Přijímací řízení

Pro studijní obory s jednotnou přijímací zkouškou

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení ECON

Informace k přijímacímu řízení do oboru vzdělání s jednotnou přijímací zkouškou (Sportovní management)
Ředitel školy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení do prvního ročníku oboru 63-41-M/02 Obchodní akademie pro školní rok 2024/2025

Navštivte naši stránku věnovanou podpoře sportovců.

Později zde uveřejníme i výsledky a seznam přijatých uchazečů. V novém ročníku 2024/2025 budeme otevírat 2 třídy po 30 studentech.

Termín podání přihlášky:
1.-20. února 2024
Termín školního kola:
8. 4. nebo 12. 4. 2024
Termín jednotné přijímací zkoušky:
12. 4. nebo 15. 4. 2024
Termín výsledků přijímacího řízení:
do 10. května 2024
Termín zveřejnění přijatých uchazečů:
do 15. května 2024

Kritéria přijímacího řízení

Kritéria přijetí v prvním kole:

 • Výsledky jednotných přijímacích zkoušek – na celkovém hodnocení splnění kritérií se podílí minimálně 60%
 • Výsledek testu všeobecných znalostí, sportovního přehledu a základních ekonomických pojmů
 • Výsledek motivačního pohovoru ke studiu

Uchazeči budou v přijímacím řízení hodnoceni podle výsledků jednotné přijímací zkoušky, výsledku testu všeobecných znalostí, sportovního přehledu a základních ekonomických pojmů a podle výsledku motivačního pohovoru ke studiu takto:

 • jednotná přijímací zkouška – test z českého jazyka a literatury 0 – 50 bodů
 • jednotná přijímací zkouška – test z matematiky a její aplikace 0 – 50 bodů
 • za výsledek testu všeobecných znalostí, sportovního přehledu a základních ekonomických pojmů a za výsledek motivačního pohovoru může uchazeč získat 60 bodů 

  a) za výsledek testu všeobecných znalostí, sportovního přehledu a základních ekonomických pojmů může uchazeč získat maximálně 30 bodů

  b) za výsledek motivačního pohovoru ke studiu může uchazeč získat maximálně 30 bodů

  • vlastní sebeprezentace, hodnocení mluveného slova (obsah, spisovnost, slovní zásoba, výslovnost, schopnost reagovat) = max. 15 bodů
  • vlastní portfolio = max. 10 bodů
  • bonifikace: člen reprezentace ČR v dané kategorii = max. 5 bodů

Cizinci, na které se vztahuje § 20 odst. 4 zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, nekonají na žádost jednotnou zkoušku ze vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura. Tito žáci musí prokázat znalosti českého jazyka formou rozhovoru. Neprokázání požadované znalosti znamená nevyhovění kritériím přijímacího řízení.

Stáhnout přihlášku

Vyhlášení výsledků