Přijímací řízení

Pro studijní obory s jednotnou přijímací zkouškou (ECON)

1. kolo přijímacího řízení do maturitních oborů s jednotnou přijímací zkouškou bude vyhlášeno do 31. ledna 2023.

Spolu s vyhlášením přijímacího řízení budou zveřejněny dokumenty s aktualizovanými kritérii přijímacího řízení do jednotlivých oborů. Dozvíte se zde také, způsob hodnocení kritérií přijímacího řízení a předpokládané počty přijímaných uchazečů.

Termín podání přihlášky:
Do 1. března 2023
Termín jednotné přijímací zkoušky:
Řádné termíny: 13. - 14. 4. 2023, Náhradní termíny: 10. - 11. 5. 2023
Termín výsledků přijímacího řízení:
Do 3. května 2023
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
Do 3. května 2023

Kritéria přijímacího řízení

  • Úspěšné splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky do doby nástupu do výuky.
  • Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání (u oborů, kde je požadováno).

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky:

  • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
  • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Výsledky zkoušek budou zveřejněny v daném termínu

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV) zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna.
Ředitelka školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole.

Seznam přijatých uchazečů

Seznamy přijatých uchazečů budou zveřejněny v daném termínu