Firemní management

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na znalosti, které jsou nezbytné při profesním řízení obchodních a výrobních činností ve firmách, tedy dovednosti z prostředí ekonomiky, managementu, marketingu a účetnictví ve službách a podnicích.

Garant oboru

Ing. Anna Takács Bačová

Úvodní slovo garanta oboru

Mým úkolem je tě společně s kolegy připravit na tvou budoucí profesní kariéru v oblasti ekonomiky, marketingu a managementu. Snažíme se monitorovat trendy ve výuce i ve společnosti, využíváme nové strategie a taktiky související se změnami v ekonomickém prostředí, aby náš vzdělávací program byl vždy aktuální.

Mě osobně velmi baví sledovat individuální vývoj žáků, ale také jejich týmovou práci, prostřednictvím které se formuje jejich osobnost. Vždy mě potěší pozitivní zpětná vazba od studentů, kteří dále studují na vysoké škole, pracují na vysněných pozicích nebo podnikají ve svých vlastních firmách.

Úroveň vzdělání
4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Ekonomika a podnikání zaměření Firemní management
Kód oboru / Název programu
63-41-M/01 Ekonomika a podnikání
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
3000,- / rok

Pro koho je tento obor

Čtyřletý maturitní obor Firemní management je určen především pro ty, kteří se chtějí uplatnit na vedoucích pozicích ve firmách a obchodních společnostech.

Zajímá tě ekonomika, management, marketing, účetnictví?
To všechno zahrnuje Firemní management.

Chceš samostatně podnikat a založit si vlastní firmu?
I pro tebe je Firemní management ideálním odrazovým můstkem. 

Výhodou oboru Firemní management je jeho široké využití. Porozumíš principům fungování firmy.

O čem se budeš učit

Firemní management je především ekonomický obor. Z toho důvodu se hned od prvního ročníku budeš věnovat především základům ekonomiky a ekonomickým předmětům. Již v prvním ročníku si osvojíš znalosti daňové evidence, na niž později navážeš studiem účetnictví. Firemní procesy zahrnují celou řadu aktivit a o všech se budeš učit: marketing, management a mnohé další.

Podstatnou úlohou manažera je mít přehled o tom, jak to ve firmě chodí. U nás získáš nejen základní znalosti k tomu, jak účtovat, měřit výkony ve firmě, oslovit správně zákazníka nebo stanovit cenu zboží. Věnujeme se i aplikované psychologii a řízení lidských zdrojů, protože víme, že moderní firma je založena na lidech a firemní kultuře.

Vzhledem k tomu, že se dnes pohybujeme v otevřené ekonomice a většina firem spolupracuje s partnery ze zahraničí, je naprosto nezbytné ovládat i cizí jazyky. Náš školní vzdělávací program je nastaven tak, aby se studiu jazyků věnovala dostatečná pozornost. Od prvního ročníku se studují dva cizí jazyky, zpravidla angličtina a němčina. Při jejich studiu se samozřejmě budeš věnovat i modelovým situacím, kde se naučíš a procvičíš si odbornou terminologii.

Kde najdeš jako absolvent oboru Ekonomika a podnikání zaměření Firemní management uplatnění?

Firemní management ti dá základy pro široké uplatnění na všech stupních řízení firmy, ale také možnost ucházet se o pozice v korporátních strukturách, kde je důležité rozumět problematice firmy z nějakého konkrétního úhlu, například finanční problematice při zaměstnání v bance nebo účetnictví ve specializované účetní firmě.

Po maturitě můžeš pracovat v podstatě na jakékoliv pozici nižšího a středního managementu a podílet se tak na řízení firmy z pohledu specializovaného oddělení. Firemní management je základnou pro ekonomy, personalisty, obchodníky nebo třeba marketéry.

Získané znalosti můžeš samozřejmě rozšířit i studiem na vysoké či vyšší odborné škole. VOŠ ART ECON v Prostějově například nabízí obor Personální řízení. Na vysoké škole se můžeš vydat buď cestou specializace nebo pokračovat dál ve studiu všeobecných ekonomickým a manažerských oborů.

Průběh studia

Studium oboru Firemní management je čtyřleté, zakončené maturitní zkouškou. Od prvního ročníku se kromě předmětů známých ze základní školy vyučují odborné ekonomické předměty a dva cizí jazyky.

Klademe důraz především na porozumění ekonomické problematice firem, a to ze všech úhlů řízení. Obor je koncipován tak, aby se studenti stali odborníky na ekonomiku firmy, a zároveň se uměli orientovat i v ostatních aspektech managementu.

Během studia se budeš věnovat jak teoretickým, tak praktickým předmětům, které tě připraví na práci v jakémkoliv oddělení ve firmě. Důležité pro tebe bude, že se naučíš orientovat v celkovém fungování firmy a porozumíš tak široké agendě řízení firmy. Získáš základy účetnictví, bankovnictví, administrativy podniku, marketingu, personalistiky i například psychologie.

Škola pořádá různé kulturní, společenské a odborné akce, které doplňují teoretickou výuku a zároveň přispívají k dalšímu rozvoji osobností studentů. Pravidelně se účastníme ekonomické olympiády. Během studia navštívíš i řadu odborných institucí a dostaneš možnost podílet se na různých aktivitách souvisejících s tvými zájmy. Spolupracujeme s řadou firem a odborníků z praxe, někteří u nás přímo vyučují.

ART ECON podporuje nadané studenty k dosažení úspěchů ve výuce i mimo ni. Víme, že je důležité upevňovat sebedůvěru vyzdvihováním dosažených výsledků, které jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní. Za úspěšnost ve studiu, dobré umístění v soutěžích a olympiádách a vzornou reprezentaci školy na veřejnosti jsou studentům udělovány pochvaly a věcné odměny. Těm, kteří vynikají v různých zájmových činnostech, vychází škola vstříc také při mimořádném uvolňování z výuky.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
    • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
    • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
    • ústní zkoušku z oblasti ekonomiky a účetnictví,
    • praktickou zkoušku.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Nedílnou součástí výuky jsou odborné praxe. Ty vždy souvisí s konkrétním oborem studia a studenti si je ve velké většině vybírají sami. Škola spolupracuje s mnoha subjekty i jednotlivými odborníky, kteří ti umožní seznámit se s reálnou pracovní náplní tvého oboru. Naši studenti se nechodí na praxe jenom dívat, ale získávají zkušenosti při práci na konkrétních úkolech, projektech a zakázkách.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny - například pro výuku jazyků nebo informačních technologií. Hodně využíváme počítače, jak ve škole, tak i v domácím prostředí, a proto je nutné, aby měl každý student i doma k dispozici počítač nebo notebook pro plnění domácích úkolů a práci s internetem. Rovněž využíváme software ATF desetiprstová metoda pro výuku ovládání klávesnice deseti prsty.

Jako studijní zázemí je k dispozici odborná literatura ze školní knihovny. Pro výuku v některých předmětech si žáci kupují další učebnice doporučené vyučujícími.

Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Ekonomika a podnikání zaměření Firemní management

Pro studium Firemního managementu je nejdůležitějším předpokladem zájem o management firem a podnikání jako takové.

Uchazeč o studium oboru Firemní management musí mít ukončenou základní školní docházku a splnit zákonné podmínky přijímacího řízení, tedy zejména vykonat jednotnou přijímací zkoušku z českého jazyka a matematiky.

Dalším kritériem přijetí je bodové hodnocení prospěchu z osmého a devátého ročníku základní školy.

Způsob ukončení studia

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.  Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Jsou prázdniny, a připravujeme školu na nový školní rok. Osobní návštěva je možná zase až od září

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 18.7.2024

Probíhají letní prázdniny. Těšíme se na vás v novém školním roce.

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.