Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 22.5.2024

Nevíš, kam po maturitě? Můžeš pokračovat na VOŠ ART ECON!

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Končíš na střední? Přejdi na vyšší! V ART ECON můžeš pokračovat dál.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Fotografie v reklamní praxi

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen nejenom na využití fotografie v grafické a reklamní praxi, ale i na volnou uměleckou fotografii založenou na estetickém vnímání. Student získává dovednosti v rozmanitých oblastech profesionální fotografie od jejího vzniku až po konečné zpracování v propagačním prostředku (plakát, billboard, katalog, reklama). Studium umělecké fotografie, vývoje a historie oboru a praktické cvičení v kontextu volné fotografie učí studenty estetickému vnímání všech uměleckých disciplín, jakož i kritickému myšlení a porozumění nejen fotografii.

Garant oboru

Tomáš Moudrý

Úvodní slovo garanta oboru

Jsem Tomáš Moudrý, na ArtEconu jsem garantem oboru Fotografie v reklamní praxi. Mým úkolem společně s mými kolegy je pomáhat našim studentům v jejich fotografickém růstu. Naši absolventi se pak díky získanému vzdělání mohou stát profesionály nebo pokračovat ve studiu Fotografie na vyšších a vysokých školách. Snažíme se sledovat trendy v oboru i ve společnosti, aby náš vzdělávací program byl vždy aktuální. Mám radost pokaždé, když vidím naše studenty uspět.
Úroveň vzdělání
4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Fotografie v reklamní praxi
Kód oboru / Název programu
82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
17.500 Kč / pololetí

Pro koho je tento obor

Čtyřletý studijní program Fotografie v reklamní praxi připravuje budoucí absolventy, aby se mohli na trhu práce uplatnit jako samostatně tvořící fotografové, řídící pracovníci v grafických studiích, webdesignéři nebo obrazoví editoři. Pokud se chceš uplatnit v různých oblastech širokého spektra činností v rámci vizuální komunikace, je tento obor pro tebe tou správnou volbou.

O čem se budeš učit

Náplň školního vzdělávacího programu Fotografie v reklamní praxi je zaměřena na schopnost realizace samostatných fotografických projektů nejenom z reklamního hlediska (z oblasti tiskovin, propagačním materiálů, nových médií a webdesignu v rovině vlastní autorské tvorby i skupinových projektů), ale i na schopnosti tvořit vlastní, individuální fotografie na základě expresivního prožitku.

Obor ti pomůže nejenom s pochopením historie, vývoje a podstaty fotografie, ale také s tvorbou vlastních, individuálních projektů. Reklamní fotografie, které se budeš naplno věnovat od třetího ročníku, tě poté provede všemi složkami propagační fotografické činnosti – s tím se pojí i seznámení s multimediální tvorbou, grafickým designem, photo designem apod.

Pod vedením profesionálů budeš pracovat v programech společnosti Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Dimension, InDesign, XD), naučíš se pracovat se 2D i 3D grafikou. Naši učitelé díky svým zkušenostem z reálného komerčního prostředí zadávají obdobné úkoly, se kterými se fotografové často setkávají při práci v korporacích, ale i na volné noze. Škola pracuje i s reálnými zakázkami od klientů, které studenti plní v rámci výuky.

Průběh studia

Studium je čtyřleté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Pestrost předmětů ti umožní seznámit se s tradičními výtvarnými a řemeslnými postupy, a zároveň se budeš od prvního ročníku vzdělávat v oblasti nových technologických postupů a technik. První dva ročníky jsou (mimo předměty v rámci oboru) zaměřeny na osvojení kresebných a malebných technik v rámci Výtvarné přípravy, která slouží jako základ pro rozvoj výtvarného myšlení. Dále se studium v 1. a 2. ročníku zaměřuje na předměty, které tě naučí ovládat základy fotoaparátu, ateliérového svícení a grafických softwarů. Po celou dobu studia budeš mít předmět Fotografický design a Fotografie (v různých ročnících doplněny o Fotopraktikum a Historii a vývoj fotografie), kde se naučíš nejen pracovat s reklamní a propagační fotografií, ale také s volnou tvorbou. V rámci studia zažiješ plenéry, přednášky a mnoho dalších akcí. Navštívíš také řadu výstav, které rozšíří tvé obzory. Díky zapojení školy do programu Erasmus budeš mít možnost vyměnit své zkušenosti se studenty z celé Evropy podle aktuálně vypsaných a fungujících projektů.

Praxe

Ve 2. a 3. ročníku jsou vždy dva týdny výuky vyhrazeny odborné praxi, která se uskutečňuje na smluvních pracovištích souvisejících s oborem vzdělávání (grafická studia, fotografické ateliéry, redakce časopisů, televizní studia, VR studia, tiskárny, apod.).

Cílem odborné praxe je seznámit tě s reálným pracovištěm a jeho různými aktivními činnostmi. Pracoviště, na němž se praxe uskuteční, si můžeš vybrat sám/a podle svého plánovaného profesního zaměření a se souhlasem vedení školy. V rámci rozvoje komunikačních dovedností máš jako náš student možnost sám/a se se zástupci firem dohodnout na realizaci a průběhu praxe.

Během praxe budeš provádět fotodokumentaci (pokud to zaměstnavatel dovolí). Po vykonání praxe vytvoříš prezentaci, ve které stručné popíšeš průběh praxe, zhodnotíš klady a zápory, představíš ukázky prací. Prezentaci pak představíš podle stanovených podmínek (před třídou, studenty školy). Budeš hodnocen/a také odpovědným pracovníkem firmy, kde praxi vykonáváš. Za vykonanou praxi dostaneš známku, která se skládá z hodnocení odpovědného pracovníka a tvé prezentace.

Komisionální zkoušky – klauzury

Podle RVP koná student v 1. a 2. ročníku komisionální zkoušku z odborného předmětu (v tvém případě Fotografie) v kombinaci s předmětem Výtvarná příprava, ve 3. ročníku z odborného předmětu Fotografie a ve 4. ročníku z předmětu Realizace autorské tvorby, jejíž zásadním výstupem je organizace výstavy nejlepších prací studentů a kompletace studentského portfolia. Všechny tyto zkoušky mají podobu obhajoby studentovy klauzurní práce před odbornou komisí.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny – fotoateliér, počítačová učebna speciálně zaměřená na práci v oblasti grafických programů, výtvarný ateliér, pracovna s tiskařským lisem, učebny ICT, učebny se závěsnými dataprojektory. Všechny výukové prostory jsou vybavené různým dalším zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučovaný předmět.

Stále více našich učitelů využívá moderní techniky k teoretické i praktické výuce. Například v hodinách angličtiny, marketingu nebo dějepisu se naši studenti dost často učí se smartphonem v ruce.

Učebna zaměřená na práci s grafickými programy má moderní aktualizované softwarové vybavení ideálně zvolené pro výuku daného odborného předmětu, tiskárnu, dataprojektor. V odborných předmětech poměrně intenzivně využíváme grafické tablety.

ICT učebny jsou zařízené příslušným hardwarem a softwarem (základní uživatelské vybavení, skener, tiskárna atd.). Každý student má svoje pracovní místo.
Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Výtvarná učebna nabízí prostory pro individuální práci studentů, místa pro ukládání výtvarných pomůcek, výkresů, modelů apod. Tyto a další potřeby pro výuku má student v řadě případů k dispozici zdarma.

Jako studijní zázemí slouží studentům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou, řadou CD a DVD.

Pro výuku tělesné výchovy má škola pronajaty prostory HC Sparta Praha v Holešovicích.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní studenti jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné.

Tito studenti jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. grafického, literárního, jazykového nebo výtvarného směru. Umělecky nadaní studenti mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy – výstavy, burzy škol. Jsou svými pedagogy vedeni k dosažení úspěchu ve výuce i mimo ni.

Studentům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky (ISP, IVSP). Studenty, kteří u maturitní nebo závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním, navrhuje škola na ocenění Hospodářské komory ČR, které je udělováno nejlepším absolventům středních odborných škol.

Vyzdvihováním dosažených úspěchů nadaných studentů škola podporuje rozvoj jejich nadání a samotnou sebedůvěru. Jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní studenty.

Způsob ukončení studia

Studium oboru Fotografie v reklamní praxi je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit?

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 22.5.2024

Příjímačky na střední nedopadly? Máme navýšené kapacity. Troufneš si na gymnázium?

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

ART - kreativní svět

Nabídka naší střední školy umožňuje studentům prozkoumat celou řadu oborů, od klasických disciplín jako kresba, malba, přes grafické techniky a grafický design, fotografii a další užitá média až k tvorbě her a aplikací nebo k digitálnímu vyprávění příběhů.
Podívejte se, jak se umělcům a kreativním oborům na Arteconu daří.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.