Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Státní služba a správní řízení

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti z prostředí státní služby a správního řízení, které jsou požadovány při výběrových řízeních na pracovníky státní správy a úředních orgánů.

Garant oboru

Mgr. Eva Sedláčková

Úvodní slovo garanta oboru

Na studenty zde čeká tým odborně připravených pedagogů, jejichž zájmem je co nejefektivněji předat studentům své znalosti a dovednosti tak, aby absolventi oboru obstáli v náročných podmínkách pracovního trhu. Uvítáme všechny, kteří projeví zájem o obor.

Úroveň vzdělání
4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Veřejnosprávní činnost zaměření Státní služba a správní řízení
Kód oboru / Název programu
68-43-M/01 Veřejnosprávní činnost
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
9000,-/rok

Pro koho je tento obor

Tento čtyřletý maturitní obor je určen pro všechny, kteří se chtějí uplatnit v institucích a orgánech státní správy. Absolventi tohoto oboru se mohou realizovat na široké škále pozic ve státní správě, ale také u bezpečnostních sborů, nebo ve firmách nebo organizacích na pozicích, které s úřady a orgány státní správy a samosprávy komunikují. Tento obor je ideální příležitostí pro každého, kdo se zajímá o organizaci veřejných záležitostí, nebojí se studia právních norem a má smysl pro řád a pořádek.

O čem se budeš učit

Základem výuky jsou znalosti z oblasti organizace státní správy, správního řízení, příslušných zákonů, prováděcích předpisů a vyhlášek nezbytných pro práci referenta úřadu. Stát se odborníkem na správní řízení vyžaduje zvládnutí řady postupů a dobrou orientaci v právní terminologii, předpisech a administrativě. Naučíš se vyhotovovat úřední a ekonomické písemnosti a aplikovat zákony. K tomu budeš potřebovat výpočetní techniku a jiné komunikační technologie. Zjistíš, jak provádět šetření, rozbory činností, výpočty a stanovování poplatků, jak zpracovávat podklady pro statistiky apod. Budeš pracovat s počítačovými programy pro státní správu a samosprávu a s portálem státní správy, naučíš se efektivně využívat internetové zdroje, psát všemi deseti a ovládat zejména kancelářský a účetní software. Samozřejmě získáš také nové vědomosti z matematiky, hospodářského zeměpisu nebo odborných předmětů jako například marketing a management. Do výuky je zařazeno i studium dvou cizích jazyků, v nichž se budete učit i odborné terminologii.

Naučíš se samostatně zpracovávat, kontrolovat nebo vystavovat správní a jiné úřední písemnosti a dokumenty. Budeš posilovat svoje komunikační dovednosti. Získáš základy aplikované psychologie, sociální nauky a komunikačních technik pro efektivnější úřední jednání i komunikaci s lidmi, kteří na úřad přicházejí.

Kde najdeš jako absolvent oboru Veřejnosprávní činnost zaměření Státní služba a správní řízení uplatnění?

Naši absolventi se uplatňují nejčastěji jako administrativní pracovníci ve veřejnoprávní oblasti nebo jako referenti státní správy. Díky rozhledu, který studiem získají, mají široké možnosti uplatnění, ať v úřadech nebo ve firmách.

Po maturitě můžeš pracovat jako právní asistent úřadu, pracovník správy sociálního zabezpečení, zaměstnanec městského úřadu, inspekčního orgánu, úřadu práce, exekutorského úřadu apod. Díky své odbornosti budeš mít otevřené dveře pro práci v administrativních pozicích na magistrátu, obecních a městských úřadech a jejich odborech, orgánech sociální správy, realitních nebo advokátních kancelářích i například v orgánech Evropské unie při spolupráci na programech rozvoje regionu a evropské spolupráce.

Znalosti, které studiem oboru Státní služba a správní řízení získáš, ti také poskytnou dobrý základ pro studium na vysoké nebo vyšší odborné škole ekonomického nebo právního zaměření.

Průběh studia

Studium oboru Státní služba a správní řízení je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou.
Od prvního ročníku se kromě obecných předmětů známých ze základní školy přidávají dva cizí jazyky i předměty odborné.

Důraz se klade především na to, aby se studenti naučili orientovat v právním systému a právním řádu, rozuměli základním právním pojmům, pracovali se zdroji právních informací, uměli aplikovat základní právní normy a správní řád při řešení standardních pracovních činností.
Dalším důležitým aspektem studia je porozumění ekonomické problematice firem, naučit se vnímat jejich potřeby a problémy, s nimiž na úřad přicházejí. Nejen v kontextu České republiky, ale i celé Evropské unie.

Hodně času se věnuje také odborné výuce v modelových situacích, kde si prakticky vyzkoušíš znalosti správní praxe, psychologii jednání s klienty, procvičíš si vlastní asertivitu v komunikaci i pravidla etiky administrativního pracovníka.

Ve 2. a 3. ročníku jsou vždy dva týdny vyhrazeny praxím v reálných pracovištích mimo školu (např. městské úřady a jejich odbory, magistráty, správa sociálního zabezpečení, úřady práce, apod.) Každý člověk vyžaduje jiný přístup a styl komunikace, každý přichází s jinými problémy. Na praxi máš příležitost si to vyzkoušet v reálu.

Během studia navštívíš i řadu odborných institucí a dostaneš možnost podílet se i na dalších mimoškolních aktivitách souvisejících s tvojí odborností a zájmy. Škola také pořádá různé kulturní, společenské a odborné akce, které doplňují teoretickou výuku a zároveň přispívají k dalšímu rozvoji osobností studentů.

ART ECON podporuje nadané studenty k dosažení úspěchů ve výuce i mimo ni. Upevňuje jejich sebedůvěru vyzdvihováním dosažených výsledků, které jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní. Za úspěšnost ve studiu, dobré umístění v soutěžích a olympiádách a vzornou reprezentaci školy na veřejnosti jsou studentům udělovány pochvaly a věcné odměny. Těm, kteří vynikají v různých zájmových činnostech, vychází škola vstříc také při mimořádném uvolňování z výuky.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
    • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
    • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
    • ústní zkoušku z oblasti veřejné správy a práva,
    • praktickou zkoušku.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Nedílnou součástí výuky jsou odborné praxe. Ty vždy souvisí s konkrétním oborem studia a studenti si je často vybírají sami. Škola spolupracuje s mnoha subjekty i jednotlivými odborníky, kteří ti umožní seznámit se s reálnou pracovní náplní tvého oboru. Naši studenti se nechodí na praxe jenom dívat, ale získávají zkušenosti při práci na konkrétních úkolech, projektech a zakázkách. 

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny - například pro výuku jazyků nebo informačních technologií. Hodně využíváme počítače, jak ve škole, tak i v domácím prostředí.

Jako studijní zázemí je k dispozici odborná literatura ze školní knihovny. Pro výuku v některých předmětech si žáci kupují další učebnice doporučené vyučujícími.

Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Veřejnosprávní činnost zaměření Státní služba a správní řízení

Základním předpokladem je pečlivost, schopnost samostatně pracovat a zpracovávat úkoly podle zadání, příjemné vystupování a komunikace s lidmi.

Uchazeč a studium oboru Státní služba a správní řízení musí mít ukončenou základní školní docházku a splnit zákonné podmínky přijímacího řízení, tedy zejména vykonat státní přijímací zkoušku z češtiny a matematiky. Dalším kritériem přijetí je bodové hodnocení prospěchu z osmého a devátého ročníku ZŠ.

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.Své profesní znalosti a dovednosti je připraven prohloubit navazujícím studiem na VŠ ekonomického či humanitního zaměření.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.