Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Módní designér a vizážista

Obsah studia nabízí široký prostor vlastní designové tvorbě a tvůrčí fantazii v oblasti módy a vizáže. Studium je v rámci odborného vzdělání zaměřeno také na rozvoj výtvarných a uměleckých dovedností, na estetické vnímání v oblasti designu oděvu a na návrh sladění vizáže potřebné pro celkový efekt módního návrhu – účes, líčení, doplňky. Dává prostor všem, kteří mají tvůrčí představivost a cit pro realizaci návrhů v oblasti módy.

Garant oboru

MgA. Dominika Majerová

Úvodní slovo garanta oboru

Oděv je pro mne fascinujícím fenoménem, který dlouhodobě prostupuje náš každodenní život a to mnohem víc, než si snad uvědomujeme. Nelze se mu vyhnout a nelze jej ignorovat. Volba oděvu je úkolem, kterému každý z nás čelí a vepisuje se do něj mnoho faktorů. Oděv odráží to, kým jsme my sami, ale i to, jaká je kultura, která nás obklopuje. Je ukazatelem ekonomické i estetické prosperity naší společnosti a nese v sobě celou řadu dalších aspektů. Velmi mě zajímá tento přesah - z obyčejného oblečení k psychologii jedince.

Je dobrodružné to spolu s žáky hledat, objevovat a pojmenovat. Baví mne sledovat, jak žáci sami dokáží dát nové formy tradičním oděvním prvkům a v podstatě se tak podílejí na redefinici tisíce let starého fenoménu, zvaného Móda.

Úroveň vzdělání
4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Modelářství a návrhářství oděvů zaměření Módní designér a vizážista
Kód oboru / Název programu
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
4200,- Kč / rok (Žákům s vynikajícím prospěchem a s minimální absencí je možné udělit finanční příspěvek z rozpočtu Olomouckého kraje formou stipendií.)

Pro koho je tento obor

Náš čtyřletý maturitní obor Módní designér a vizážista je určen pro ty uchazeče, kteří se chtějí věnovat vlastní designové tvorbě a tvůrčí fantazii v oblasti módy a vizáže. Studium je v rámci odborného vzdělání zaměřeno také na rozvoj výtvarných a uměleckých dovedností, na estetické vnímání v oblasti designu oděvu a na návrh sladění vizáže potřebné pro celkový efekt módního návrhu – účes, líčení, doplňky. Dává prostor všem, kteří mají tvůrčí představivost a cit pro realizaci návrhů v oblasti módy.

 

O čem se budeš učit

Módní design je velmi komplexní záležitostí, ve které jde o poměrně dlouhý tvůrčí proces. Tento proces má několik fází a čítá například výběr inspiračního zdroje, návrh samotného oděvu, konstrukci jeho střihu či volbu vhodného materiálu. Vše pokračuje stříháním, modelovou zkouškou a samotnou realizací šatů. Ani v této chvíli však není hotovo. Fáze postprodukce je stejně podstatná, jako ty předchozí. Je třeba zvolit doplňky, zapracovat model do kolekce a prezentovat práci - například fotografiemi modelu ve vybraném prostředí. Abys jako student nebo studentka mohl/a tuto dlouhou a náročnou cestu ujít, potřebuješ k tomu náležitě teoreticky i prakticky vybavit.

Celý obor je postavený na práci s lidským tělem a tak se při výuce klade důraz na znalost anatomie a tělesných proporcí. Slouží k tomu například předmět Figurální kresba. V Navrhování se naučíš tvořit nápaditý design, vážit si řemesla, používat některé ruční techniky a určitě se zde také dotkneš témat, jako je cenotvorba, módní magazíny, barevná typologie, kostýmní výtvarnictví, fast fashion, aj. Dále během studia budeš trénovat schopnosti komunikovat s klientem a obhajovat myšlenku své práce.

Kde najdeš jako absolvent oboru Modelářství a návrhářství oděvů zaměření Módní designér a vizážista uplatnění?

Studium je čtyřleté, s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Po ukončení studia budeš mít základní předpoklady pro to, abys v ideálním případě mohl/a samostatně vést vlastní designové studio. Pokud ti však více vyhovuje spolupráce s již existujícím studiem či ateliérem, můžeš se uplatnit jako návrhář a kreslíř, pracující pro cizí značku.

V případě tohoto oboru však doporučujeme pokračovat ve studiu na vysoké škole. Mimořádným přínosem by následně mohla být vhodná zahraniční oborová stáž, kterou tyto vysoké školy nabízejí.
Alternativní volbou pro tebe také může být studium pedagogické fakulty se zaměřením na výtvarný obor, kde si zaměření na oděv můžeš volně rozšířit o další obory, jako je keramika, malba, šperk aj. Celá řada našich absolventů zůstává v oboru a navrhují nejen oděvy, ale i obuv, kreslí a malují na tělo, věnují se modelingu nebo spolupracují s divadly a filmovými studii jako kostýmní výtvarníci.

Průběh studia

Módní návrhářství je kreativní obor, úzce související s lidským tělem a jeho proporcemi. První rok studia je tedy silně zaměřen na výtvarnou přípravu, během které zvládneš z hlediska výtvarných disciplín anatomii lidského těla, práci s jeho proporcemi, kresbu a malbu. Již od začátku je velká pozornost věnována praktické přípravě, ve které si vyzkoušíš všechno, co se budeš učit v rámci odborných předmětů. Během prvních dvou let se budeš také věnovat společensko-vědním a všeobecně vzdělávacím oborům. Velký důraz klademe na výuku jazyků, které budeš rozhodně potřebovat pro udržení přehledu o aktuálních trendech a situaci ve světě módy.

Součástí tvého vzdělání budou i znalosti o tom, jak se móda v průběhu času vyvíjela v kontextu s dalšími uměleckými disciplínami. Budeš se tedy učit také o dějinách výtvarné kultury.
V posledních dvou letech svého studia se výrazně zaměříš na praktickou stránku této disciplíny. V tvém rozvrhu proto budou převažovat předměty jako například Navrhování, Konstrukce oděvů a jejich Modelování, Oděvní technologie a další. I v těchto letech se budeš pravidelně potkávat s intenzivní výukou cizího jazyka.

Během studia se také seznámíš se základy práce se speciálními výtvarnými programy, jako jsou například Adobe Photoshop nebo Illustrator.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
    • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
    • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
    • ústní zkoušku z oblasti dějin výtvarné kultury, navrhování a modelování oděvů,
    • praktickou zkoušku jejíž součástí je technologická příprava a realizace návrhu oděvu, včetně obhajoby práce před komisí.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Nedílnou součástí výuky jsou odborné praxe. Ty vždy souvisejí s konkrétním oborem studia a studenti si je ve velké většině vybírají sami. Škola spolupracuje s mnoha subjekty i jednotlivými odborníky, kteří ti umožní seznámit se s reálnou pracovní náplní tvého oboru. Naši studenti se nechodí na praxe jenom dívat, ale získávají zkušenosti při práci na konkrétních úkolech, projektech a zakázkách. V rámci studia také organicky vznikají malé týmy s mezioborovou spoluprací. Jedná se o týmy, které často tvoří návrhář, model, fotograf a případně grafik. Tyto mikrotýmy tvoří své klauzurní či maturitní práce skupinově či v nějakém druhu vlastní kooperace. Vznikají tak úchvatné projekty, a jak se ukazuje, mnohé tyto týmy jsou životaschopné dokonce i po absolvování SŠ.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny - například pro výuku jazyků. Na kreativní disciplíny, jsou k dispozici ateliér, krejčovská dílna, počítačová učebna s počítači vybavenými pro práci s grafickými programy, výtvarný ateliér, pracovna s tiskařským lisem, učebny se závěsnými dataprojektory. Všechny speciální grafické programy mohou naši studenti po dobu svého studia používat v rámci licence zdarma i doma, k soukromým účelům.

Všechny výukové prostory školy jsou standardně vybavené dalším zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučované předměty. K dispozici jsou také dva fotografické ateliéry.
Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou a řadou dalších vzdělávacích materiálů.

Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Modelářství a návrhářství oděvů zaměření Módní designér a vizážista

Vzhledem tomu, že obor je náročný a komplexní, vyžaduje především pracovitého a zaujatého uchazeče. Člověka, u nějž se snoubí umělecké předpoklady, jako je barevné cítění a rozhled v humanitních oblastech spolu s technickými předpoklady, protože obor pracuje se vzorečky, výpočty a technickými nákresy. Uchazeč o tento obor rozhodně uplatní abstraktní myšlení a představivost, žádoucí je i jemná motorika a řemeslná zručnost potřebná pro realizační fázi. Nespornou výhodou jsou organizační schopnosti, samostatnost, vytrvalost a koncepční uvažování.

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.