Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 17.6.2024

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Domluvte si návštěvu.

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Sportovní management

Sportovní management je koncipován jako střední odborná škola sportovně obchodního zaměření, která připravuje odborné pracovníky pro výkon širokého spektra ekonomických, administrativních a organizačních činností ve všech typech sportovních organizací a pro další vzdělávání na vyšších odborných a vysokých školách.

Od školního roku 2024/25 bude sídlit v nové pobočce školy u stanice metra Roztyly (Tomíčkova 2144/1, Praha 4-Chodov),

Navštivte také naši stránku podporujeme sportovce.

Garant oboru

David Klouček

Zástupce ředitele | Mezinárodní rozhodčí

Úvodní slovo garanta oboru

Mé jméno je David Klouček a jsem na škole zástupcem ředitele, garantem oboru Sportovní management a koordinátorem sportu se školou. Působím již 25 let v oblasti vrcholového sportu a prošel jsem si všemi možnými překážkami při skloubení sportu se školou, takže vím, jaká je náročnost tohoto spojení.

Naším cílem je ukázat studentům malinko odlišný pohled na sportovní trh, než doposud znají např. z hráčského pohledu. K tomu využíváme efektivní propojení moderních ekonomických a odborných sportovních předmětů. Po konci hráčské kariéry inspirujeme žáky např. k pokračování na specifických pozicích v managementu sportovního klubu.

Individuální sportovní plán

Cílem naší školy je tedy vychovávat vzdělané sportovce se širokými možnostmi směrem k trhu práce, kterým bude umožněno se po ukončení sportovní činnosti zapojit do běžného života v naší společnosti. Našim sportovcům poskytujeme kvalitní vzdělání a podporu ve sportovní kariéře.
Úroveň vzdělání
4letý studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Sportovní management
Kód oboru / Název programu
63-41-M/02 Obchodní akademie
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
15.000,- Kč / pololetí

Pro koho je tento obor

Náš čtyřletý studijní obor Sportovní management je určen pro všechny, kdo touží po práci ve sportovních klubech a organizacích, nebo firmách se sportovním zbožím, marketingových společnostech se sportovním zaměřením nebo se chtějí podílet na přípravách sportovních akcí. Naši absolventi jsou připraveni ke studiu na vysoké škole, zároveň získají předpoklady pro rozvoj vlastních podnikatelských aktivit.

O čem se budeš učit

Školní vzdělávací program Sportovní management je sestaven tak, aby tě naučil efektivně hospodařit s finančními prostředky. Získáš znalosti základů ekonomie, účetnictví a marketingu. Naučíš se aplikovat poznatky z oblasti práva v podnikatelské činnosti, jednat ekonomicky v souladu se strategií udržitelného rozvoje, naplno využívat počítače a další technologie pro práci i osobní život. Tohle všechno si mimo jiné vyzkoušíš třeba v oblíbeném předmětu Fiktivní firma. Dalším oblíbeným předmětem našich studentů je Teorie a praxe sportu.

Studenti v tomto oboru často kombinují studium se sportem na vysoké úrovni. Proto naše škola poskytuje formy studijní podpory (IPS a IVP).

Naši učitelé se díky svým zkušenostem z reálného komerčního prostředí zadávají obdobné úkoly, se kterými se studenti setkají i v budoucím profesním životě. Škola pracuje i s reálnými zakázkami od klientů, které studenti plní v rámci výuky.

Průběh studia

Studium je čtyřleté s denní docházkou do školy, zakončené maturitní zkouškou. Výuka je zpravidla realizována v odborných učebnách vybavených potřebnou technikou. Kromě toho jsou do vyučování začleněny další organizační formy: v rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví je to především sportovní kurz pro žáky druhého ročníku a v každém školním roce sportovní dny, ve kterých soutěží družstva jednotlivých tříd a jednotlivci mezi sebou v různých sportovních disciplínách. Pro zvýšení motivace k učení jsou pravidelně organizovány soutěže v angličtině, žáci se mohou účastnit i Olympiády v českém jazyce nebo ekonomické olympiády.

Praxe

Ve 2. a 3. ročníku jsou vždy dva týdny výuky vyhrazeny odborné praxi, která se uskutečňuje na smluvních pracovištích souvisejících s oborem vzdělávání (sportovní kluby, účetní firmy, eventové agentury, sportovní agentury, atd...). Její náplní je seznámit tě s reálným pracovištěm a jeho různými aktivními činnostmi. Pracoviště, na němž se praxe uskuteční, si můžeš vybrat sám/a podle svého plánovaného profesního zaměření a se souhlasem vedení školy. V rámci rozvoje komunikačních dovedností máš jako náš student možnost sám se se zástupci firem dohodnout na uskutečnění a průběhu praxe. Během praxe budeš provádět fotodokumentaci (pokud to zaměstnavatel dovolí). Po vykonání praxe vytvoříš prezentaci, ve které stručné popíšeš průběh praxe, zhodnotíš klady a zápory.

Prezentaci pak představíš podle stanovených podmínek (před třídou, žáky školy). Budeš hodnocen také hodnocen odpovědným pracovníkem organizace, kde praxi vykonáváš. Za vykonanou praxi ti bude udělena známka, která se skládá z hodnocení odpovědného pracovníka a z tvé prezentace.

Vybavení školy, používané pomůcky

Studentům je k dispozici celkem 23 učeben, z toho jsou tři učebny výpočetní techniky.
ICT učebny jsou zařízené příslušným hardware a softwarem (základní uživatelské vybavení, skener, tiskárna apod.). Každý žák má své pracovní místo. Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi.

S novým školním rokem 2024/25 se výuka tohoto oboru přestěhuje do naší nové pobočky blízko metra Roztyly. Naši studenti tak budou moct již od ranních hodin využívat moderní jídelnu se samoobslužným systémem. K relaxaci a odpočinku je k dispozici terasa před budovou a blízko je i Michelský les. 

Jako studijní zázemí slouží žákům i školní knihovna s naučnou, vědeckou, ale i zábavnou literaturou, řadou CD, DVD. Pro výuku Tělesné výchovy má škola pronajaty prostory HC Sparta Praha v Holešovicích, hala nedaleko pobočky na Roztylech je v jednání.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní žáci jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné. Tito žáci jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. literárního, jazykového nebo sportovního směru.

Sportovně nadaní studenti mají možnost reprezentovat školu svými výkony v mnoha sportovním odvětvích, jako je běh, florbal, golf atp.

Žákům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. (IPS a IVP)

Žáky, kteří u maturitní nebo závěrečné zkoušky prospěli s vyznamenáním, navrhuje škola na ocenění Hospodářské komory ČR, které je udělováno nejlepším absolventům středních odborných škol.

Vyzdvihováním dosažených úspěchů nadaných žáků škola podporuje rozvoj jejich nadání a samotnou sebedůvěru. Jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní žáky.

Způsob ukončení studia

Studium oboru Sportovní management je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru


Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit?

Další den otevřených dveří pro SŠ se bude konat až v novém školním roce. Sledujte náš web.

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 17.6.2024

Těšíme se na všechny studenty budoucích prvních ročníků.

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Podporujeme sportovce

Ať už studujete některý z uměleckých oborů nebo se věnujete kombinaci ekonomiky a managementu, rádi vám umožníme propojení studia s vašimi sportovními aktivitami.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.