Fotografie v reklamní praxi

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na využití fotografie v grafické a propagační tvorbě. Student získává dovednosti v rozmanitých oblastech profesionální fotografie od jejího vzniku až po konečné zpracování v propagačním prostředku (plakát, billboard, katalog, reklama).

Garant oboru

Tomáš Moudrý

Úvodní slovo garanta oboru

Jsem Tomáš Moudrý, na ArtEconu jsem garantem oboru Fotografie v reklamní praxi. Mým úkolem společně s mými kolegy je pomáhat našim studentům v jejich fotografickém růstu. Naši absolventi se pak díky získanému vzdělání mohou stát profesionály nebo pokračovat ve studiu Fotografie na vyšších a vysokých školách. Snažíme se sledovat trendy v oboru i ve společnosti, aby náš vzdělávací program byl vždy aktuální. Mám radost pokaždé, když vidím naše studenty uspět.
Úroveň vzdělání
4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Fotografie v reklamní praxi
Kód oboru / Název programu
82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
17.500 Kč / pololetí

Pro koho je tento obor

Čtyřletý studijní program Fotografie v reklamní praxi připravuje budoucí absolventy uplatnit se na trhu práce jako samostatně tvořící fotograf, řídící pracovník v grafických studiích, webdesignér nebo obrazový editor. Pokud se chceš uplatnit v různých oblastech širokého spektra činností v rámci vizuální komunikace, je tento obor pro tebe tou správnou volbou.

O čem se budeš učit

Náplň školního vzdělávacího programu Fotografie v reklamní praxi je zaměřena na schopnost realizace samostatných fotografických projektů z oblasti tiskovin, propagačním materiálů, nových médií a webdesignu v rovině vlasní autorské tvorby i skupinových projektů. Pomůžeme ti se zorientovat v různých složkách fotografické činnosti související s tištěnou i multimediální tvorbou, naučíme tě teorii písma a grafického designu. Pod vedením profesionálů budeš pracovat v programech společnosti Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Dimension, InDesign, XD), naučíš se pracovat se 2D i 3D grafikou. Naši učitelé se díky svým zkušenostem z reálného komerčního prostředí zadávají obdobné úkoly, se kterými se grafici často setkávají při práci v korporacích ale i na volné noze. Škola pracuje i s reálnými zakázkami od klientů, které žáci plní v rámci výuky.

Průběh studia

Studium je čtyřleté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Pestrost předmětů ti umožní seznámit se s tradičními výtvarnými a řemeslnými postupy a zároveň se budeš od prvního ročníku vzdělávat v oblasti nových technologických postupů a technik. První dva ročníky jsou zaměřeny na osvojení kresebných a malebných technik v rámci Výtvarné přípravy, která slouží jako základ pro rozvoj výtvarného myšlení. Dále se studium v 1. a 2. ročníku zaměřuje na předměty, které tě naučí ovládat základy grafických softwarů. Po celou dobu studia budeš mít předmět Fotografický design a Fotografie, kde se naučíš produkovat kvalitní fotografie. V rámci studia zažiješ plenéry, přednášky, mnoho akcí a navštívíš mnoho výstav, které rozšíří tvé obzory. Díky zapojení školy do programu Erasmus, budeš mít možnost vyměnit své zkušenosti s žáky z celé Evropy, dle aktuálně vypsaných a fungujících projektů.

Praxe

Ve 2. a 3. ročníku jsou vždy dva týdny výuky vyhrazeny odborné praxi, která se uskutečňuje na smluvních pracovištích souvisejících s oborem vzdělávání (grafická studia, redakce časopisů, televizní studia, VR studia, tiskárny, apod.). Cílem odborné praxe je seznámit tě s reálným pracovištěm a jeho různými aktivními činnostmi. Pracoviště, na němž se praxe uskuteční, si můžeš vybrat sám/a podle svého plánovaného profesního zaměření a se souhlasem vedení školy. V rámci rozvoje komunikačních dovedností máš jako náš žák možnost sám se se zástupci firem dohodnout na uskutečnění a průběhu praxe. Během praxe budeš provádět fotodokumentaci (pokud to zaměstnavatel dovolí). Po vykonání praxe vytvoříš prezentaci, ve které stručné popíšeš průběh praxe, zhodnotíš klady a zápory, představíš ukázky prací. Prezentaci pak představíš podle stanovených podmínek (před třídou, žáky školy). Budeš hodnocen také hodnocen odpovědným pracovníkem organizace, kde praxi vykonáváš. Za vykonanou praxi ti bude udělena známka, která se skládá z hodnocení odpovědného pracovníka a z tvé prezentace.

Komisionální zkoušky – klauzury

Podle RVP koná žák v 1. a 2. ročníku komisionální zkoušku z předmětu Výtvarná příprava, ve 3. ročníku z odborného předmětu Fotografie a ve 4. ročníku z předmětu Realizace autorské tvorby, jejíž zásadním výstupem je organizace výstavy nejlepších prací studentů a kompletace studentského porfólia. Všechny tyto zkoušky mají podobu obhajoby žákovy klauzurní práce před odbornou komisí.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny – fotoateliér a fotokomora, počítačová učebna speciálně zaměřená na práci v oblasti grafických programů, výtvarný ateliér, pracovna s tiskařským lisem, učebny ICT, učebny se závěsnými dataprojektory. Všechny výukové prostory jsou vybavené dalším různým zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučovaný předmět. Stále více našich učitelů využívá moderních technik k teoretické i praktické výuce. Například v hodinách angličtiny, marketingu nebo dějepisu se naši žáci velmi často učí se smartphonem v ruce. Učebna zaměřená na práci s grafickými programy má moderní aktualizované softwarové vybavení ideálně zvolené pro výuku daného odborného předmětu, tiskárnu, dataprojektor. V odborných předmětech velmi často využíváme grafické tablety. ICT učebny jsou zařízené příslušným hardware a softwarem (základní uživatelské vybavení, skener, tiskárna apod.). Každý žák má své pracovní místo. Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi. Výtvarná učebna nabízí prostory pro individuální práci žáků, místa pro ukládání výtvarných pomůcek, výkresů, modelů apod. Tyto a další potřeby pro výuku má žák v řadě případů k dispozici zdarma. Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou, řadou CD, DVD. Pro výuku předmětu Tělesná výchova má škola pronajaty prostory HC Sparta Praha v Holešovicích.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní žáci jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné. Tito žáci jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. grafického, literárního, jazykového nebo výtvarného směru. Umělecky nadaní studenti mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy – výstavy, burzy škol. Jsou svými pedagogy vedeni k dosažení úspěchu ve výuce i mimo ni. Studentům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. (ISP, IVSP). Studenti, kteří u maturitní nebo závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním, navrhuje škola na ocenění Hospodářské komory ČR, které je udělováno nejlepším absolventům středních odborných škol. Vyzdvihováním dosažených úspěchů nadaných studentů škola podporuje rozvoj jejich nadání a samotnou sebedůvěru. Jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní studenty.

Způsob ukončení studia

Studium oboru Fotografie v reklamní praxi je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete vidět naši školu? Zkuste virtuální prohlídku.

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 12.4.2024

Dnes probíhají jednotné přijímací zkoušky. Hodně štěstí!

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

ART - kreativní svět

Nabídka naší střední školy umožňuje studentům prozkoumat celou řadu oborů, od klasických disciplín jako kresba, malba, přes grafické techniky a grafický design, fotografii a další užitá média až k tvorbě her a aplikací nebo k digitálnímu vyprávění příběhů.
Podívejte se, jak se umělcům a kreativním oborům na Arteconu daří.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.