Přijímací řízení

Pro studijní obory s jednotnou přijímací zkouškou (ECON)

Vyhlášeno 2. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů ECON

Spolu s vyhlášením přijímacího řízení budou zveřejněny dokumenty s aktualizovanými kritérii přijímacího řízení do jednotlivých oborů. Dozvíte se zde také, způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů.

Termín podání přihlášky:
Do 31. května 2023
Termín jednotné přijímací zkoušky:
nekoná se
Termín výsledků přijímacího řízení:
Do 8. června 2023
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
Do 8. června 2023

Kritéria přijímacího řízení

  • Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky.
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (u oborů, kde je požadováno).

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky:

  • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
  • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna.
Ředitelka školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole.

Seznam přijatých uchazečů