Přijímací řízení

Pro učební obory s výučním listem

Pro tyto učební obory:

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do učebních oborů

Termín podání přihlášky:
16. - 24. 5. 2024
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
21. června 2024

Vyhlášení přijímacího řízení – dokumentace

Kritéria přijímacího řízení

  1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2024.
  2. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
  3. Průměrný prospěch z ročníkového vysvědčení 8. třídy a pololetního vysvědčení 9. třídy ZŠ.
  4. Uchazeč, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, musí prokázat znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tato znalost u něj bude ověřena rozhovorem se dvěma vyučujícími českého jazyka, za rozhovor musí získat alespoň 6 z 10 bodů.

Další dokumenty ke stažení, přihláška

Přihlášku doporučujeme podávat elektronicky v Digitálním přihlašovacím systému DIPSY.

Nový elektronický systém podávání přihlášek na střední školu se řídí pořadím, v jakém obory a školy zadáte. Svou šanci studovat u nás zvýšíte tím, že vybraný obor ART ECON v systému DIPSY uvedete na prvním místě.

Vyhlášení výsledků

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v systému DIPSY 15.5.2024 a na stránkách školy.