladatelství, televizi nebo jako webdesinger. Budeš také připraven pokračovat ve studiu na vyšší či vysoké škole u nás i v zahraničí.

Úroveň vzdělání
4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Grafika médií
Kód oboru / Název programu
82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
17.500 Kč / pololetí

Pro koho je tento obor

Náš čtyřletý studijní obor Grafika médií je pro tebe skvělou volbou, pokud se chceš stát profesionálem, ovládat digitální zpracování obrazu i textu, sebevědomě pracovat v profesionálních grafických programech a chceš rozvíjet svou kreativitu.

O čem se budeš učit

Náplň školního vzdělávacího programu Grafika médií je velkou měrou zaměřena na schopnost kompletní realizace grafických projektů z oblasti tiskové, webové i další digitální grafiky.

Naši učitelé rozvíjí grafické myšlení studenta a jeho schopnosti v oblasti počítačové 2D/3D grafiky. Prohloubíš svůj talent, ovládneš teorii písma i grafického designu, různé výtvarné a reprodukční techniky, práci s fotografií, videozáznamem, webdesignem, naučíš se, jak připravit multimediální i tiskové materiály, získáš znalosti z dějin výtvarné kultury.

Pod vedením profesionálů budeš pracovat v programech společnosti Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Dimension, InDesign, XD) případně jiných či v dalších specializovaných grafických programech dle aktuálního vývoje a trendů na poli grafického designu. Naši učitelé díky svým zkušenostem z reálného komerčního prostředí zadávají takové úkoly, se kterými se setkáš i ve skutečném životě. Další zakázky pak poznáš v rámci výuky i na odborných praxích.

Průběh studia

Studium je čtyřleté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Pestrost předmětů umožňuje studentům seznámit se s tradičními výtvarnými a řemeslnými postupy a zároveň je od prvního ročníku vzdělává v oblasti nových technologických postupů a technik. První dva ročníky jsou zaměřeny na osvojení kresebných a malebných technik v rámci Výtvarné přípravy, která slouží jako základ pro rozvoj výtvarného myšlení. Dále se studium v 1. a 2. ročníku zaměřuje na předměty, které tě naučí ovládat základy grafických softwarů. V dalších ročnících se studium soustředí na rozvoj cítění v grafickém designu a na perfektním ovládání grafických programů. V rámci studia zažiješ plenéry, přednášky, mnoho akcí a navštívíš mnoho výstav, které rozšíří tvé obzory. Díky zapojení školy do programu Erasmus, budeš mít možnost vyměnit své zkušenosti se studenty z celé Evropy, dle aktuálně vypsaných a fungujících projektů.

Praxe

Ve 2. a 3. ročníku jsou vždy dva týdny výuky vyhrazeny odborné praxi, která se uskutečňuje na smluvních pracovištích souvisejících s oborem vzdělávání (grafická studia, reklamní agentury, televizní studia, fotostudia, tiskárny, redakce tiskovin apod.). Její náplní je seznámit tě s reálným pracovištěm a jeho různými aktivními činnostmi. Pracoviště, na němž se praxe uskuteční, si můžeš vybrat sám/a podle svého plánovaného profesního zaměření a se souhlasem vedení školy. V rámci rozvoje komunikačních dovedností mají studenti možnost sami se se zástupci firem dohodnout na uskutečnění a průběhu praxe. Během praxe budeš provádět fotodokumentaci (pokud to zaměstnavatel dovolí). Po vykonání praxe vytvoříš prezentaci, ve které stručné popíšeš průběh praxe, zhodnotíš klady a zápory, představíš ukázky prací. Prezentaci pak představíš podle stanovených podmínek (před třídou, studenty školy). Student je také hodnocen odpovědným pracovníkem organizace, kde student praxi vykonával. Za vykonanou praxi bude udělena známka, která se skládá z hodnocení odpovědného pracovníka a z prezentace studenta.

Komisionální zkoušky – klauzury

Podle RVP koná student v 1. a 2. ročníku komisionální zkoušku z předmětu Výtvarná příprava, ve 3. ročníku z předmětu Grafický design a ve 4. ročníku z předmětu Realizace autorské tvorby. Všechny tyto zkoušky mají podobu obhajoby studentovy klauzurní práce před odbornou komisí.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny – fotoateliér, počítačové učebny speciálně zaměřené na práci v oblasti grafických programů, výtvarný ateliér, pracovna s tiskařským lisem, učebny se závěsnými dataprojektory. Všechny výukové prostory jsou vybavené dalším různým zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučovaný předmět. Stále více našich učitelů využívá moderních technik k teoretické i praktické výuce. Například v hodinách angličtiny, marketingu nebo dějepisu se naši studenti velmi často učí se smartphonem v ruce.

Učebny zaměřené na práci s grafickými programy mají moderní aktualizované softwarové vybavení ideálně zvolené pro výuku daného odborného předmětu, samozřejmostí je dataprojektor. Studenti o hodinách mohou využívat grafické tablety. Každý student má své pracovní místo. Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi. Výtvarná učebna nabízí prostory pro individuální práci studentů, místa pro ukládání výtvarných pomůcek, výkresů, modelů apod. Tyto a další potřeby pro výuku má student v řadě případů k dispozici zdarma. Jako studijní zázemí slouží studentům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou, řadou CD, DVD. Pro výuku předmětu Tělesná výchova má škola pronajaty prostory HC Sparta Praha v Holešovicích.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní studenti jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné. Tito studenti jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. grafického, literárního, jazykového nebo výtvarného směru. Umělecky nadaní studenti mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy – výstavy, burzy škol. Jsou svými pedagogy vedeni k dosažení úspěchu ve výuce i mimo ni. Studentům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. Studenty, kteří u maturitní nebo závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním, navrhuje škola na ocenění Hospodářské komory ČR, které je udělováno nejlepším absolventům středních odborných škol. Vyzdvihováním dosažených úspěchů nadaných studentů škola podporuje rozvoj jejich nadání a samotnou sebedůvěru. Jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní studenty.

Způsob ukončení studia

Studium oboru Grafika médií je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru

NázevVelikostStáhnout
Učební plán - Grafika médií140.83 KB StáhnoutNáhled

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.4.2024

Čekáme na výsledky přijímacích zkoušek. Sledujte dipsy.cz

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

ART - kreativní svět

Nabídka naší střední školy umožňuje studentům prozkoumat celou řadu oborů, od klasických disciplín jako kresba, malba, přes grafické techniky a grafický design, fotografii a další užitá média až k tvorbě her a aplikací nebo k digitálnímu vyprávění příběhů.
Podívejte se, jak se umělcům a kreativním oborům na Arteconu daří.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.