Management v reklamě a médiích

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti z prostředí ekonomiky, managementu, marketingu a účetnictví, které jsou nezbytné při profesním řízení firmy zaměřené na tvorbu reklamních a propagačních prostředků.

Garant oboru

Ing. Andrea Přikrylová

Úvodní slovo garanta oboru

Jsem Andrea Přikrylová, na ART ECON jsem garantem oboru management v reklamě a médiích. Obor je vhodný  toho, kdo chce získat znalosti a zkušenosti nezbytné při řízení firmy a zároveň se uplatnit v kreativním prostředí firem, které se zaměřují na grafickou a reklamní tvorbu.

Spolupracujeme s mnoha subjekty i odborníky z praxe, kteří ti umožní seznámit se s reálnou náplní tvého oboru. Společně s ostatními kolegy sledujeme trendy ve výuce, využíváme nové metody a taktiky související se změnami v ekonomickém a tvůrčím prostředí.

Mě i mé kolegy velice těší úspěch našich absolventů a je naší největší motivací.

Úroveň vzdělání
4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Ekonomika a podnikání zaměření Management v reklamě a médiích
Kód oboru / Název programu
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
3000,- / rok

Pro koho je tento obor

Náš čtyřletý maturitní obor Management v reklamě a médiích je určen pro ty uchazeče, kteří chtějí kombinovat znalosti ekonomických předmětů s prací v kreativním prostředí firem, zaměřených na propagační, grafickou a reklamní tvorbu.

Obor je ideální pro ty, kteří se chtějí důkladněji seznámit s problematikou marketingu, účetnictví a managementu běžného podniku a zároveň tyto znalosti uplatňovat při práci v reklamních a propagačních agenturách, médiích či marketingových odděleních.

O čem se budeš učit

Výuka v oboru Management v reklamě a médiích kombinuje předměty, zaměřené na problematiku propagační tvorby s klasickými ekonomickými disciplínami.

Seznámíš se se základními principy marketingu, psychologickými základy propagace a s pravidly pro správnou tvorbu reklamy. Naučíš se základům práce s nejznámějšími grafickými programy, jako jsou například Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign nebo Premiere.

Kde najdeš jako absolvent oboru Ekonomika a podnikání zaměření Management v reklamě a médiích uplatnění?

Studium je čtyřleté, s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Po ukončení studia budeš mít základní předpoklady pro to, abys mohl/a samostatně podnikat v rámci oboru propagačních a reklamních služeb. Pokud pro tebe vlastní podnikání není to pravé, můžeš pracovat například jako asistent marketingu, nebo jako organizační pracovník v oblasti propagace a reklamy. Můžeš se stát součástí reklamní agentury nebo marketingového oddělení v některé z obchodních nebo výrobních společností. Můžeš se podílet na tvorbě návrhu a realizaci propagačních aktivit pro firmu i zákazníka. Nebude problém navrhnout leták, plakát, reklamní poutač. Ze své pozice budeš schopen vést obchodní jednání, pracovat s marketingovým rozpočtem, popřípadě prezentovat firmu a její výrobky nebo služby. Budeš také připraven v rámci firmy vykonávat další ekonomické, obchodní a administrativní činnosti.

Pokud si myslíš, že na vstup do zaměstnání je hned po ukončení střední školy příliš brzy, můžeš se ucházet o studium na VŠ, nejlépe s ekonomickým zaměřením.

Průběh studia

Všechny předměty jsou zvoleny tak, aby vhodně kombinovaly získávání znalostí a vědomostí ze tří základních oblastí - všeobecně vzdělávací předměty - těm se budeš věnovat hlavně v prvním a druhém roce studia. Postupně se však přidají také předměty z kreativních oborů - například tvorba a zpracování fotografie nebo naopak z ekonomické oblasti - např. účetnictví a daňová problematika. V rámci studia se mimo jiné také budeš učit dva cizí jazyky, vést účetnictví firmy, znát základy psychologie a zásady komunikace při obchodních jednáních. Naučíš se také další činnosti, které jsou nezbytné pro vedení vlastní firmy. Nezapomeneme ani na to, aby ses naučil základy obchodní korespondence. Samozřejmě se setkáš s klasickými všeobecně vzdělávacími předměty, jako jsou například český jazyk a matematika.

Své studium uzavřeš složením maturitní zkoušky podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
   • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
   • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
   • ústní zkoušku z oblasti ekonomiky a účetnictví, propagační tvorba,
   • praktickou zkoušku.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Nedílnou součástí výuky jsou odborné praxe. Ty vždy souvisí s konkrétním oborem studia a studenti si je ve velké většině vybírají sami. Škola spolupracuje s mnoha subjekty i jednotlivými odborníky, kteří ti umožní seznámit se s reálnou pracovní náplní tvého oboru. Naši studenti se nechodí na praxe jenom dívat, ale získávají zkušenosti při práci na konkrétních úkolech, projektech a zakázkách.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny - například pro výuku jazyků. Na kreativní disciplíny, jsou k dispozici počítačová učebna s počítači vybavenými pro práci s grafickými programy, výtvarný ateliér, pracovna s tiskařským lisem, učebny se závěsnými dataprojektory. Všechny speciální grafické programy mohou naši studenti po dobu svého studia používat v rámci licence zdarma i doma, k soukromým účelům.

Všechny výukové prostory školy jsou standardně vybavené dalším různým zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučované předměty. K dispozici jsou také dva fotografické ateliéry.

Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou a řadou dalších vzdělávacích materiálů.

Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Ekonomika a podnikání zaměření Management v reklamě a médiích

Pro studium oboru Management v reklamě a médiích je zásadním předpokladem zájem o obory spojené s reklamní a mediální praxí a zájem o management jako takový.

Uchazeč o studium tohoto oboru musí mít ukončenou základní školní docházku a splnit zákonné podmínky přijímacího řízení, tedy zejména vykonat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky. Dalším kritériem přijetí je bodové hodnocení prospěchu z osmého a devátého ročníku ZŠ.

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Dokumenty k oboru

Ve školním roce 2024/25 se tento obor nebude otvírat. Vyberte si prosím jiný obor z naší nabídky studijních oborů.

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Jsou prázdniny, a připravujeme školu na nový školní rok. Osobní návštěva je možná zase až od září

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 18.7.2024

Probíhají letní prázdniny. Těšíme se na vás v novém školním roce.

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.