Přijímací řízení na VOŠ

Pro studijní obory s talentovou zkouškou (ART) a bez talentové zkoušky (ECON)

Vyhlášeno první kolo

1. kolo přijímacího řízení do studijních oborů Vyšší odborné školy

Termín podání přihlášky:
do 31.5.2023
Termín talentové zkoušky:
Termín výsledků talentových zkoušek:
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
Bude zveřejněno

Kritéria přijímacího řízení ART
Obory vzdělávání s talentovou zkouškou

 1. Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).
 2. Úspěšné vykonání talentové zkoušky, která je hodnocena známkou převedenou na body 1 až 5 (vždy po 0,5 bodu), přičemž 5 bodů znamená, že uchazeč u talentové zkoušky neprospěl.
 3. Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dodání úředně ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkouše do stanoveného termínu.
 4. Dosažení úrovně B1 z anglického jazyka (např. úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky a didaktického testu či doložení celosvětově uznávaného certifikátu). Doložení podmínky do stanoveného termínu.
 5. Splnění podmínek zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání.
 6. Průměrný prospěch ze závěrečného vysvědčení z předchozího ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body a průměrný prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body
 7. Pořadí uchazeče v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž nejnižší počet bodů je pro uchazeče nejlepším výsledkem.
 8. Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole.

Zadání talentové zkoušky:

KRESBA BUSTY v den zkoušky ve škole – práce formátu A2 v čase 90 minut libovolnou technikou – tužkou, rudkou nebo uhlem (přinese si žák dle vlastního výběru, výkresy dodá škola).

Dodání: 15 prací své vlastní tvorby na volné téma do 21. 6. 2023.(Portfolio – kresby, malby, grafiky, fotografie, video, animace, návrhy propagačních prostředků, grafický design, screeny z her apod.).

Portfolio 15 prací odevzdá uchazeč v digitální formě na CD (bude popsáno údaji – přidělené číslo, jméno, příjmení, přijímací řízení 2023/2024).

Kritéria přijímacího řízení ECON
Obory vzdělávání bez talentové zkoušky

 1. Doručení řádně vyplněné oficiální přihlášky na adresu školy (osobně, poštou nebo prostřednictvím datové schránky – u uchazečů starších 18 let se jedná o osobní datovou schránku).
 2. Úspěšné ukončení úplného středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou. Dodání úředně ověřené kopie vysvědčení o maturitní zkoušce do stanoveného termínu.
 3. Dosažení úrovně B1 z anglického jazyka (např. úspěšné absolvování ústní maturitní zkoušky a didaktického testu či doložení celosvětově uznávaného certifikátu). Doložení podmínky do stanoveného termínu.
 4. Průměrný prospěch ze závěrečného vysvědčení z předposledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body a průměrný prospěch z pololetního vysvědčení posledního ročníku maturitního oboru SŠ převedený na body.
 5. Pořadí uchazeče v přijímacím řízení se stanoví na základě součtu všech bodů, přičemž nejnižší počet bodů je pro uchazeče nejlepším výsledkem.
 6. Podepsání Smlouvy o vzdělávání na vyšší odborné škole.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků

Dle zákona oznamujeme výsledek talentové zkoušky každému uchazeči písemně.