Kreativní svět studentů

Kontakty ART

Pro studenty

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Kontakty gymnázia

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 19.5.2024

I v neděli můžete odeslat přihlášku na VOŠ.

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Informace pro tento den

Aktuální info k přijímacímu řízení dnes 19.5.2024

Nepřijali tě na vysněnou školu? Na gymnáziu vyhlašujeme 2. kolo, troufneš si?

Kdy nás můžete navštívit?

Chcete se ještě letos podívat na naši školu? Sledujte web!

Vyhlásili jsme 2. kolo přijímacího řízení na gymnázium ART ECON.
Ještě máš šanci nastavit budoucnost podle svých představ!

Klauzurní práce

Níže naleznete hlavní pokyny ke klauzurním pracím, které budete zpracovávat ve školním roce 2021/2022. Detailní zadání naleznete v přílohách rozdělených podle ročníků.

Obecná pravidla

Připomínáme, že:

  • Klauzurní práce jsou povinné, stejně jako plnění předklauzur (pokud jsou pro příslušný ročník stanoveny) viz Článek VI, bod 4 Školního řádu školy.
  • Hodnocení klauzurních prací a stanovení výsledných známek je detailně zpracováno v Klasifikačním řádu školy, v základu i ve Školním řádu školy.
  • Všichni žáci byli na začátku školního roku povinně seznámeni se školním i klasifikačním řádem školy, čímž byli seznámeni s veškerými základními pravidly pro realizaci a odevzdávání klauzurních prací, stejně tak důsledků vyplývajících z jejich neplnění, neodevzdání či porušení pravidel pro zpracování (plagiátorství).
  • Plagiátorství (jakákoliv jeho podoba) je nepřípustné a dle školního řádu a zásad o autorských právech za něj může hrozit až vyloučení ze školy; plagiát bude automaticky hodnocen známkou 5 (neprospěl)a bude posuzován na výchovné komisi; nebude-li si žák jistý v otázce autorských práv a použití cizího díla/materiálu do své práce, požádá o radu svého vyučujícího.
  • Žák v průběhu realizace plní zadání a dílčí postupy při vytváření klauzurní práce podle stanovených pokynů vyučujícího příslušného předmětu, ve kterém je klauzurní práce realizována (tyto pokyny jsou žákům vždy prezentovány vyučujícím, následně jsou zveřejněny na webu školy – viz jednotlivé přílohy níže).
  • Pokud bude učitelem vyžadována tištěná podoba písemné obhajoby práce, přiloží žák svou obhajobu čitelně podepsanou ke své klauzurní práci; při zpracování písemné obhajoby žák dodrží požadovaný formát a další náležitosti včetně gramatických zásad (za formálně a gramaticky špatně zpracovanou obhajobu budou žákovi sníženy body při hodnocení obhajoby).
  • Odevzdání či realizace klauzurních prací může být výjimečně upraveno podle aktualizovaných podmínek vyplývajících z nejrůznějších vládních nařízení, vyhlášek apod.
  • Odklad termínu pro odevzdání KP (či konání předklauzury) je možný pouze z vážných zdravotních důvodů či jiných závažných okolností – musí být schválen vedením školy a doložený lékařskou zprávou nebo jiným průkazným dokumentem o nemožnosti plnění předem stanovených termínů. V případě, že žák práci neodevzdá ve stanoveném termínu, k čemuž ho nebude opravňovat uvedená výjimka řádné omluvy, bude hodnotící komise postupovat v souladu s podmínkami pro hodnocení klauzurních prací uvedených ve Školním a Klasifikačním řádu školy.
  • Nebude-li žák spolupracovat s vyučujícím a plnit stanovené pokyny po celou dobu zpracovávání a odevzdání klauzurní práce, přičemž toto jednání nebude vyplývat z odůvodněné omluvy, má vyučující nárok hodnotit žáka z předmětu, ve kterém je klauzurní práce realizována, známkou 5 (neprospěl) – tímto jednáním nesplnil žák podmínky vyplývající z Článku VI, bod 4 Školního řádu školy, navíc tímto jednáním žák neplnil své povinnosti stanovené ve školním řádu v Článku 5, bod 1 a) – c) vycházející ze Školského zákona 561/2004 Sb. §22.

V případě jakýchkoliv dotazů k zadání vašich klauzurních prací se obraťte na vyučující, kteří měli na starost vypracování zadání pro příslušný ročník – viz jednotlivá zadání – zadavatel klauzurní práce.

Zpracoval: Ing. Renata Kubová
ředitelka školy

Dokumenty ke klauzurním pracím