Klauzurní práce

Níže naleznete hlavní pokyny ke klauzurním pracím, které budete zpracovávat ve školním roce 2021/2022. Detailní zadání naleznete v přílohách rozdělených podle ročníků.

Obecná pravidla

Připomínáme, že:

  • Klauzurní práce jsou povinné (pokud jsou pro příslušný ročník stanoveny) viz Článek 6 Školního řádu školy.

  • Hodnocení klauzurních prací a stanovení výsledných známek je detailně zpracováno ve Školním řádu školy.

  • Všichni žáci byli na začátku školního roku povinně seznámeni se školním řádem, čímž byli seznámeni s veškerými základními pravidly pro realizaci a odevzdávání klauzurních prací, stejně tak důsledků vyplývajících z jejich neplnění, neodevzdání či porušení pravidel pro zpracování (plagiátorství).

  • Plagiátorství (jakákoliv jeho podoba) je nepřípustné a dle školního řádu a zásad o autorských právech za něj může hrozit až vyloučení ze školy; plagiát bude automaticky hodnocen známkou 5 (neprospěl)a bude posuzován na výchovné komisi; nebude-li si žák jistý v otázce autorských práv a použití cizího díla/materiálu do své práce, požádá o radu svého vyučujícího.

  • Žák v průběhu realizace plní zadání a dílčí postupy při vytváření klauzurní práce podle stanovených pokynů vyučujícího příslušného předmětu, ve kterém je klauzurní práce realizována (tyto pokyny jsou žákům vždy prezentovány vyučujícím před zadám klauzurních prací).

  • Nebude-li žák spolupracovat s vyučujícím a plnit stanovené pokyny po celou dobu zpracovávání a odevzdání klauzurní práce, má vyučující nárok hodnotit žáka z předmětu, ve kterém je klauzurní práce realizována, známkou “nedostatečný”,vycházející ze Školského zákona 561/2004 Sb. §22.
  • Pokud bude učitelem vyžadována tištěná podoba písemné obhajoby práce, přiloží žák svou obhajobu čitelně podepsanou ke své klauzurní práci; při zpracování písemné obhajoby žák dodrží požadovaný formát a další náležitosti včetně gramatických zásad (za formálně a gramaticky špatně zpracovanou obhajobu budou žákovi sníženy body při hodnocení obhajoby).

  • Odevzdání či realizace klauzurních prací může být výjimečně upraveno podle aktualizovaných podmínek vyplývajících z nejrůznějších vládních nařízení, vyhlášek apod.

  • Odklad termínu pro odevzdání klauzurní práce je možný pouze z vážných zdravotních důvodů či jiných závažných okolností – musí být schválen vedením školy a doložený lékařskou zprávou nebo jiným průkazným dokumentem o nemožnosti plnění předem stanovených termínů. V případě, že žák práci neodevzdá ve stanoveném termínu, k čemuž ho nebude opravňovat uvedená výjimka řádné omluvy, bude hodnotící komise postupovat v souladu s podmínkami pro hodnocení klauzurních prací uvedených ve Školním řádu.

  V případě jakýchkoliv dotazů k zadání vašich klauzurních prací se obraťte na vyučující, kteří měli na starost vypracování zadání pro příslušný ročník – viz jednotlivá zadání – zadavatel klauzurní práce.

  Zpracovala: Ing. Renata Kubová
  ředitelka školy

  Dokumenty ke klauzurním pracím