Přijímací řízení

Pro studijní obory s jednotnou přijímací zkouškou (ECON)

Vyhlášeno 1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů ECON

Spolu s vyhlášením přijímacího řízení na této stránce najdete dokumenty s aktualizovanými kritérii přijímacího řízení do jednotlivých oborů. Dozvíte se zde také, způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů.

Ve školním roce 2024/25 budeme otvírat obory Firemní management a Státní služba a správní řízení.

Termín podání přihlášky:
1. - 20. 2. 2024
Termín jednotné přijímací zkoušky:
12. a 15. dubna 2024
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
15. května 2024

Kritéria přijímacího řízení

Platí pro 1. kolo přijímacího řízení do maturitních studijních oborů ECON:

63-41-M/01: Ekonomika a podnikání zaměření Firemní management
68-43-M/01: Veřejnosprávní činnost zaměření Státní služba a správní řízení

 1. Splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky, tj. do 1. 9. 2024.
 2. Bodové hodnocení za klasifikaci z předmětů český jazyk, první cizí jazyk a matematika na posledním doloženém vysvědčení ze ZŠ. Za každý předmět lze dosáhnout počtu max. 4 bodů podle tohoto postupu:
  • Hodnocení předmětu Počet bodů
  • výborný 4
  • chvalitebný 3
  • dobrý 2
  • dostatečný 1
  • nedostatečný/neklasifikován 0
 3. Bodové hodnocení výsledků testů jednotné přijímací zkoušky z ČJ a MAT (z každého testu lze dosáhnout max. 50 bodů). Uchazeč musí získat z každého předmětu u jednotné přijímací zkoušky minimálně 8 bodů, tj. z českého jazyka minimálně 8 bodů, z matematiky minimálně 8 bodů. Pokud z jednoho předmětu JPZ získá méně než 8 bodů, hodnotí se JPZ celkově počtem bodů 0 a to znamená, že uchazeč zkoušku vykonal neúspěšně a nemůže být přijat do zvoleného oboru. Hodnocení jednotné přijímací zkoušky činí 89 % na celkovém hodnocení.
 4. Uchazeči, který není státním občanem České republiky a získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, se na jeho žádost promíjí jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury. Musí však prokázat znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání. Tato znalost u něj bude ověřena rozhovorem se dvěma vyučujícími českého jazyka, za rozhovor musí získat alespoň 6 z 10 bodů.
 5. Hodnocení chování na posledním doloženém vysvědčení ze ZŠ nesmí být se sníženým 3. stupněm z chování (neuspokojivé).
 6. Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělání se nevyžaduje.

Stáhnout přihlášku

Přihlášku doporučujeme podávat přímo elektronicky v Digitálním přihlašovacím systému DIPSY.

Nový elektronický systém podávání přihlášek na střední školu se řídí pořadím, v jakém obory a školy zadáte. Svou šanci studovat u nás zvýšíte tím, že vybraný obor ART ECON v systému DIPSY uvedete na prvním místě.

Seznam přijatých uchazečů

Seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn v systému DIPSY 15.5.2024 a na stránkách školy.