Fotografie v reklamní praxi

Obsah studia je v rámci odborného vzdělání zaměřen na využití fotografie v grafické a propagační tvorbě. Student získává dovednosti v rozmanitých oblastech profesionální fotografie od jejího vzniku až po konečné zpracování v propagačním prostředku (plakát, billboard, katalog, reklama).

Garant oboru

Mgr. Jiří Dosoudil

Úvodní slovo garanta oboru

Na fotografii mě baví její rozmanitost, snažím se žákům ukázat pestrost v přístupech focení, žánrech, objevit jejich vlastní styl a směr, kterým se budou chtít vydat.

“Jeden obrázek vydá za tisíc slov.”

Úroveň vzdělání
4letý umělecký studijní obor vzdělání s maturitní zkouškou
Název školního vzdělávacího programu
Grafický design zaměření Fotografie v reklamní praxi
Kód oboru / Název programu
82-41-M/05 Grafický design
Dosažený stupeň vzdělání
střední vzdělání s maturitní zkouškou
Délka a forma vzdělávání
čtyřleté denní
Způsob ukončení a certifikace
maturitní zkouška
Standardní školné
11.400,- / rok

Pro koho je tento obor

Fotografický obor se stále vyvíjí a nachází další a další možnosti uplatnění. Čtyřletý studijní program Fotografie v reklamní praxi se zaměřuje na využití fotografie v grafické a propagační tvorbě.

Zajímají tě trendy v různých oblastech profesionální fotografie?
Fotografuješ rád/a i ve volném čase? Máš výtvarné cítění a fotografické vidění?

Pokud se chceš realizovat v některé z oblastí širokého spektra činností v rámci vizuální komunikace, je tento obor pro tebe tou správnou volbou.

O čem se budeš učit

Studium rozvíjí správné fotografické vidění a myšlení v oblasti klasické fotografie. Důraz je kladen na individuální výtvarný rozvoj, kreativitu a podporu vlastní návrhové tvorby.
Zaměřujeme se také na rozvoj dovedností v rámci výtvarné přípravy, typografie, webdesignu či videotvorby. Pomůžeme ti se zorientovat v různých složkách fotografické činnosti související s tištěnou i multimediální tvorbou, naučíme tě teorii písma a grafického designu, získáš znalosti i z teoretických předmětů jako jsou dějiny výtvarné kultury, psychologie a estetiky.

Náplň školního vzdělávacího programu Fotografie v reklamní praxi je připraven tak, aby studenti byli schopni samostatně realizovat nejrůznější zadání z oblasti tiskovin, propagačních materiálů, nových médií a webdesignu. Podporujeme vlastní autorskou tvorbu, ale během studia se setkáš i s přípravou skupinových projektů.

Pod vedením profesionálů budeš pracovat v programech společnosti Adobe (Illustrator, Photoshop, Premiere, After Effects, Dimension, InDesign, XD), naučíš se pracovat se 2D i 3D grafikou.

Tento obor není jen o fotografování a videotvorbě, ale dá ti i manažerskou přípravu v rámci ekonomických předmětů, marketingu a managementu.

Kde najdeš jako absolvent oboru Grafický design zaměření Fotografie v reklamní praxi uplatnění?

Stejně jako uplatnění fotografie, i uplatnění absolventů tohoto oboru je široké. Koncepce oboru umožňuje studentům prosadit se jako zaměstnanci či podnikatelé v oblasti zaměřené na tvorbu a zpracování fotografie, na grafický design, reklamu a propagační tvorbu v grafických studiích, fotoateliérech, reklamních agenturách, ateliérech, nakladatelstvích, propagačních odděleních firem a institucí apod.

Jako náš absolvent se budeš orientovat v různorodém sortimentu grafických činností využívaných v reklamní praxi, budeš je umět zhodnotit tak, abys podle specifik dokázal navrhnout optimální propagační materiály, případně celou reklamní kampaň. Zvládneš propagační tvorbu od vlastního návrhu až po jeho konečnou realizaci.

Nespornou výhodou tohoto oboru je, že fotografové dnes mohou pracovat na dálku, komunikovat se zákazníky online, a tím pádem nejsou fixováni na jedno místo výkonu práce, jak tomu bývalo dřív.

Samozřejmě budeš připraven dál rozvíjet svoji kreativitu, nabyté zkušenosti i teoretické znalosti studiem na některé z uměleckých či ekonomických vysokých škol zaměřených na využití výtvarných technik například v marketingových oborech.

Průběh studia

Studium oboru Fotografie v reklamní praxi je založeno na rámcovém vzdělávacím programu Grafický design. Jako takové rozvíjí správné fotografické vidění a myšlení v oblasti klasické fotografie. Jedná se o čtyřleté denní studium ukončené maturitní zkouškou.

První dva ročníky jsou zaměřeny na osvojení kresebných a malebných technik v rámci Výtvarné přípravy, která slouží jako základ pro rozvoj výtvarného myšlení. Dále se studium v 1. a 2. ročníku zaměřuje na předměty, které tě naučí ovládat základy grafických softwarů. Po celou dobu studia budeš mít předmět Fotografický design a Fotografie, kde se naučíš produkovat kvalitní fotografie. Zároveň se budeš od prvního ročníku vzdělávat v oblasti nových technologických postupů a technik.

Naši studenti zpracovávají jak modelové grafické návrhy, tak i reálné projekty z praxe. Naučíme tě pracovat v grafických programech, jako například Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, Flash a další. Ve vyšších ročnících studia je prostor výuky věnován především autorské tvorbě v oblasti digitální fotografie a videotvorby. Nedílnou součástí studia je manažerská příprava v rámci ekonomických předmětů, dále pak možnosti tiskové grafiky a studium dějin výtvarné kultury.

V rámci studia navštívíš mnoho výstav, které rozšíří tvé obzory. Zažiješ plenéry, přednášky a workshopy jak ve škole, tak mimo ni. Škola ART ECON také organizuje vlastní soutěže a výstavy. Spolupracujeme s řadou odborníků na reálných zakázkách z praxe.

Studium je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

  1. společná část maturitní zkoušky z českého jazyka, matematiky nebo cizího jazyka.
  2. profilová část maturitní zkoušky, která zahrnuje povinné zkoušky:
    • písemnou zkoušku z českého jazyka a cizího jazyka,
    • ústní zkoušku z všeobecných předmětů český jazyk a cizí jazyk,
    • ústní zkoušku z oblasti dějin výtvarné kultury, fotografie a propagace,
    • praktickou zkoušku ze vzdělávací oblasti propagace a reklamy, jejíž součástí je zpracování samostatného propagačního materiálu včetně obhajoby práce před komisí.

Dokladem o ukončení vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Praxe

Ve 2. a 3. ročníku jsou vždy dva týdny výuky vyhrazeny odborné praxi, která se uskutečňuje na smluvních pracovištích souvisejících s oborem vzdělávání (grafická studia, redakce časopisů, televizní studia, VR studia, tiskárny, apod.). Cílem odborné praxe je seznámit tě s reálným pracovištěm a jeho různými aktivními činnostmi. Pracoviště, na němž se praxe uskuteční, si můžeš vybrat sám/a podle svého plánovaného profesního zaměření a se souhlasem vedení školy. V rámci rozvoje komunikačních dovedností máš jako náš student možnost se sám/sama dohodnout s firmou z oboru na uskutečnění a průběhu praxe. Během praxe budeš provádět fotodokumentaci (pokud to zaměstnavatel dovolí).

Po skončení praxe vytvoříš prezentaci, ve které stručné popíšeš její průběh, zhodnotíš klady a zápory, představíš ukázky prací. Prezentaci pak představíš podle stanovených podmínek (před třídou nebo ostatními studenty školy). Na hodnocení se podílí i odborník z firmy, kde praxe probíhala, čímž získáš i ty zpětnou vazbu od někoho, kdo je běžně mimo školní prostředí.

Komisionální zkoušky – klauzury

Podle RVP koná student v 1. a 2. ročníku komisionální zkoušku z předmětu Výtvarná příprava, ve 3. ročníku z odborného předmětu Fotografie a ve 4. ročníku z předmětu Realizace autorské tvorby, jejíž zásadním výstupem je organizace výstavy nejlepších prací studentů a kompletace studentského porfolia. Všechny tyto zkoušky mají podobu obhajoby studentovy klauzurní práce před odbornou komisí.

Vybavení školy, používané pomůcky

V rámci teoretické výuky všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů jsou využívány jak klasické, tak především odborné učebny, především fotoateliér a fotokomora, počítačová učebna speciálně zaměřená na práci v oblasti grafických programů, výtvarné ateliéry, pracovna s tiskařským lisem. Všechny výukové prostory jsou vybavené dalším různým zařízením, které účelově doplňuje a provází vyučovaný předmět.
Naši učitelé stále modernizují prezentační a výukové techniky, a tak se ti snadno může stát, že budeš i při výuce klasických předmětů potřebovat mobil nebo pracovat s nějakým specializovaným programem.

ICT učebny jsou zařízené příslušným hardwarem a softwarem (základní uživatelské vybavení, skener, tiskárna apod.). Ve škole je možné využívat internet i na vlastních zařízeních prostřednictvím volně dostupné wifi. Vzhledem k celkové povaze oboru by studenti měli mít možnost připravovat svoje práce na PC s dostatečnou pamětí a kvalitní grafickou kartou.

Zakládáme si na tom, aby se u nás studenti cítili dobře, a proto je škola vybavena i různými odpočinkovými kouty a automaty s nápoji i občerstvením i knihovnou s odbornou i zábavnou literaturou a čítárnou. Máme tělocvičnu a nově zrekonstruované hřiště.

Práce s nadanými žáky

Nadaní a mimořádně nadaní studenti jsou různými samostatnými aktivitami zapojeni větší měrou do nadstandardní výuky v jednotlivých předmětech. Úkoly zadanými nad rámec výuky prohlubují své znalosti o další poznatky a mohou se také podílet na vedení výuky samotné. Tito studenti jsou podporováni svými vyučujícími při zapojování se do celorepublikových soutěží např. grafického, literárního, jazykového nebo výtvarného směru. Umělecky nadaní studenti mají možnost prosadit a realizovat pod vedením odborných učitelů své návrhy z oblasti grafické či fotografické tvorby na různých soutěžích a akcích. Účastní se prostřednictvím svých prací dalších prezentačních akcí školy, jako jsou např. výstavy, vernisáže nebo burzy škol. Jsou svými pedagogy vedeni k dosažení úspěchu ve výuce i mimo ni. Studentům, kteří vynikají v různých mimoškolních zájmových činnostech, vychází škola vstříc při uvolňování z výuky. Vyzdvihováním dosažených úspěchů nadaných studentů škola podporuje rozvoj jejich nadání a samotnou sebedůvěru. Jsou zároveň dobrým příkladem pro ostatní studenty.

Co musíš splnit, pokud se chceš přihlásit na obor Grafický design zaměření Fotografie v reklamní praxi

Talentová zkouška (nekoná se jednotná přijímací zkouška).

Způsob ukončení studia

Studium oboru  je ukončeno maturitní zkouškou podle §77 a násl. Zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a dalších prováděcích předpisů.

Dokumenty k oboru

Dny otevřených dveří

Kdy nás můžete navštívit nebo se setkat?

Uvažujete o studiu na naší VOŠ? Den otevřených dveří se koná 4. 4. 2023

Po předchozí domluvě k nám můžete přijít kdykoli, lze si domluvit individuální návštěvu.
Stačí nás jen kontaktovat.

Přijímací řízení

Info - Přijímací řízení

Aktuální info k přijímacímu řízení v Prostějově dnes 4.3.2023

Přijímací zkoušky na obor Sportovní management proběhnou v dubnu. Přesnější informace zveřejníme zde

Podrobné informace o přijímacím řízení (přihlášky, termíny, kritéria apod.) najdete pod tímto odkazem.

Úspěšní absolventi

Vychovali jsme řadu úspěšných odborníků. Vážíme si absolventů, kteří s námi spolupracují i nadále. Neustále budujeme komunitu těch, pro něž je ART ECON stále školou, která baví. Prohlédněte si medailonky našich absolventů.