Přijímací řízení

Pro studijní obory s jednotnou přijímací zkouškou

Vyhlášení 1.kola přijímací řízení ECON

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou (Sportovní management)
Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2023/2024

Navštivte naši stránku věnovanou podpoře sportovců

Termín podání přihlášky:
do 1. března 2023
Termín jednotné přijímací zkoušky:
13. 4. nebo 14. 4. 2023
Termín výsledků přijímacího řízení:
do 2. května
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
do 2. května

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijetí v prvním kole:

 • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí minimálně 60%
 • Hodnocení na vysvědčeních z 8. roč. a prvního pol. 9. roč.
 • Výsledek motivačního pohovoru ke studiu

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky, podle jejich znalostí vyjádřených hodnocením na vysvědčeních z 8. roč. a prvního pol. 9. roč. a podle výsledku motivačního pohovoru ke studiu takto:

 • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
 • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů
 • za znalosti vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání a za výsledek motivačního pohovoru může uchazeč získat 60 bodů 

  a) za znalosti vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání může uchazeč získat 30 bodů. Rozhoduje celkový průměrný prospěch za 1. a 2. pololetí 8. roč. a za 1. pololetí 9. ročníku (nebo odpovídající třídy víceletého gymnázia). Je-li uchazeč v předchozím vzdělávání hodnocen slovně, postupuje se v souladu s § 51 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., tj. škola, která hodnotí slovně, převede pro účely přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání slovní hodnocení do klasifikace.
  Rozhodující kritéria pro získání 30 bodů: průměr vysvědčení:

  • 1,0 až 1,2 = 30 bodů
  • 1,3 až 1,5 = 20 bodů
  • 1,6 až 1,8 = 10 bodů
  • 1,9 až 2,1 = 5 bodů
  • 2,2 a více = 0 bodů
  • posuzovaná vysvědčení jsou bez nedostatečné z českého jazyka a literatury, matematiky a anglického jazyka
  • chování v 8. ročníku a 9. ročníku je bez vážnějších kázeňských problémů

  b) za výsledek motivačního pohovoru ke studiu může uchazeč získat 30 bodů

  • vlastní sebeprezentace, hodnocení mluveného slova (obsah, spisovnost, slovní zásoba, výslovnost, schopnost reagovat) = 5 bodů
  • všeobecný sportovní přehled = 5 bodů
  • mimoškolní aktivita = 5 bodů
  • odborné otázky z ekonomiky a sportovního trhu: tržní ekonomika, management, marketing = 5 bodů
  • Bonifikace 1: člen reprezentace ČR v dané kategorii = 5 bodů
  • Bonifikace 2: člen úspěšného školního týmu v průběhu základního vzdělání (min. republikové kolo) = 5 bodů

Hodnocení jednotné přijímací zkoušky

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky:

 • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
 • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků