Herní grafika

Studium je zaměřeno na získání praktických dovedností pro tvorbu herní grafiky pro počítačové, mobilní a stolní hry. Studenti získají znalosti potřebné pro tvorbu herního prostředí, interaktivních prvků i doprovodných propagačních materiálů. Budou rozvíjet cit pro herní design, animaci a logické myšlení potřebné pro tvorbu her.

Garant oboru

Mgr. Věra Jopek Kopková

Úvodní slovo garanta oboru

Hraní videoher a stolních her mě vždycky bavilo, také ráda tvořím ilustrace a umělecké projekty, je tedy fajn možnost propojovat to co mě baví s výukou. Žáci se ve výuce setkají s tvorbou designu pro klasické hry a také digitální. Zkoumají ve výuce vývoj her, herní studia a možnosti digitální tvorby a animace.

Žák bude po dokončení studia schopen designu tradičních a digitálních her. Zvládne základy 3D modelování, digitální malby a animace.

Úroveň vzdělání
4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Grafický design zaměření Herní grafika
Kód oboru / Název programu
82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
13.200,- / rok

Pro koho je tento obor

Herní grafika je speciální odvětví grafického designu. Tento atraktivní studijní obor je určen především těm, kteří jsou kreativní a baví je hry na počítačích a mobilech. Pokud tě tedy zajímá herní design, animace a máš logické myšlení, zvol si obor Herní grafika a získej znalosti potřebné pro tvorbu herního prostředí, interaktivních prvků i doprovodných propagačních materiálů.

O čem se budeš učit

Hry jsou o představivosti a kreativitě, a proto se i tento obor hodně zaměřuje na vlastní autorskou tvorbu. Na začátku studia se zaměřujeme především na rozvoj výtvarného myšlení, abychom vytvořili předpoklady pro tvou samostatnou tvorbu v oblasti 2D a 3D grafiky, takže tě neminou ryze výtvarné disciplíny jako je výtvarná příprava nebo dějiny výtvarné kultury. Věnovat se budeme i fotografii.

Pro každého profesionála je dnes nezbytné ovládat specializované programy, z nichž se u nás naučíš software od Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Dimension, InDesign, XD), základy herního enginu (typu Unreal nebo Unity). Také budeš pracovat ve specializovaných 3D programech dle aktuálního vývoje a trendů.

V tomto oboru ovšem získáš i základy souvisejících grafických oborů, budeš se orientovat v digitální a multimediální tvorbě, ve střihu a postprodukci, tiskovinách, budeš ovládat teorii písma a různé výtvarné techniky, práci s fotografií a videozáznamem.

Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, psychologie propagace a reklamy, základy tiskové grafiky i dějin výtvarné kultury tak, aby absolvent byl schopen jak realizovat samostatné zakázky, tak i pracovat ve vývojářské firmě nebo v grafickém studiu.

Budeš-li se chtít po maturitě dále akademicky rozvíjet, budeš mít kvalitní přípravu pro úspěšné vykonání talentových zkoušek na vysoké školy s uměleckým designovým, grafickým, multimediálním nebo výtvarným zaměřením nebo odborné školy se zaměřením na herní design.

Kde najdeš jako absolvent oboru Grafický design zaměření Herní grafika uplatnění?

Kromě již zmíněného studia na vysoké škole nebo vyšší odborné škole (například ART ECON), prosazují se naši absolventi nejčastěji buď jako samostatní kreativci na volné noze, nebo nastupují jako tvůrčí grafici nebo manažeři do firem působících v oblasti zaměřené na grafický design her, aplikace či vývoj webových stránek. Uplatňují se také v herních a grafických studiích, reklamních agenturách, ateliérech, nakladatelstvích, propagačních odděleních firem a institucí apod.

Typický student tohoto oboru se orientuje v různorodém sortimentu grafických činností využívaných pro tvorbu deskových, karetních a počítačových her, aplikací a webových prezentací. 
Rychle se učí nové technologie. Umí také vytvářet návrh a koncepty a jednotné vizuální styly. Je mu vlastní kreativita a samostatná tvůrčí umělecká tvorba, zvládá tvorbu herní grafiky od vlastního návrhu až po jeho konečnou realizaci.

Průběh studia

Studium je čtyřleté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Pestrost předmětů ti umožní seznámit se s tradičními výtvarnými a řemeslnými postupy a zároveň se budeš od prvního ročníku vzdělávat v oblasti nových technologických postupů a technik.

První dva ročníky jsou zaměřeny na osvojení kresebných a malebných technik v rámci Výtvarné přípravy, která slouží jako základ pro rozvoj výtvarného myšlení. Dále se studium zaměřuje na předměty, které tě naučí ovládat grafické softwary, např. v programech Adobe Indesign, Animate CC, After Effects CC, Photoshop, Google Sketchup a Brackets. V dalších ročnících se práce více specializuje a rozvíjíme znalosti herního designu a 3D.

V rámci studia si budeš mít možnost rozšiřovat obzory také na školních akcích. Pořádáme výstavy, soutěže, přednášky a workshopy, a účastníme se řady mimoškolních aktivit. Přestože je herní grafika speciálním a celkem novým studijním oborem, můžeš těžit z toho, že se na ART ECONu vyučují i jiné obory a podporuje se u nás kreativita a umění obecně.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
    • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
    • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
    • ústní zkoušku z oblasti dějin výtvarné kultury, herní grafiky a propagace,
    • praktickou zkoušku ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního materiálu včetně obhajoby práce před komisí.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Součástí studia jsou také odborné praxe, během nichž mají studenti příležitost vyzkoušet i spolupráci s lidmi v reálných firmách na konkrétních zakázkách. Cílem je seznámit se s celou problematikou po praktické stránce a využít možnosti konzultovat znalosti nabyté během studia s odborníky z praxe, rozšířit si obzory, a také budovat první profesní kontakty.

Místo, kde bude tvoje praxe probíhat, si můžeš dohodnout individuálně.

 Na hodnocení se podílí i odborník z firmy, kde praxe probíhala, čímž získáš i ty zpětnou vazbu od někoho, kdo je běžně mimo školní prostředí.

Komisionální zkoušky – klauzury

Podle RVP koná student v 1. a 2. ročníku komisionální zkoušku z předmětu Výtvarná příprava, ve 3. ročníku z odborného předmětu. Všechny tyto zkoušky mají podobu obhajoby studentovy klauzurní práce před odbornou komisí.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů využíváme kromě klasických učeben především odborné učebny: fotoateliér a fotokomoru, počítačovou učebnu speciálně zaměřená na práci v oblasti grafických programů, výtvarné ateliéry a pracovnu s tiskařským lisem. K dispozici máme také 3D tiskárnu a plotr.

Všechny výukové prostory jsou vybavené různým dalším zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučovaný předmět. Naši učitelé stále více využívají kombinované prezentační a výukové techniky, takže nám při výuce pomáhají jak specializované programy a pomůcky, tak třeba naše vlastní mobily.

ICT učebny jsou zařízené příslušným hardwarem a softwarem, které se využívá zejména během vyučování. Ovšem vzhledem k povaze oboru se předpokládá, že student bude mít možnost připravovat svoje práce také na vlastním počítači s kvalitní grafickou kartou.
Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

Zakládáme si na tom, aby se u nás studenti cítili dobře, a proto je škola vybavena i různými odpočinkovými kouty a automaty s nápoji i občerstvením i knihovnou s odbornou i zábavnou literaturou a čítárnou. Máme tělocvičnu a zrekonstruované hřiště.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní studenti jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné. Tito studenti jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. grafického, literárního, jazykového nebo výtvarného směru. Umělecky nadaní studenti mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy – výstavy, burzy škol. Jsou svými pedagogy vedeni k dosažení úspěchu ve výuce i mimo ni. Studentům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. Věříme, že vyzdvihováním dosažených úspěchů nadaných studentů škola podporuje jak rozvoj nadání a sebedůvěru jich samotných, ale jsou zároveň dobrým příkladem i pro ostatní studenty.

Způsob ukončení studia

Studium oboru obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Navštivte nás na Dnu otevřených dveří ve čtvrtek 19.10. 2023

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 2.10.2023

Přijímáme studenty na obory ART pro školní rok 2024 / 2025

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.