Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Školní poradenské pracoviště

Poskytuje poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.

Školní poradenské pracoviště (ŠPP) poskytuje odborné služby ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních a vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí žáků a studentů mimořádně nadaných, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb., účinné od 1. 9. 2016.

K hlavním cílům ŠPP patří poskytování komplexní konzultační a poradenské služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům, posilováních pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy, rozšiřování oblasti primární prevence a zkvalitnění péče především o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Činnosti a poradenské služby ŠPP jsou zaměřené především na tyto oblasti:

 • konzultace s žáky, zákonnými zástupci a pedagogy, kteří ŠPP vyhledají
 • vyhledávání a podpora integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných
 • evidence zpráv z pedagogicko – psychologických poraden a z jiných vyšetření
 • krizová intervence žákům v náročných situacích
 • průběžná a dlouhodobá péče o žáky s výchovnými nebo vzdělávacími obtížemi
 • neodkladné řešení problémů spojených se školní docházkou
 • udržování spolupráce a komunikace mezi školou a rodiči a mezi školou a poradenskými zařízeními
 • práce s třídním kolektivem, posilování pozitivní atmosféry školy
 • předcházení všem formám rizikového chování, zajišťování preventivních programů
 • potlačování sociálně patologických jevů
 • tvorba plánu pedagogické podpory (PLPP), individuálně vzdělávacího plánu (IVP)
 • svolávání a vedení výchovných komisí
 • sledování a vyhodnocování účinnosti těchto opatření
 • metodická podpora učitelů
 • podpora motivace žáků, posilování a využívání jejich potenciálu
 • kariérové poradenství

Personální obsazení ŠPP

Mgr. Ellen Jirmanová – výchovný poradce, vedoucí ŠPP
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky jirmanova.e@artecon.cz,
tel.: +420 725 196 038 (sekretariát školy, požádejte o přepojení)

Hlavní činnosti:

 • péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, o žáky nadané, neúspěšné a sociálně znevýhodněné,
 • řešení výchovných a vzdělávacích problémů žáků,
 • osobní, rodinné, vztahové problémy,
 • koordinace spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou,
 • kariérové poradenství (volba VŠ, pracovní uplatnění).

Bc. Šárka Polony Vambera – školní metodik prevence
konzultace po předchozí domluvě mailem nebo telefonicky polony.s@artecon.cz,
tel.: +420 725 196 038 (sekretariát školy, požádejte o přepojení)

Hlavní činnosti:

 • prevence a řešení rizikového chování u žáků (záškoláctví, vandalismus…),
 • intervence v rámci sociálně-patologických jevů (kouření, alkohol, drogy, šikana…),
 • péče o žáky s poruchami chování,
 • tvorba Minimálního preventivního programu, jeho realizace na škole,
 • řešení vztahů ve třídě,
 • metodická podpora učitelů ve vedení třídnických hodin.

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Metodické dokumenty

Užitečné odkazy

Linka bezpečí
Modrá linka
Pedagogicko-psychologická poradna
Poradna pro rodinu manželství a mezilidské vztahy