Informace k absolutoriu

Všeobecné informace

Absolutoriem se ukončuje vzdělávání ve vyšší odborné škole. Je to odborná zkouška, která se skládá ze zkoušky z anglického jazyka, odborné zkoušky a obhajoby absolventské práce.

Zkouška z anglického jazyka trvá nejdéle 20 minut

 • obsahem zkoušky jsou témata vztahující se ke studovanému vzdělávacímu programu,
 • cílem zkoušky je ověřit schopnost studenta ústně komunikovat na odborná témata.

Odborná zkouška trvá nejdéle 20 minut

 • oborná zkouška se skládá z modulů, které jsou vymezeny v učebním plánu,
 • cílem odborné zkoušky je ověřit, zda je student schopen aplikovat nabyté teoretické znalosti v prakticky zaměřených situacích.

Obhajoba absolventské práce trvá nejdéle 20 minut

 • na absolventskou práci zpracují hodnotící posudky vedoucí práce a oponent,
 • student se s oběma posudky seznámí ještě před obhajobou absolvenské práce,
 • cílem obhajoby je prezentovat absolventskou práci před komisí, reagovat na připomínky v posudcích, odpovědět na dotazy členů komise. Student může využít při prezentaci vhodných technických prostředků.

Hodnocení absolutoria

Výsledky jednotlivých zkoušek a obhajoby absolventské práce jsou hodnoceny známkami:

 1. – výborně,
 2. – velmi dobře,
 3. – dobře,
 4. – nevyhověl(a)

Celkové hodnocení se vyjadřuje stupni:

prospěl s vyznamenáním – průměrný prospěch není horší než 1,5
prospěl – průměrný prospěch není horší než 3
neprospěl – student má v hodnocení z některé zkoušky nebo obhajoby absolventské práce známku 4

Celkové hodnocení absolutoria včetně hodnocení jeho jednotlivých zkoušek oznámí studentovi předseda zkušební komise v den, ve kterém student absolutorium konal.

Neprospěl-li student z některé zkoušky nebo neobhájil-li absolventskou práci, může konat opravnou zkoušku pouze z té části absolutoria, ve které neprospěl.

Pokud se student k absolutoriu nedostaví a svou nepřítomnost řádně písemně omluví nejpozději do 3 pracovních dnů od konání zkoušky předsedovi zkušební komise nebo nekonal absolutorium z důvodu neukončení posledního ročníku vzdělávání, má právo konat náhradní zkoušku. V případě, že se student k absolutoriu bez řádné omluvy nedostaví nebo omluva nebyla uznána, posuzuje se, jako by absolutorium vykonal neúspěšně.

Student přestává být studentem vyšší odborné školy dnem následujícím po dni, kdy úspěšně vykonal absolutorium. Nevykonal-li student úspěšně absolutorium, zachovají se mu práva a povinnosti studenta vyšší odborné školy do 30. června školního roku, v němž měl vzdělávání řádně ukončit. Dokladem o dosažení vyššího odborného vzdělání je vysvědčení o absolutoriu a diplom absolventa vyšší odborné školy.

Absolutorium může student vykonat nejpozději do 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku vzdělávání.

Podmínky získání “červeného” diplomu

1. po celou dobu studia nesmí být student hodnocen známkou 3 – dobře
2. celkové hodnocení absolutoria je “prospěl s vyznamenáním”

Časové harmonogramy

Termíny absolutoria stanovuje ředitel školy:

řádný termín – v době od 1. do 30. června
náhradní termín – do čtyř měsíců od konání řádného termínu
opravný termín – stanovuje zkušební komise tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání řádného termínu

Zkušební komise

Předsedou zkušební komise je pedagogický pracovník z jiné vyšší nebo vysoké školy. Předseda komise je jmenován krajským úřadem.

Stálí členové komise jsou: 

 • předseda,
 • místopředseda,
 • vedoucí učitel studijní skupiny.

Další členové komise jsou: 

 • zkoušející daného předmětu,
 • přísedící,
 • odborník z praxe,
 • vedoucí absolventské práce,
 • oponent.

Dokumenty k absolutoriu