Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu školy

16. března 2020
Nezařazené

Pokyn ředitele školy k ochraně zdraví a provozu školy v období přípravy na maturitní zkoušku a absolutorium do konce školního roku 2019/2020

Příchod ke škole a pohyb před školou:
Škola organizuje podle těchto principů:
• minimalizovat velké shromažďování osob před školou;
• před školou dodržovat odstup 2 metry;
• pro všechny osoby platí povinnost zakrytí úst a nosu;
• rozvrhy jednotlivých skupin budou uzpůsobeny tak, aby se skupiny nepotkávaly;
• příchod do školy v časovém rozmezí 8:45 – 8:55

Vstup do budovy školy:
• je umožněn pouze žákům a studentům závěrečných ročníků;
• všichni žáci, studenti a zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky ;
• každý žák a student bude mít s sebou na den 2 roušky a sáček na jejich uložení;
• škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci/studenti budou pohybovat;
• kromě hlavního vchodu bude otevřen i zadní vstup na zahradu.

V budově školy:
• přesuny skupin žáků, pohyb po chodbách a návštěvy toalet a venkovních prostor, budou organizovány tak, aby byl minimalizován kontakt mezi skupinami;
• při přesunech je vhodné udržovat odstup 2 metry;
• při přestávkách bude žákům/studentům zpřístupněn pozemek školy;
• přestávky budou organizovány tak, aby se skupiny nepotkávaly;
• toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, desinfekčním mýdlem v dávkovači, jednorázovými papírovými ručníky;
• nádoby na dezinfekci s dávkovačem jsou umístěny v každém patře na chodbách školy
• úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně;
• škola má zajištěné dostatečné množství dezinfekce;
• dezinfekční prostředky na ruce obdrží každý žák/student školy při svém prvním příchodu do školy k osobnímu použití;
• ve třídách se větrá minimálně jednou v průběhu vyučovací hodiny po dobu min. 5 minut, což zajišťuje vyučující;
• úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce (minimálně 1x denně);
• dezinfekce povrchů, které se často používají (klika, spínače, světla, atd.), bude prováděna několikrát denně pracovníkem recepce.

Ve třídě školy:
• po příchodu do třídy musí každý použít dezinfekci na ruce;
• o složení skupin žáků a studentů rozhoduje ředitel školy. Maximální počet ve skupině je 15 osob;
• připouští se střídání více vyučujících u jedné skupiny;
• ve třídě není povinnost nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry;
• lavice budou rozmístěny tak, aby byl mezi žáky/studenty odstup 2 metry;
• škola vede evidenci o docházce žáků/studentů do školy (pomocí třídní knihy v IS);
• vzdělávací aktivity, jejich obsah a rozsah je zcela v kompetenci ředitele školy.

Při podezření na COVID-19:
• nikdo s příznaky na virové onemocnění nesmí vstoupit do školy;
• při příchodu bude všem změřena teplota bezkontaktním teploměrem;
• pokud žák/student vykáže některý z příznaků COVID-19, bude umístěn do samostatné místnosti 102 a v nejkratším možném čase opustí školu. Ostatní ve skupině budou umístěni do jiné třídy;
• škola informuje spádovou hygienickou stanici.

Pravidla pro úklid:
• před znovuotevřením školy bude uskutečněn důkladný úklid a dezinfekce všech prostor;
• zvýšená frekvence dezinfekce ploch;
• na dezinfekci se používají prostředky dle nařízení MŠMT.

Osoby s rizikovými faktory:
• věk nad 65 let;
• chronické onemocnění plic;
• onemocnění srdce nebo cév;
• porucha imunitního systému;
• těžká obezita;
• diabetes;
• chronické onemocnění ledvin;
• onemocnění jater.

Do rizikové skupiny patří zaměstnanec, který splňuje alespoň jeden z výše uvedených bodů nebo pokud jeden z výše uvedených bodů splňuje osoba, která s ním žije ve společné domácnosti. Zaměstnanci včetně těch v rizikové skupině i nadále plní pracovněprávní povinnosti. Doporučuje se, aby zaměstnanci zvážili tyto rizikové faktory, pokud se na ně vztahují, a v případě přítomnosti ve škole pak věnovali zvýšenou pozornost při ochraně svého zdraví. Zaměstnanec může zaměstnavateli doložit, že patří do rizikové skupiny. V návaznosti na to lze s tímto zaměstnancem dohodnout neplacené volno.
Pokud do rizikové skupiny patří žák/student, sám zváží rizikové faktory a rozhodne se o účasti na vzdělávání ve škole. Při prvním vstupu do školy žák předkládá čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (prohlášení bylo všem zasláno přes IS a je možno ho stáhnout na stránkách školy).

 

Praha 4. 5. 2020

Mgr. Petr Procházka
ředitel školy