Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu školy

16. března 2020 | Studentské info

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu školy v období přípravy na maturitní zkoušku a absolutorium do konce školního roku 2019/2020

Příchod ke škole a pohyb před školou, škola organizuje podle těchto principů:

 • minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
 • před školou dodržovat odstup 2 metry;
 • pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu;
 • rozvrhy jednotlivých skupin budou uzpůsobeny tak, aby se skupiny nepotkávaly;
 • příchod do školy v časovém rozmezí 8:45 – 8:55

Vstup do budovy školy:

 • je umožněn pouze žákům a studentům závěrečných ročníků;
 • všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky ;
 • každý žák a student bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na jejich uložení;
 • škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci/studenti budou pohybovat;
 • kromě hlavního vchodu bude otevřen i zadní vstup na zahradu.

V budově školy:

 • přesuny skupin žáků, pohyb po chodbách a návštěvy toalet a venkovních prostor, budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt mezi skupinami;
 • při přesunech je vhodné udržovat odstup 2 metry;
 • při přestávkách bude žákům/studentům zpřístupněn pozemek školy;
 • přestávky budou organizovány tak, aby se skupiny nepotkávaly;
 • toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, desinfekčním mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky;
 • nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny v každém patře na chodbách školy
 • úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně;
 • škola má zajištěné dostatečné množství dezinfekce;
 • dezinfekční prostředky na ruce obdrží každý žák/student školy při svém prvním příchodu do školy k osobnímu použití;
 • ve třídách se větrá minimálně jednou v průběhu vyučovací hodiny po dobu min. 5 minut, což zajišťuje vyučující;
 • úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce (minimálně 1x denně);
 • dezinfekce povrchů, které se často používají (klika, spínače, světla, atd.), bude prováděna několikrát denně pracovníkem recepce.

Ve třídě školy:

 • po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce;
 • o složení skupin žáků a studentů rozhoduje ředitel školy. Maximální počet ve skupině je 15 osob;
 • připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny;
 • ve třídě není povinnost nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry;
 • lavice budou rozmístěny tak, aby byl mezi žáky/studenty odstup 2 metry;
 • škola vede evidenci o docházce žáků/studentů do školy (pomocí třídní knihy v IS);
 • vzdělávací aktivity, jejich obsah a rozsah je zcela v kompetenci ředitele školy.

Při podezření na COVID-19:

 • nikdo s příznaky na virové onemocnění nesmí vstoupit do školy;
 • při příchodu bude všem změřena teplota bezkontaktním teploměrem;
 • pokud žák/student vykáže některý z příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti 102 a v nejkratším možném čase opustí školu. Ostatní ve skupině budou umístěni do jiné třídy;
 • škola informuje spádovou hygienickou stanici.

Pravidla pro úklid:

 • před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor;
 • zvýšená frekvence dezinfekce ploch;
 • na dezinfekci se používají prostředky dle nařízení MŠMT.

Osoby s rizikovými faktory:

 • věk nad 65 let;
 • chronické onemocnění plic;
 • onemocnění srdce nebo cév;
 • porucha imunitního systému;
 • těžká obezita;
 • diabetes;
 • chronické onemocnění ledvin;
 • onemocnění jater.

Do rizikové skupiny patří zaměstnanec, který splňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů nebo pokud jeden z výše uvedených bodů splňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Zaměstnanci včetně těch v rizikové skupině i nadále plní pracovněprávní povinnosti. Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Zaměstnanec může zaměstnavateli doložit, že patří do rizikové skupiny. V návaznosti na to lze s tímto zaměstnancem dohodnout neplacené volno.
Pokud do rizikové skupiny patří žák/student, sám zváží rizikové faktory a rozhodne se o účasti na vzdělávání ve škole. Při prvním vstupu do školy žák předkládá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (prohlášení bylo všem zasláno přes IS a je možno ho stáhnout na stránkách školy).

Praha 4. 5. 2020

Mgr. Petr Procházka
ředitel školy